• 22203 vrienden
  • 1672 geverifieerde medici

Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website van de Stichting Artsen Covid Collectief (het Artsen Collectief) gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud website

Het Artsen Collectief is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Het Artsen Collectief streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Specifiek met betrekking tot externe nieuwsitems die we opnemen op onze Nieuwspagina: in deze rubriek worden berichten opgenomen die aansluiten bij de doelstelling van het Artsen Collectief. Een werkgroep selecteert uit de grote hoeveelheid literatuur die er verschijnt. We plaatsen bij voorkeur wetenschappelijke artikelen die ge-peer-reviewd zijn, maar de meesten zijn toch nog preprints. Daarnaast plaatsen we artikelen van wetenschapsjournalisten, blogs en filmpjes van collega’s waarbij de betrouwbaarheid van de bron leidend is.

Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan het Artsen Collectief niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is.

Het Artsen Collectief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Het Artsen Collectief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Geen vervanging van consult

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of een andere medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. Het gebruiken van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites. Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. We geven geen garantie over de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar website van het Artsen Collectief

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de site van het Artsen Collectief, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

– een site mag niet de schijn wekken dat het Artsen Collectief de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt;

– de site van het Artsen Collectief mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames);

– een site mag een link naar het Artsen Collectief maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren;

– een site mag op geen enkele manier het logo van het Artsen Collectief gebruiken zonder schriftelijke toestemming;

– een site mag geen onjuiste informatie over het Artsen Collectief geven; en

– een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt het Artsen Collectief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens onze Privacyverklaring.

Intellectueel eigendom

Het Artsen Collectief spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Het Artsen Collectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover het Artsen Collectief beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het Artsen Collectief deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van het Artsen Collectief is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.