• 20.761 vrienden
  • 1.559 geverifieerde medici

Onze doelen

Ons doel is met elkaar in gesprek te gaan op basis van goed onderbouwde en onafhankelijk onderzochte feiten. Geleid door een helder ethisch kompas willen wij komen tot een beleid zoveel mogelijk gestoeld op basis van gelijkheid, waarin (keuze)vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en eigen regie vooropstaan.
Wij staan op basis van wetenschappelijk onderbouwde artikelen en ‘medical common sense’ een risicogestuurd beleid voor, met gedegen bescherming van de corona-vatbaren en een afgewogen opening van de maatschappij voor de anderen. Waarbij door ‘focused protection’ meer optimale bescherming kan worden geboden aan hen die dat wensen. Mogelijkheden voor dit risico gestuurde beleid komen tot stand in samenwerking met een brede groep experts zoals economen, publieke gezondheidswetenschappers en data analisten en zal begin 2021 stapsgewijs worden gepresenteerd aan de beleidsmakers en media.

Doel 1: Perspectief bieden rondom het SARS-CoV-2 virus.

Er is wereldwijd consensus dat COVID-19 veel minder dodelijk is dan in eerste instantie berekend. Het overgrote deel van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek bij besmetting.

Doel 2: Transitie naar een risicogestuurd beleid.

De huidige corona maatregelen veroorzaken meer schade dan zij voorkomen. De nevenschade op sociaal, economisch, fysiek en psychisch terrein is enorm en staat niet in verhouding tot de beoogde bescherming tegen het virus.

Doel 3: Besluitvorming moet transparant en toetsbaar zijn.

Generieke beperkingen van vrijheden en grondrechten zijn niet meer proportioneel doordat de risicogroepen van het virus duidelijk zijn en het overgrote deel van de bevolking niet vatbaar is voor COVID-19. Kwetsbare personen verdienen meer steun en bescherming. De potentiële nevenschade van een maatregel moet vanaf het begin in kaart worden gebracht en openbaar teruggekoppeld.

Doel 4: Het doel van een maatregel moet duidelijk zijn.

Als het beoogde doel van een maatregel niet behaald wordt moeten deze teruggedraaid kunnen worden. Voor behoud van de ziekenhuiscapaciteit is verleggen van de focus naar de eerste lijn en transmurale samenwerking belangrijk.

Doel 5: Testbeleid moet zinvol zijn en een breed gedragen doel dienen.

Bij iedere test dienen nut, noodzaak, kosten en potentiële risico’s gewogen te worden. Mensen testen zonder medische beoordeling vooraf leidt slechts voor een kleine groep echt tot een diagnose.

Doel 6: Van angst naar vertrouwen.

De generieke maatregelen en het publiceren van getallen zonder perspectief creëert angst.
Gebruik getallen enkel in context (bijvoorbeeld weekcijfers) en vermijd absolute aantallen. Communiceer naar de bevolking vanuit hoop en vertrouwen.