Stichting Artsen Collectief https://artsencollectief.nl Thu, 08 Dec 2022 21:49:36 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://artsencollectief.nl/wp-content/uploads/2021/02/cropped-Logo_SACC-nomargin-rgb-32x32.png Stichting Artsen Collectief https://artsencollectief.nl 32 32 Regionaal tuchtcollege honoreert vrijheid van huisarts om in januari en februari 2021 off-label ivermectine en HCQ voor te schrijven voor de behandeling van Covid-19 https://artsencollectief.nl/regionaal-tuchtcollege-honoreert-vrijheid-van-huisarts/ Thu, 08 Dec 2022 08:11:22 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103502 Beslissing van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg te ´s Hertogenbosch dd. 18 november 2022. Het betrof een klacht die op 17 januari 2022 was ingediend door de inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) tegen een huisarts wegens vermeende overschrijding van zijn professionele normen.

De klacht omvatte vier onderdelen:

 1. de medicamenteuze behandeling van Covid-19 patiënten met een combinatie van off-label voorgeschreven (genees)middel;
 2. uitspraken die de huisarts in diverse sociale media had gedaan over de preventie en de behandeling van Covid-19;
 3. ongevraagde inmenging van de huisarts bij een behandeling van een niet-eigen patiënt die op de intensive care afdeling (hierna: IC) van een ziekenhuis was opgenomen;
 4. de weigering een patiënt tegen Covid-19 te vaccineren, omdat deze patiënt een door de huisarts opgestelde verklaring (informed consent-formulier) niet wilde ondertekenen;

De inspectie stelt dat de huisarts zijn professionele normen heeft overschreden en dat zijn handelen een risico voor de patiëntveiligheid oplevert en het vertrouwen van patiënten in artsen en de gezondheidszorg schaadt.
De huisarts betwist dat. Hij stelt zich op het standpunt dat hij niet in strijd heeft gehandeld met de voor hem geldende professionele normen.

Onze bespreking hier richt zich op punt 1: het off-label voorschrijven van geneesmiddelen.

Achtergrond

Begin april 2020 ontving de inspectie enkele meldingen over de behandeling van Covid-19 patiënten met een combinatie van de (genees)middelen hydroxychloroquine (hierna HCQ), azitromycine en zinkorotaat. Het betrof een behandelprotocol dat een huisarts in maart 2020 in overleg met een apotheker had opgesteld voor zijn patiënten met Covid-19. Het officiële medische standpunt was in die periode, dat er geen eerstelijns medicatie voor behandeling van Covid-19 bestond. Het protocol met de off-label medicijnen bleek effectief en heeft naar zeggen van de artsen die ermee werken en werkten, veelvuldig ernstige ziekte en ziekenhuisopnames voorkomen.

De arts die het protocol voor Nederland ontwikkelde, heeft via de sociale media vaak verteld hoe het protocol is ontstaan. Hij vertelde dat hij jaren in Afrika heeft gewerkt waar je als arts vaak moet improviseren: ‘het is roeien met de riemen die je hebt.’ Behandelprotocollen zoals die in Nederland worden gehanteerd, bestaan daar vaak niet. Vanuit zijn praktische inslag en zijn verlangen Covid-19 patiënten iets te bieden voordat hun situatie verslechterde en ze met zuurstofgebrek in het ziekenhuis zouden belanden, oriënteerde hij zich op de aanpak van buitenlandse collega-artsen. In de beginfase van Covid-19 werden daar heel goede resultaten geboekt met al lang bestaande middelen zoals hydroxychloroquine (HCQ), zinkorotaat, azitromycine en later ivermectine. Peer-reviewed studies ontbraken maar de praktijkgevallen overtuigden.

Standpunt van de inspectie inzake het off-label gebruik van medicijnen

Volgens de inspectie was het off-label inzetten van HCQ en ivermectine experimenteel en het inzetten is dan buiten onderzoeksverband niet toegestaan. De inspectie meende dat artikel 68 Gnw het off-label gebruik van erkende geneesmiddelen alleen toestaat, wanneer binnen de beroepsgroep protocollen en standaarden zijn ontwikkeld voor off-label gebruik voor een specifieke indicatie. Voor HCQ of ivermectine gold destijds binnen de beroepsgroep geen opgesteld protocol voor Covid-19, daarom werd het verboden. Eventuele buitenlandse protocollen tellen volgens de inspectie niet mee: artikel 68 Gnw ziet uitsluitend op door de Nederlandse beroepsgroep ontwikkelde protocollen en standaarden. Als protocollen en standaarden in Nederland nog in ontwikkeling zijn, is voor off-label gebruik van medicijnen overleg tussen de behandelend arts en een apotheker noodzakelijk.

In maart 2020 heeft de inspectie op haar website aangegeven dat huisartsen geen HCQ of chloroquine (CQ) (preventief) mochten voorschrijven. In het online Farmacotherapeutisch Kompas staat ook vermeld dat het off-label voorschrijven van HCQ buiten studieverband bij Covid-19 wordt ontraden.

Beslissing van het College inzake het off-label gebruik

Het college onderzoekt de vraag wat met ‘protocollen en standaarden’, zoals genoemd in artikel 68 lid 1 Gnw, wordt bedoeld. Het zijn richtlijnen (guidelines), opgesteld door de beroepsgroep en gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (evidence based medicine). Dan pas is sprake van wetenschappelijke consensus gebaseerd op het hoogste niveau van wetenschappelijke bewijsvoering. Als sprake is van een aanzet naar op te stellen richtlijnen in de vorm van bewijsvoering op lagere bewijsniveaus, maar binnen de beroepsgroep nog geen wetenschappelijke consensus op bewijsniveau 1 is bereikt, is er naar het oordeel van het college sprake van ‘protocollen en standaarden die nog in ontwikkeling zijn’.

Ten aanzien van het off-label voorschrijven onderscheidt het college drie situaties:

 1. er is binnen de beroepsgroep een richtlijn (bewijsniveau 1) ontwikkeld omtrent het off- label gebruik van een bepaald medicijn
  Een specifieke wijze van off-label voorschrijven van een bepaald medicijn is toegestaan onder de in de richtlijn genoemde voorwaarden met betrekking tot indicatie, dosering, frequentie, etcetera.
 2. een richtlijn omtrent het off-label gebruik van een bepaald medicijn is in ontwikkeling
  Er zijn studies beschikbaar van een lager bewijsniveau omtrent een specifieke wijze van off-label voorschrijven van een bepaald medicijn, er is echter nog geen sprake van wetenschappelijke consensus op bewijsniveau 1. In deze situatie mag het bedoelde medicijn door de arts slechts op de voorgestane wijze off-label worden voorgeschreven in overleg met de apotheker
 3. er zijn geen wetenschappelijke studies verricht met betrekking tot een specifieke wijze van off-label gebruik van een bepaald medicijn
  Er zijn (nog) geen (afgeronde) studies verricht naar specifiek off-label gebruik van een bepaald medicijn. Off-label gebruik is buiten onderzoeksverband niet toegestaan.

De inspectie heeft gebruik van HCQ en ivermectine in maart 2021 verboden en onderbouwt haar standpunt door verwijzing naar publicaties met betrekking tot de behandeling van Covid-19 van de Stichting Werkgroep Antibiotocabeleid (SWAB), het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) en het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Die publicaties van de SWAB, het NHG en het CBG kunnen echter naar het oordeel van het college niet worden aangemerkt als protocollen en standaarden zoals bedoeld in artikel 68 lid 1 Gnw (situatie onder a). Op het moment van het verweten handelen (20 januari en 2 februari 2021) was er dus in feite sprake van een situatie zoals aangegeven onder b: er was nog geen richtlijn met betrekking tot het – toestaan dan wel afwijzen – van off-label gebruik van ivermectine en HCQ voor de behandeling van Covid-19. Er waren wel protocollen en standaarden in ontwikkeling, maar de tot op dat moment beschikbare studies waren deels nog niet peer reviewed, ze waren gebaseerd op kleine aantallen patiënten of waren methodologisch te beperkt om te gelden als wetenschappelijke consensus.

Gelet op het voorgaande was het de huisarts toegestaan op 20 januari en 2 februari 2021 ivermectine en op 8 februari 2021 HCQ off-label voor te schrijven ter behandeling van Covid-19, op voorwaarde dat hij daarover overleg had gevoerd met een apotheker. Binnen de beroepsgroep zijn geen richtlijnen opgesteld voor de invulling van dit overleg. Noch de tekst, noch de parlementaire geschiedenis van artikel 68 Gnw geeft aanknopingspunten voor de wijze van inrichting, inhoud of resultaat van dit overleg. Daarmee is het op zich voldoende dat dit overleg heeft plaatsgevonden en dat er een ‘protocol’ is vastgelegd.

Het punt dat met het off-label voorschrijven van ivermectine en HCQ de huisarts professionele normen heeft overschreden, werd ongegrond verklaard.

Naschrift Artsen Collectief:

De uitspraak van het Tuchtcollege komt erop neer dat off-label voorschrijven van ivermectine door artsen in overleg met een apotheker is toegestaan in de situatie dat er nog geen definitief protocol of standaard bestaat over deze toepassing.
Hoe er in de toekomst zal worden omgegaan met het off-label voorschrijven van ivermectine en HCQ bij corona-infecties, is nog niet bekend. Het onderzoek dat tot dusverre is gedaan, stamt uit 2020 en geeft onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor een definitieve richtlijn. Begin 2023 zal de Britse PRINCIPLE studie afgerond zijn. Naar verwachting zal deze studie met meer dan 5000 deelnemers (18+) het beleid beter kunnen onderbouwen.

Meer info:

 

Lees ook ons artikel Onderzoek naar vroegbehandeling waarin wij bepleiten dat onderzoek naar vroegbehandeling bij een infectie met SARS-CoV-2 een serie van veelbelovende medicijnen heeft opgeleverd. Hiervan heeft slechts een zeer klein deel een plaats heeft weten te veroveren in de behandelrichtlijnen. Wij vinden dit onterecht.

]]>
Zorgwekkend: sterke vermindering bloedstamcellen bij pasgeborenen uit gevaccineerde moeders https://artsencollectief.nl/zorgwekkend-sterke-vermindering-bloedstamcellen-bij-pasgeborenen/ Tue, 29 Nov 2022 13:51:18 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103455 Begin 2021 werden mRNA coronavaccins voorwaardelijk goedgekeurd voor zwangere vrouwen. Deze beslissing werd ongekend snel genomen, terwijl er nog geen studies waren die de veiligheid voor het kind na de geboorte konden garanderen.

Het is daarom niet onverwacht maar wel zorgwekkend, dat er nu studies uitkomen die duiden op gevaren van de mRNA-vaccins voor het nageslacht.

Bloedstamcellen bij pasgeborenen

Bloed van pasgeborenen is rijk aan bloedstamcellen. Deze bloedstamcellen hebben de capaciteit om alle bloedcellen, rode en witte, te produceren. Rode bloedcellen zorgen voor het vervoeren van zuurstof en CO2 en witte bloedcellen vormen een belangrijk deel van het afweersysteem.

Het bloed van pasgeborenen is ook aanwezig in de navelstreng. Normaalgesproken wordt na de geboorte gewacht totdat de navelstreng is uitgeklopt, zo krijgt de baby zoveel mogelijk van het eigen navelstrengbloed.  Soms wordt navelstrengbloed  bewaard en ingevroren,  vanwege de stamcellen die daarin aanwezig zijn.

De stamcellen uit navelstrengbloed zijn verrijkt in zogenaamde multipotente bloedstamcellen, HSCPs. Zij kenmerken zich door een bepaald eiwit op hun buitenkant, genaamd CD34. Deze CD34-positieve HSCPs zijn belangrijk omdat ze kunnen worden gebruikt voor stamceltransplantaties, bijvoorbeeld bij mensen met leukemie. Evenzeer zijn ze voor het pasgeboren kind belangrijk, omdat die cellen hun hele leven moeten zorgen voor de bloedcelproductie.

Invloed van mRNA-vaccins op aantal bloedstamcellen

Onderzoekers uit de Verenigde Staten bestudeerden het effect van mRNA-vaccinatie van de moeder op de bloedstamcellen van het pasgeboren kind. Zij vergeleken hiervoor het bloed van 111 pasgeborenen van gevaccineerde moeders (n=32), ongevaccineerde en ongeïnfecteerde moeders (n=39) en ongevaccineerde moeders die een lichte corona-infectie hadden doorgemaakt (n=40) (1).

Hun eerste opmerkelijke bevinding was dat in bloed van pasgeborenen uit gevaccineerde moeders het totale aantal CD34-positieve cellen fors (met een factor 4) was gedaald. Dit was waarschijnlijk toe te schrijven aan geprogrammeerde celdood in combinatie met een ontstekingsreactie.

Meer gedetailleerde analyses lieten zien, dat zowel bij pasgeborenen uit gevaccineerde als uit geïnfecteerde moeders het aantal CD34-positieve HSPCs gedaald was, waarbij het effect van vaccinatie  sterker was dan het effect van infectie (3 vs. 1,7 keer minder CD34-positieve HSPCs in cellen) ).

De afname van het aantal CD34-positieve bloedstamcellen was sterker naarmate vaccinatie eerder in de zwangerschap plaatsvond (Figuur), en er was weinig verschil tussen gevaccineerden met of zonder eerdere infectie. Dit houdt volgens de auteurs in dat het effect van de vaccinatie de hele zwangerschapsperiode aanhoudt.

Afname van het aantal CD34-positieve bloedstamcellen (y-as) in navelstrengbloed van pasgeborenen uit gevaccineerde zwangere vrouwen, vergeleken met de tijd tussen vaccinatie en geboorte (x-as). Hoe eerder de vaccinatie plaatsvond, hoe sterker de afname van het aantal CD34-positieve bloedstamcellen in de pasgeborene. Zwart: Alleen vaccinatie. Rood: Infectie plus vaccinatie. Stippellijn: niveau ongevaccineerd en ongeïnfecteerd.

Het is mogelijk dat vaccinatie -en in mindere mate infectie- leidt tot een verouderingsproces van de bloedstamcellen, dat samengaat met een ontstekingsreactie. Dit wordt met een Engelse term “inflammaging” genoemd (2). Dit soort veroudering komt normaal gesproken pas op veel latere leeftijd voor, op het moment dat het immuunsysteem begint te haperen.

De auteurs waarschuwen dan ook dat bloedstamcellen van navelstrengbloed van gevaccineerde en, in mindere mate, geïnfecteerde moeders problemen zouden kunnen opleveren bij stamceltransplantaties. Opvallend was dat van het ingevroren navelstrengbloed van gevaccineerde moeders geen CD34-positieve stamcellen konden worden gekweekt na ontdooiing.

Naast het probleem voor donorschap is uiteraard het effect op de pasgeborene zèlf een punt van aandacht. Op grond van eerdere studies bij muizen is het mogelijk dat bij hen de mogelijk al verouderde bloedstamcellen minder goed in staat zullen zijn het immuunsysteem op peil te houden (3).

Drie aandachtspunten

Samenvattend zijn er nu drie nieuwe aandachtspunten ontdekt bij vaccinatie van zwangeren:

 • het sterk verminderde aantal bloedstamcellen bij pasgeborenen
 • verouderingskenmerken van die stamcellen, met mogelijke gevolgen voor het immuunsysteem van het kind op lange termijn
 • mogelijke problemen met donatie aan zieken van de stamcellen van pasgeborenen van gevaccineerde moeders

Conclusie

Primair beoogt vaccinatie van zwangeren bescherming van moeder en kind. Vanwege de kwetsbaarheid van het zich ontwikkelende ongeboren kind zijn normaal gesproken de regels voor het geven van nieuwe therapieën voor zwangeren zeer streng. Dit is mede ingegeven door ervaringen uit de vorige eeuw met DES en Softenon, medicijnen die bij zwangere vrouwen werden voorgeschreven tegen miskramen en zwangerschapsmisselijkheid. Deze geneesmiddelen werden ook snel op grote schaal ingezet, waarbij pas in een later stadium de ernstige gevolgen duidelijk werden. Overigens ging de verkoop van het onwerkzame DES destijds gepaard met emotionele reclamecampagnes door de farmaceutische industrie (4):

“Problems were first highlighted in 1953 when it was clear that not only was DES ineffective during pregnancy, but it might actually be slighly detrimental [8]. However, a powerful and emotive advertising campaign ensured that its use continued until 1971, when Herbst et al. [9] showed that DES appeared to be the cause of an increased incidence of vagina clear cell adenocarcinoma (CCA) in daughters of women treated with the drug. The US Food and Drug Administration (FDA) issued a drug bulletin in that year, advising physicians to stop prescribing DES because of the link to the cancer.”

Zeker: Covid-19 kan een ernstig verloop hebben bij zwangere vrouwen wat ook een gevaar kan opleveren voor het ongeboren kind. Gelukkig is dit een zeldzaamheid. Het op grond hiervan bevolkingsbreed inzetten van een nieuw middel met een nieuw genetisch aflevermechanisme bij zwangeren zou wel eens een van de grootste medische blunders aller tijden kunnen blijken te zijn.

Zie ook ons eerdere artikel over zwangeren: Zwangere vrouwen – Stichting Artsen Collectief

Referenties:

 1. Benjamin K. Estep, Charles J. Kuhlmann, Satoru Osuka, Gajendra W. Suryavanshi, Yoshiko Nagaoka-Kamata, Ciearria N. Samuel, Madison T. Blucas, Chloe E. Jepson, Paul A. Goepfert, Masakazu Kamata. Skewed Fate and Hematopoiesis of CD34+ HSPCs in Umbilical Cord Blood Amid the COVID-19 Pandemic. iScience, in press. PII:S2589-0042(22)01816-8. doi: 10.1016/j.isci.2022.105544. Skewed fate and hematopoiesis of CD34+ HSPCs in umbilical cord blood amid the COVID-19 pandemic: iScience (cell.com)
 2. Fulop T, Larbi A, Pawelec G, Khalil A, Cohen AA, Hirokawa K, Witkowski JM, Franceschi C. Immunology of Aging: the Birth of Inflammaging. Clin Rev Allergy Immunol. 2021 Sep 18:1–14. doi: 10.1007/s12016-021-08899-6. Epub ahead of print. PMID: 34536213; PMCID: PMC8449217.
 3. Schuettpelz LG, Link DC. Regulation of hematopoietic stem cell activity by inflammation. Front Immunol. 2013 Jul 19;4:204. doi: 10.3389/fimmu.2013.00204. PMID: 23882270; PMCID: PMC3715736.
 4. Harris RM, Waring RH. Diethylstilboestrol–a long-term legacy. Maturitas. 2012 Jun;72(2):108-12. doi: 10.1016/j.maturitas.2012.03.002. Epub 2012 Mar 29. PMID: 22464649.
]]>
Hypothese: mRNA-vaccins verzwakken het immuunsysteem https://artsencollectief.nl/hypothese-mrna-vaccins-verzwakken-het-immuunsysteem/ Mon, 28 Nov 2022 09:18:56 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103437 In Food and Chemical Toxicology (een publicatie van Elsevier) verscheen de peer-reviewde studie getiteld: “Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs”.

De studie is geschreven door onder andere de bekende cardioloog dr. Peter McCullough.

De publicatie geeft een samenvatting van een selectie van de gepubliceerde literatuur over de mRNA vaccins en de effecten op het niveau van de moleculaire biologie van de cel.

De auteurs stellen dat de mRNA-vaccins langdurige negatieve invloed kunnen hebben op het immuunsysteem, dat de spike-eiwitten neurotoxisch kunnen zijn en het DNA hestelmechanisme kunnen schaden.

Een mogelijk gevolg hiervan is de toename van neurodegeneratieve ziekten, myocarditis (hartspierontsteking), immuuntrombocytopenie (een auto-immuunziekte waarbij je te weinig bloedplaatjes hebt), aangezichtsverlamming van Bell, leverziekten, verminderde adaptieve immuniteit, verminderde DNA-schaderespons, en tumorvorming en -metastases (zie figuur).

Hypothetische gevolgen van Sars-Cov2 mRNA vaccinatie (blauwe pijlen) op lichaamsprocessen (zwart) resulterend in ziektes die worden geassocieerd met de mRNA vaccinaties (rood). Details en referenties in (1).

De onderzoekers wijzen op drie zeer belangrijke hypothetische aspecten voor het veiligheidsprofiel van de mRNA vaccinaties:

 1. Uitgebreid documenteren zij de mogelijke verzwakking van aangeboren immuniteit, voornamelijk via onderdrukking van Interferon-α en de bijbehorende signaalcascade. Effect daarvan zou ondermeer de reactivering van ‘oude’ latente virale infecties zijn, en een verminderd vermogen om toekomstige infecties effectief te bestrijden.
 2. Ontregeling van het natuurlijke immuunsysteem zou de detectie en het voorkomen van genetisch aangedreven kwaadaardige transformatie van cellen kunnen belemmeren. Oncogene celgroei zou daardoor kunnen worden bevorderd.
 3. De mRNA-vaccinatie verstoort mogelijk de goede werking van exosomen. Exosomen zijn kleine vetbolletjes met inhoud, die door cellen worden uitgescheiden. De inhoud bestaat onder andere uit signaalmoleculen. Cellen die spike-mRNA opnemen, blijven in hoge mate spike-bevattende exosomen produceren. Ernstige ontstekingsreacties, onder meer in de hersenen, zijn het mogelijke gevolg van deze verstoring.

De onderzoekers concluderen: “Als een van deze mogelijkheden zou worden gerealiseerd, kan de impact op miljarden mensen over de hele wereld enorm zijn. Dit zou kunnen bijdragen aan zowel de korte- als de langetermijn ziektelast waarmee ons gezondheidszorgsysteem wordt geconfronteerd.”

Het Artsen Collectief benadrukt dat deze wetenschappelijke publicatie vooral hypothetisch van aard is, maar genoeg stof tot nadenken geeft om zeer voorzichtig te zijn met mRNA vaccinaties en ze alleen in te zetten als gezondheidswinst eenduidig is gedocumenteerd.

Referentie:

 1. Seneff S, Nigh G, Kyriakopoulos AM, McCullough PA. Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs. Food Chem Toxicol. 2022 Jun;164:113008. doi: 10.1016/j.fct.2022.113008. Epub 2022 Apr 15. PMID: 35436552; PMCID: PMC9012513.
]]>
Vitamine D3-suppletie en de ernst van corona-infectie https://artsencollectief.nl/vitamine-d3-suppletie/ Sun, 27 Nov 2022 19:49:59 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103431 Al vanaf begin van de pandemie in 2020 viel het op dat mensen met een ernstig beloop van Covid-19 vaak te laag waren in hun vitamine D3 en daarmee een lagere immuniteit hadden.

Vervolgens werd in vijf grote retrospectieve studies (d.w.z. gebaseerd op gegevens uit het verleden, zoals uit bestaande patiëntendossiers, medische dossiers of administratieve dossiers) een sterk verband tussen vitamine D3-niveaus in het bloed en de ernst van het Covid-19-beloop. Dit beeld paste goed in bestaande kennis over andere infectieziekten waarbij vitamine D3-suppletie vaak blijkt te leiden tot een verminderde ziektelast.

Een groot deel van de bevolking, in de Verenigde Staten zo’n 50%, heeft te laag vitamine D3, vooral bevolkingsgroepen met een donkere huidskleur. Dat heeft te maken met de aanmaak van vitamine D3 in onze huid en lever onder invloed van ultraviolet zonlicht (UV-B), wat minder efficiënt werkt bij donkere huidskleuren.

Strikt genomen is een oorzakelijk verband tussen vitamine D3 en Covid-19-beloop niet aangetoond door deze studies, vandaar dat de Gezondheidsraad op 3 maart 2021 geen suppletieadvies voor Vitamine D3 uitvaardigde (1).

Onderzoekers uit de Verenigde Staten publiceerden onlangs een studie die het beschermende effect van vitamine D3 op het Covid-19-beloop ondersteunt (2).  Ze volgden het ziekteverloop van 400.000 veteranen, waarbij precies de helft al voor het begin van de pandemie vitamine D3-suppletie voorgeschreven had gekregen, en de andere helft niet. In de Vitamine D3-groep waren 20% minder corona-infecties en 33% minder sterfgevallen binnen 30 dagen na corona-infectie. Bovendien was er een verband met de vitamine D-dosis: veteranen die hogere doses namen hadden gemiddeld minder last van Covid dan veteranen die een lagere dosis namen. Ook hadden veteranen met een donkere huidskleur meer baat bij vitamine D3.

Het Artsen Collectief ziet vitamine D3 als een van de belangrijke supplementen die passen bij een gezonde leefstijl en een van de middelen die artsen kunnen overwegen om in te zetten bij vroegbehandeling van Covid-19 en andere virale luchtweginfecties.

Deze nieuwe studie zou de Gezondheidsraad kunnen gebruiken om haar advies aangaande vitamine D3-suppletie voor de preventie van Covid-19 en acute luchtweginfecties (1) te heroverwegen.

Al eerder zette het Artsen Collectief vraagtekens bij het verwijderen van vitamine D3 uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Het advies van het Artsen Collectief is om gedurende de wintermaanden dagelijks 1000-2000 IU (25-50 µg) vitamine D3 als supplement gebruiken.

Referenties:

 1. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/03/vitamine-d-en-de-preventie-van-covid-19-en-acute-luchtweginfecties geraadpleegd op 22 november 2022.
 2. Gibbons JB, Norton EC, McCullough JS, Meltzer DO, Lavigne J, Fiedler VC, Gibbons RD. Association between vitamin D supplementation and COVID-19 infection and mortality. Sci Rep. 2022 Nov 12;12(1):19397. doi: 10.1038/s41598-022-24053-4. PMID: 36371591; PMCID: PMC9653496.
]]>
Ioannidis: “Geen herhaalprik voor gezonde niet-ouderen” https://artsencollectief.nl/geen-herhaalprik-voor-gezonde-niet-ouderen/ Sun, 27 Nov 2022 19:44:11 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103429 Prof. dr. John Ioannidis, epidemioloog verbonden aan de Universiteit van Stanford in de Verenigde Staten en een van de meest geciteerde wetenschappers te wereld, pleit sterk tegen het bevolkingsbreed inzetten van een vierde mRNA-coronavaccinatie.

Hij schrijft dit  samen met arts-onderzoeker Dr. Stefan Pilz van de Oostenrijkse medische universiteit in Graz in een peer reviewed editorial (1). Beide wetenschappers proberen de vraag te beantwoorden of herhaalvaccinaties tegen Covid-19 nog wel zinvol zijn naast natuurlijke immuniteit en/of vaccinaties tegen Sars-Cov-2.

Op grond van alle tot nu toe gepubliceerde onderzoeken komen de auteurs tot de conclusie dat er zeer weinig voordeel is voor gezonde niet-ouderen voor een herhaalprik. Dit vanwege het zeer kleine risico op een ernstige uitkomst bij het huidige niveau van immuniteit in de bevolking en met de huidige virusvarianten. Bij deze afweging worden de risico’s van bijwerkingen meegenomen, en de hoge kosten van de vaccinatiecampagnes die ook aan andere, voor de volksgezondheid meer zinvolle doelen kunnen worden besteed.

Therefore, we strongly argue to refrain from recommendations for
mass vaccination in e.g. children and healthy nonelderly adults with a fourth vaccine dose,
unless such a policy becomes supported by sufficient evidence.

 “Daarom pleiten we er sterk voor om af te zien van aanbevelingen voor massale vaccinatie in b.v. kinderen en gezonde niet-oudere volwassenen met een vierde vaccindosis, tenzij een dergelijk beleid door voldoende bewijs wordt ondersteund”.

Referentie:

 1. Pilz S, Ioannidis JPA. Does natural and hybrid immunity obviate the need for frequent vaccine boosters against SARS-CoV-2 in the endemic phase? Eur J Clin Invest. 2022 Nov 11:e13906. doi: 10.1111/eci.13906. Epub ahead of print. PMID: 36366946.
]]>
Je doet het voor een ander? Na twee maanden is de mRNA-vaccinatie uitgewerkt https://artsencollectief.nl/je-doet-het-voor-een-ander/ Fri, 25 Nov 2022 12:11:36 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103418 Op dit moment voert de overheid een campagne voor herhaalvaccinatie met mRNA-vaccins tegen Sars-Cov-2 voor iedereen van 12 jaar en ouder. Hierbij wordt ook het emotioneel geladen argument “Je doet het voor een ander” gebruikt.

Eerder was al duidelijk dat mRNA-vaccinatie tegen Sars-Cov-2 slechte bescherming biedt tegen omikroninfectie en -transmissie, maar het was nog niet duidelijk hoe slecht.

Een nieuwe studie uit Israël (1) geeft antwoord op deze vraag. De onderzoekers analyseerden de hoeveelheid virus aan de hand van de zogenaamde Ct-waardes van gevaccineerde versus ongevaccineerde personen van wie een positieve PCR-test beschikbaar was.

Het blijkt dat er twee maanden na vaccinatie geen enkel verschil meer is in de hoeveelheid aanwezig virus tussen gevaccineerde en ongevaccineerde personen, zelfs na een boosterprik. Dit in tegenstelling tot personen met een natuurlijke immuniteit. Bij hen was de hoeveelheid virus tot negentien maanden na de infectie sterk verlaagd bij een nieuwe positieve test. Voor een vierde prik, die in Israël vooral aan ouderen was gegeven, is de duur van deze effectiviteit nog niet bekend.

Vaccin-effectiviteit voor de omikron-virushoeveelheid bij een positieve test. Hoeveelheid virus (Ct-waarde: hoe groter deze waarde hoe lager de hoeveelheid virus) bij een positieve test bij verschillende groepen van  vaccinatie.
De groepen zijn: ongevaccineerd, 2 doses (2x), 2 doses plus booster (3x) bij verschillende tijden na vaccinatie; of hersteld zonder vaccinatie tussen de eerste infectie en positieve test, ten minste 90 dagen na de eerste infectie. Uit (1), Fig. 1B. Data van 181.634 onafhankelijke corona-PCR-tests.

Deze cijfers zetten nog meer vraagtekens bij de huidige herhaalprikcampagne, en zouden moeten worden gebruikt om patiënten te informeren over de voors en tegens van de mRNA-herhaalprik. Zeker omdat er geen duidelijkheid is over frequentie en de ernst van de mRNA-vaccinbijwerkingen.

Het Artsen Collectief heeft onlangs een patiëntenbrief ter beschikking gesteld. Met deze brief bieden wij aanvullende informatie aan, waarvan we hopen dat deze kan helpen om een goede afweging van de voor- en nadelen van boosters te maken.

Referentie

 1. Woodbridge Y, Amit S, Huppert A, Kopelman NM. Viral load dynamics of SARS-CoV-2 Delta and Omicron variants following multiple vaccine doses and previous infection. Nat Commun. 2022 Nov 7;13(1):6706. doi: 10.1038/s41467-022-33096-0. PMID: 36344489; PMCID: PMC9640564.

 

]]>
Professor Jan Grandjean nieuwe voorzitter Artsen Collectief https://artsencollectief.nl/professor-jan-grandjean-nieuwe-voorzitter/ Tue, 22 Nov 2022 10:04:12 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103270 Prof. dr. Jan Grandjean, emeritus-hoogleraar cardiothoracale chirurgie (recent gepensioneerd) verbonden aan het Thoraxcentrum Twente is per 1 oktober 2022 de nieuwe voorzitter van het Artsen Collectief. Hij neemt het stokje over van internist Hannah Visser. Hoewel Hannah afscheid neemt als voorzitter blijft ze onderdeel van het bestuur en blijft ze de uitgangspunten van het Artsen Collectief ten volle steunen.

Het Artsen Collectief gaat met enthousiasme en vertrouwen verder, waarin een risicogestuurd gezondheidsbeleid, proportionaliteit en zelfbeschikkingsrecht hoog op de agenda zullen blijven staan.

We spreken met de vertrekkende en nieuwe voorzitters over de afgelopen periode en de toekomst van het Artsen Collectief.

Eerst de oude voorzitter, Hannah hoe lang ben je voorzitter geweest?

Van half januari tot 1 oktober 2022. Ik nam het voorzitterschap over van Evelien Peeters in een roerige tijd. Misschien wel de roerigste. Middenin de QR-maatschappij, de vergis-lock-down, de vijfde coronagolf en de eerste boostercampagne. Geen sport. Veel protesten vanuit de samenleving. Hard politieoptreden bij demonstraties. In de Tweede Kamer waren er oproepen om iets te doen aan artsen “die zich in een artsencollectief verenigen”, bijvoorbeeld door hun BIG-registratie af te nemen.

Toen ik aantrad was het al duidelijk dat ik een interim-voorzitter zou zijn. Maar wel met de belangrijke taak om het Artsen Collectief door de hoge golven te loodsen. Om een genuanceerd geluid vanuit de medische professie te blijven geven door de golven van ongefundeerde tegenstand heen.

Het was geen gemakkelijke start. In de eerste maanden was ik ook veel tijd kwijt aan gesprekken met collega’s, de maatschap, de raad van bestuur, alle geledingen van mijn organisatie. Vaak naar aanleiding van externe berichtgeving. Ik heb steeds duidelijk kunnen maken  waar onze nuances liggen, en heb daar keer op keer begrip voor gekregen. Een goed gesprek heeft altijd weer gezorgd voor voldoende vertrouwen.

Wat waren jouw doelstellingen toen je aantrad als voorzitter?

In gesprek blijven. Een genuanceerd weerwoord geven op de slecht gefundeerde coronamaatregelen, zoals  lockdowns, mondkapjes, coronatoegangsbewijs en de vaccinatiedwang en -drang. Een veilige haven bieden voor gelijkgestemden. Dat is gelukt. We zijn blijven staan en sterker en professioneler dan ooit. Ik weet dit vanwege talloze gesprekken met en e-mails van zowel professionals uit de gezondheidszorg als gebruikers ervan. We zijn vaak benaderd om de andere kant van een coronamaatregel toe te lichten.

Is de voorzitter een belangrijk uithangbord?

Het bestuur van het Artsen Collectief opereert echt als collectief. Ieder doet waar hij of zij goed in is. De voorzitter is niet per se meer zichtbaar dan anderen. Ik blijf in het bestuur van het Artsen Collectief als algemeen bestuurslid.

Of ik optimistisch ben? Zeker! We hebben de afgelopen tijd gezien dat de zwarte scenario’s die in mijn begintijd als voorzitter wel op tafel lagen, niet zijn doorgegaan. Verplichte vaccinatie voor gezondheidswerkers bijvoorbeeld. Langzaam verandert de olietanker van koers.

Heb je nog een tip voor de nieuwe voorzitter, Jan Grandjean?

Ja, neem je taak niet te zwaar op. Het Artsen Collectief is ongelooflijk sterk. Een netwerk van gemotiveerde mensen die elkaar vaak persoonlijk kennen, die goede en slechte tijden hebben gedeeld, is onverwoestbaar.

Het Artsen Collectief is je heel dankbaar voor je inzet en we zijn blij dat je actief blijft in het bestuur… en je tip voor de nieuwe voorzitter, die gaan we doorgeven.

Jan, we kennen je als emeritus hoogleraar hartchirurgie, al enige maanden actief als bestuurslid van het Artsen Collectief. Hoe zie je jouw rol als voorzitter van het Artsen Collectief?

Ik heb het Artsen Collectief leren kennen als een groep weldenkende artsen en wetenschappers, daar wil ik graag de vertegenwoordiger van zijn. En het gezicht naar buiten als dat nodig mocht zijn. Ik denk dat er geen grotere groep weldenkende specialisten bestaat die zo verenigd is als wij.

Er is veel aan te merken op de coronamaatregelen, zowel in medische als maatschappelijke zin. Hoe kan je de zin en onzin onderscheiden in dit ingewikkelde dossier?

Door goed en logisch na te denken wordt  duidelijk waar de denkfouten liggen. Die kun je ter discussie stellen. Door logisch na te denken kun je ook fouten in de gepubliceerde wetenschap ontdekken. Vaak is officiële informatie gebaseerd op zwakke wetenschap; ons netwerk heeft de expertise om hier doorheen te prikken. Bovendien hebben we overal mensen in de medische praktijk die ons een realiteitscheck geven.

Heb je doelstellingen voor het Artsen Collectief?

 We zijn een groot netwerk, met daaromheen een nog grotere schil van mensen die ons serieus nemen. Die schil wil ik graag vergroten. We gaan niet snel de barricades op, maar ik denk dat we vaker advies kunnen geven aan de medische wereld. En op zo’n manier een bewaker zijn van het overheidsbeleid.

Feedback die we van collega’s krijgen is dat ze het Artsen Collectief in coronatijd zagen als het ‘geweten van de medische wereld’. Ik beschouw dit als een zeer groot compliment. Die rol vind ik ook zeer belangrijk.

Niet alleen op gebied van corona, want onze expertise ligt veel breder. Vandaar dat we tegenwoordig het Artsen Collectief zijn, terwijl we begonnen zijn als Artsen Covid Collectief.

We leven momenteel in een leerzame tijd. Veel processen die al veel langer gaande waren worden nu ineens kristalhelder. De invloed van de gigantische winsten op de moraliteit van de farmaceutische industrie. De invloed van de financiële, farmaceutische en technologische-industrie op politiek, media en wetenschap. De controle door de media en Big Tech op de publieke meningsvorming. Het is alsof de mist die daar overheen hing is opgetrokken en dat we die machtsstructuren nu glashelder kunnen zien. Dat helpt ons enorm onze prioriteiten scherp te formuleren.

Ik pleit voor een gezondheidssysteem waarin gezondheid voorop moet staan, in plaats van ziekte of de behandeling ervan. Dat zou een enorme verandering betekenen: naast de noodzaak om meer preventief te werken, moeten we de samenleving ook een andere kant op krijgen. Minder afhankelijk van digitaal. Meer menselijk contact. Elkaar echt ontmoeten in plaats van achter een beeldscherm. Lees ons artikel hierover op: artsencollectief.nl/welzijn-als-fundament of lees onze visie op artsencollectief.nl/visie.

We zijn prof. Grandjean dankbaar voor het accepteren van het voorzitterschap en wij hebben alle vertrouwen in hem.

]]>
Huisarts Jan Vingerhoets verdedigt hulp aan patiënten https://artsencollectief.nl/huisarts-jan-vingerhoets-verdedigt-hulp-aan-patienten/ Mon, 14 Nov 2022 21:01:13 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103260 ‘Ongehoord nieuws’ besteedde op 10 november aandacht aan de rechtszaak van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen huisarts Jan Vingerhoets. Tijdens het hoogtepunt van de crisis schreven meerdere Nederlandse huisartsen off-label medicatie voor aan Covid-patiënten. Het argument van de inspectie is dat deze middelen niet voorgeschreven hadden mogen worden omdat niet bewezen is dat zij werken tegen Covid.

Jan Vingerhoets werd door de inspectie voor de rechter gedaagd. Vingerhoets licht in de uitzending zijn keuze voor het off-label voorschrijven toe: ‘Als de rechter mij wil straffen vanwege het feit dat ik geen andere intentie had dan een hulpeloze patiënt te helpen, uitsluitend omdat ik dat als mens en dokter verplicht ben, dan zeg ik: hier sta ik. Het kan niet zo zijn dat van artsen gevraagd wordt mensen in nood aan hun lot over te laten. Toch werd ik gedwongen te kiezen tussen het naleven van de wet of het naleven van de artseneed’.

Oud-advocaat Frank Stadermann staat twaalf huisartsen bij in een soortgelijke procedure als die van Vingerhoets. ‘Artsen kregen intimiderende brieven van de inspectie. Artsen die kritisch waren over het coronabeleid en de vaccinaties en zich daarover uitspraken, werden daarop aangesproken door de inspectie. Dat is inbreuk op hun vrijheid van meningsuiting, aldus Stadermann. Ook grijpt de inspectie volgens hem in op de prescriptievrijheid van de huisarts: ‘Daar hoort de overheid zich niet mee te bemoeien’.

Jan Vingerhoets vertelt over zijn afwegingen ten aanzien van het voorschrijven van medicatie als Ivermectine en Hydroxychloroquine: ‘Ik denk niet dat je ieder medicijn dat wordt voorgesteld zomaar moet geven. Eind vorig jaar kwam er echter medische literatuur van een groep experts uit de VS ter beschikking waaruit bleek dat zij heel goede resultaten boekten met deze off-label medicijnen. We zaten in een noodsituatie en de regel is dat als je geen andere medicatie tot je beschikking hebt, je een off-label medicament mag geven als uit betrouwbare bron blijkt dat dit goed werkt’.

Hij meent dat hij als mens en huisarts juist heeft gehandeld: “Ik sta liever voor de rechter tegenover de inspectie om uit te leggen wat ik gedaan heb dan dat ik voor de rechter sta tegenover de nabestaanden van een patiënt om uit te leggen dat ik te laf ben geweest om te helpen”.

Een clipje van de uitzending delen wij hieronder. De gehele uitzending is hier terug te bekijken: https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuws/10-11-2022/VPWON_1339290

 

Het Artsen Collectief is voorstander van een vrije en open discussie op wetenschappelijke gronden over de veiligheid en effectiviteit van medicatie. Wij vinden het belangrijk dat artsen de vrijheden houden die zij nodig hebben om patiënten optimaal te kunnen helpen. Niet voor niets is een aantal van deze vrijheden in de wet verankerd, zoals de mogelijkheid om onder voorwaarden een geneesmiddel off-label* voor te schrijven. Wij maken ons zorgen over inperking van dergelijke vrijheden van artsen door overheidsinstanties, waarmee uiteindelijk ook de patiënt wordt benadeeld.

Bij voorkeur schrijven artsen een geneesmiddel voor dat geregistreerd is voor specifieke klachten. Daarnaast is het mogelijk om onder voorwaarden een geneesmiddel voor te schrijven dat niet geregistreerd is voor de betreffende klachten. Dit heet off-label gebruik.

Bron: https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuws/10-11-2022/VPWON_1339290

Meer over vroegbehandeling > 
Meer over Jan Vingerhoets op zijn blogpagina: Blogdoc – Blog

]]>
Bedrijft het RIVM wetenschap met betrekking tot corona? https://artsencollectief.nl/bedrijft-het-rivm-wetenschap-met-betrekking-tot-corona/ Sun, 13 Nov 2022 13:27:33 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103243 Breed in het nieuws: Volgens het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, zijn door de coronamaatregelen minstens 88.000 ziekhuisopnames voorkomen in het tijdvak 2 augustus 2021 – 30 augustus 2022.

Datawetenschapper Dr. Marc Jacobs zet daar grote vraagtekens bij. De reden hiervoor is dat de conclusies van het RIVM zijn gebaseerd op oncontroleerbare modellen en niet-publieke data.

Eerdere modellen van het RIVM bleken de werkelijkheid helemaal niet weer te geven: er zaten grote fouten in de RIVM-modellen, zoals foutieve aannames of ontbrekende variabelen.

Fouten maken is in de wetenschap helemaal niet erg. Een van de meest geciteerde wetenschappers ter wereld, Prof. Dr. John Ioannidis van Stanford University die veel heeft bijgedragen aan evidence-based geneeskunde, epidemiologie en klinisch onderzoek, vatte het onlangs zo samen:

“Science is about making mistakes, and correcting them as soon as posssible”

Maar als de RIVM-modellen niet openbaar zijn, en de onderliggende data ook niet, is het onmogelijk de zelfcorrigerende eigenschap van de wetenschap haar werk te laten doen. Daarmee is het de vraag of het RIVM op dit gebied wel wetenschap bedrijft.

Het Artsen Collectief steunt daarom onderzoekers zoals die van het Amsterdam Health & Technology Institute (Ahti), prof. dr Eline van den Broek en prof. dr. Ronald Meester die pleiten voor transparantie met betrekking tot de RIVM- en GGD-gegevens.

]]>
Een omhelzing helpt je immuunsysteem https://artsencollectief.nl/omhelzing-helpt-immuunsysteem/ Sun, 13 Nov 2022 13:19:01 +0000 https://artsencollectief.nl/?p=103239 Psychologen van de Carnegie Mellon universiteit in de Verenigde Staten onderzochten het effect van stress en sociale ondersteuning op het verloop van virale verkoudheidsinfecties. Een mooie studie uit 2015, maar nu relevanter dan ooit. Een van de conclusies van de studie was dat elkaar omhelzen de gezondheid verbetert.

Tijdens de studie werden 404 proefpersonen opzettelijk met een rhino- of een influenza (griep)-virus  besmet. De onderzoekers bekeken hoe ziek de personen hiervan werden. De proefpersonen werden na de infectie in quarantaine geplaatst om hun symptomen goed te kunnen volgen.

In de twee weken vóór de infectie documenteerden de onderzoekers onder hoeveel stress de proefpersonen leefden en hoeveel sociale steun ze ondervonden. Voor de sociale steun werd onder andere het aantal omhelzingen per dag als maat gebruikt. Het bleek dat verkoudheidssymptomen minder voorkwamen bij proefpersonen die veel omhelzingen hadden gekregen in de twee weken voor hun infectie.

Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat omhelzingen helpen het stressniveau van iemand te verlagen en dat is goed voor het immuunsysteem.

Het lijkt soms alsof we die wetenschap de afgelopen jaren vergeten zijn. Afstand houden, de 1,5 meter samenleving is ongezond voor onze psyche en ons immuunsysteem. Het maakt ons vatbaarder voor virale infecties.

Het Artsen Collectief zet daarom vraagtekens bij de zin van de maatregel van het afstand houden, een van de basisadviezen van het Coronadashboard van de overheid, zeker nu het coronavirus is veranderd in een verkoudheidsvirus. Mensen hebben sociale interactie nodig en echt lichamelijk contact, om gezond te blijven. Een omhelzing hoort daarbij.

Meer over hoe je je immuunsysteem kunt versterken: Hoe zorg ik voor een optimale afweer? Een leefstijladvies! – Artsen Covid Collectief (artsencollectief.nl)

Referentie:

 1. Cohen S, Janicki-Deverts D, Turner RB, Doyle WJ. Does hugging provide stress-buffering social support? A study of susceptibility to upper respiratory infection and illness. Psychol Sci. 2015 Feb;26(2):135-47. doi: 10.1177/0956797614559284. Epub 2014 Dec 19. PMID: 25526910; PMCID: PMC4323947.
]]>