Artsen Collectief

Bij overige vragen of verzoeken vragen we je het contactformulier te gebruiken

Wie zijn jullie?

Wij zijn een groeiende groep artsen en medisch professionals die zich in toenemende mate zorgen maakt over de coronamaatregelen. Wij zijn van alle leeftijden en vele specialismen. De meesten van ons zijn regulier werkende artsen uit diverse ziekenhuizen, instellingen en praktijken. We spreken op persoonlijke titel. Lees meer bij https://artsencollectief.nl/over-ons/

Waarom is de stichting opgericht?

Het begon medio 2020 met een brandbrief aan de politiek waarin allerlei artsen en medisch professionals hun zorgen uitten over het gevoerde coronabeleid. https://artsencollectief.nl/op-20-augustus-stuurde-het-arts-en-covidteam-een-samenvatting-van-de-eerdere-brandbrief-aan-alle-kamerleden/

Helaas is, afgezien van een enkel Kamerlid, daar geen reactie op gekomen. De coronamaatregelen gingen echter door en werden zelfs aangescherpt. Onze zorgen bleven. In december 2020 hebben we ons officieel verenigd in de Stichting Artsen Covid Collectief.

We zien in de praktijk dat de coronamaatregelen veel schade aanrichten die niet meer in verhouding staan tot het doel. We kunnen ons werk als arts niet meer uitvoeren zoals we dat vanuit onze artseneed beloofd hebben.

Door de oprichting van de stichting bieden we een podium waar gelijkgestemden zich kunnen aansluiten om de ervaringen te bundelen, informatie en kennis uit te wisselen en beschikbaar te maken voor het publiek.

Jullie hebben in 2020 een brandbrief geschreven. Waar kan ik die vinden?

In 2020 was er een speciale site voor de zogeheten artsen-brandbrief om deze te kunnen ondertekenen. Die site is inmiddels opgeheven.

Een groot deel van de betrokken artsen is opgegaan in de stichting Artsen Covid Collectief.
De handtekeningen zijn verzameld en de brandbrief is in herziene vorm aan het kabinet aangeboden. https://artsencollectief.nl/op-20-augustus-stuurde-het-arts-en-covidteam-een-samenvatting-van-de-eerdere-brandbrief-aan-alle-kamerleden/

De personen die de brandbrief ondertekenden, hebben een e-mail met informatie ontvangen over de oprichting van de stichting met de optie om hun steun opnieuw kenbaar te maken door ‘vriend van de stichting’ te worden. Meer info is hier te vinden. https://artsencollectief.nl/verkorte-brandbrief-corona-maatregelen-3-7-2020/

Waar staan jullie voor (missie)?

Wij vinden dat gezondheid meer is dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties. Daarom dragen wij constructief bij aan verandering en voeren een open gesprek. We pleiten voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona met zo min mogelijk nevenschade, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan.

Ons motto is daarbij #vanAngstnaarVertrouwen

Lees meer over ons bij https://artsencollectief.nl/over-ons/

Waarom is jullie motto #vanAngstnaarVertrouwen?

Wij vinden dat er sprake is van een angstpandemie rondom corona. De schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor onze psychische gezondheid, zoals minder sociale contacten, minder bewegen en het ontstaan van financiële problemen, zijn zodanig groot dat zij niet in verhouding staan tot het doel ervan.

Angst zonder perspectief tast gezondheid en draagvlak aan. Daarom willen wij vanuit een helder ethisch kompas een klimaat creëren met respect voor ieders mening en gevoel, op basis van gelijkheid, waarin de veerkracht van mensen, hun (keuze)vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en eigen regie voorop staan. 

Kijk hier voor meer informatie over angst. https://artsencollectief.nl/category/onderbouwing/angst-onderbouwing/

Wat willen jullie bereiken (visie)?

Wij beogen een samenleving waarin gestreefd wordt naar het behouden en verbeteren van gezondheid en waarin zelfbeschikkingsrecht en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden hoog in het vaandel staan.

Daarbij hoort een gezondheidszorg die meer gericht is op preventie en stimulatie van het zelfhelend vermogen dan nu het geval is. Zo geven we mensen beter de kans om de juiste keuzes te maken wat betreft hun gezondheid en welzijn. Ook draagt dit bij aan een gezond vertrouwen in eigen lichaam.

Lees meer over ons bij https://artsencollectief.nl/over-ons/

Wat doen jullie om jullie doel te bereiken?

Wij benaderen actief en reactief allerlei medische beroepsgroepen, individuele collega’s, kabinetsleden en andere beleidsmakers. We staan in contact met internationale collega’s en kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Dat doen we omdat het huidige coronabeleid internationaal gedreven is en in vele landen op dezelfde manier wordt uitgevoerd.

Wij blijven ons verdiepen en onze kennis delen. Afhankelijk van de ontwikkelingen organiseren wij seminars en rondetafelgesprekken voor en met onze vakgenoten. Door het verbinden van en hulp bieden aan bezorgde medisch professionals maken wij inzichtelijk wat tot nu toe onzichtbaar bleef.

We zoeken contact met de pers, schrijven opiniestukken en artikelen en doen dit op basis van wetenschappelijke (internationale) onderzoeken. We communiceren onze informatie in beeld en tekst zoveel als mogelijk via onze website en sociale media om het publiek zo goed mogelijk te bereiken. Volg je ons al? We zitten op Twitter, Instagram en Telegram. Helaas zijn we van Facebook en LinkedIn verwijderd (juni 2021) en heeft ons bezwaar niet tot een herziening geleid.

Klik hier voor een overzicht van onze acties. https://artsencollectief.nl/wat-wij-doen/

Jullie plaatsen veel informatie op socials, maar reageren niet (veel)? Waarom is dat?

Omdat wij een organisatie zijn die voor 100% uit vrijwilligers bestaat en daardoor slechts een beperkte capaciteit heeft, lukt het ons niet altijd om via de socialmediakanalen en mails via de inbox (op tijd) te reageren. We hopen dat deze Frequently Asked Questions (FAQ’s) kunnen helpen bij de vragen.


We lezen in ieder geval wel alle reacties op de socials en maken dankbaar gebruik van jullie tips. Ook deze FAQ’s worden zoveel als mogelijk aangevuld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen.

Uit hoeveel artsen/medisch professionals bestaat het Artsen Collectief?

We startten december 2020 met 1.000 artsen en medisch professionals uit de zorgwereld, inmiddels zijn we meer dan verdubbeld tot zo’n 2.700 geverifieerde medisch professonals (BIG-geregistreerden).

Alle artsen en medisch professionals zijn geverifieerd en hebben een officiële BIG-registratie.

Het aantal ‘medische vrienden’ is ten opzichte van het totaal aantal vakgenoten in de sector (> 60.000) ‘schrikbarend weinig’, zoals onze voorzitter het in de podcast Op z’n Kop https://artsencollectief.nl/podcast-op-zn-kop-met-evelien-peeters-bij-twijfel-niet-doen/ noemde.

Er zijn zeker meer vakgenoten die het met het Artsen Collectief eens zijn, maar niet zijn aangesloten. We hebben daar begrip voor, want door kritische vragen te stellen zijn er al artsen op non-actief gezet, ontslagen, kregen zwijgcontracten of raakten opdrachtgevers kwijt. Mensen die zich uitspreken hebben het zwaarder dan de mensen die het overheidsbeleid volgen.

Artsen/medisch professionals die zich ook zorgen maken over het gevoerde coronabeleid en zich met ons willen inzetten voor een risicogestuurd zorgbeleid, zijn van harte welkom om zich bij het Artsen Collectief aan te sluiten. Aanmelden kan via ‘Word vriend’.  https://artsencollectief.nl/word-vriend/

Kunnen jullie de namen bekend maken van de artsen/medisch professionals die zijn aangesloten bij het collectief?
Nee, de namen van de artsen en medisch professionals die bij ons aangesloten zijn, maken wij niet bekend. Wij laten het aan deze vakcollega’s zelf over of zij hun verbondenheid aan het Artsen Collectief kenbaar willen maken.

Op onze website kun je in ieder geval de namen van onze bestuursleden vinden. Ook in publicaties, op de socials en bijvoorbeeld onze video’s komen medici aan het woord die onze missie/visie openlijk steunen en meewerken om ons geluid uit te dragen. https://artsencollectief.nl/huisarts-seema-bansropansingh-aan-het-woord-gezonde-mensen-maken-elkaar-niet-ziek/

Hoe kan ik jullie ondersteunen?

Het is nu belangrijker dan ooit dat ons geluid breed gedragen en zichtbaar wordt. Daarvoor is jouw hulp nodig! Fijn als je dat wilt doen!

Volg ons op Twitter, Instagram en Telegram en deel onze berichten, filmpjes etc. zoveel mogelijk en praat erover in jouw netwerk.

Daarnaast kun je je op onze website aanmelden als vriend, helper en/of donateur. We mogen ons gesteund voelen door al ruim dertigduizend mensen die net als wij vinden dat je gezonde mensen vrij laat en geen maatregelen oplegt en kwetsbare mensen, op basis van vrijwilligheid, bescherming biedt.

Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen! 

Waarom vragen jullie donaties?

De betrokken artsen en medisch professionals doen hun werk onbezoldigd. We maken echter wel kosten. Denk aan praktische zaken, zoals de website, benodigde licenties, administratie, bankkosten etc.  Ook kunnen we dankzij jullie donaties nog meer doen, zoals campagnes voeren en informatieve filmpjes en brochures maken.

Wil je ons helpen de doelen van het Artsen Collectief te bereiken? Dan zou je ons heel erg helpen door ons financieel te steunen. https://artsencollectief.nl/doneren/

Met wie werken jullie samen?

Wij zijn een onafhankelijk collectief zonder verbanden of financieringen vanuit andere groepen. Soms werken we samen met andere groepen waarmee we gemeenschappelijke doelen delen en wier initiatieven wij een warm hart toedragen. Zo hebben we hebben een alliantie met Herstel-NL https://herstel.nl/ . Zij zetten zich ook in voor een risicogestuurd beleid.

Personen die verbonden zijn aan het Artsen Collectief kunnen op persoonlijke titel artikelen  (mee)schrijven. Als de naam van de stichting niet wordt genoemd, zijn wij als Artsen Collectief niet officieel betrokken.

 

Kijk ook op onze pagina Links https://artsencollectief.nl/links/ waar we verwijzen naar een aantal websites van organisaties die volgens ons interessant zijn in deze ‘coronatijd’. Meerdere van onder die link genoemde organisaties zetten zich – net als het Artsen Collectief – in voor een risicogestuurd gezondheidsbeleid, gerichte bescherming van kwetsbare groepen en zo min mogelijk nevenschade.

Jullie zeggen dat medische en ethische grenzen worden overschreden. Wat wordt daarmee bedoeld?

We zijn als groeiende groep van medisch professionals gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de ontwrichtende gevolgen van de coronamaatregelen, waar we ons grote zorgen over maken. Niet alleen de medische gevolgen van uitgestelde diagnoses en operaties, maar ook psychosociale schade in onze samenleving, inclusief de impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zie ook onderbouwing/nevenschade.

In de artseneed staat het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade voorop. Binnen de huidige crisis zien wij dat de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in gevaar zijn, zowel door de maatregelen die worden genomen als door angst. In het kader van willen indammen van het coronavirus, dreigen we meer en meer vrijheden kwijt te raken.

Denk aan het invoeren van een ‘vaccinatiepaspoort’ en verplichte PCR- en sneltesten waardoor mensen niet meer vrij kunnen deelnemen aan de maatschappij, ook al zijn en leven ze gezond.
Mensen worden steeds meer onder druk gezet een medische behandeling (vaccinatie) te ondergaan waarvan nog niet zeker is dat de voordelen voor hun gezondheid opwegen tegen de mogelijke medische risico’s. Dit is duidelijk in strijd met het individuele recht op zelfbeschikking, een grondslag van de mensenrechten.
Hiermee wordt volgens ons een medische en ethische grens overschreden.

Deze coronamaatregelen leiden tot een tweedeling in de maatschappij. Wij noemen dit medische apartheid.

Lees ons eerdere persbericht van maart 2021 hierover. https://artsencollectief.nl/vaccinatiepaspoort-leidt-tot-medische-apartheid/

In de FAQ’s kun je ook meer lezen over wat wij vinden van vaccinaties https://artsencollectief.nl/veelgestelde-vragen/vaccinatie/ en het testbeleid https://artsencollectief.nl/veelgestelde-vragen/testbeleid/ .

Jullie spreken over de artseneed en ethiek, álle artsen volgen die toch?

Wij gaan er graag van uit dat ook de artsen die zich niet in onze standpunten kunnen vinden, werken vanuit de artseneed. De overgrote meerderheid van medici heeft het beste voor met de gezondheid van een zo groot mogelijke groep patiënten.

Na maanden van verdieping in het gevoerde coronabeleid signaleren wij echter in toenemende mate de disproportionaliteit daarvan. Met de kennis van nu zien wij dat dit beleid meer schade doet dan goed. Dat is het kantelpunt waarop wij ervaren dat zowel het huidige overheidsbeleid en het nog verdergaande beleid dat momenteel in meerdere sectoren stapsgewijs lijkt te worden doorgevoerd (zoals de QR-code voor toegang die 25 september 2021 werd ingevoerd) niet meer kunnen samengaan met de door ons afgelegde eed.

Wij respecteren ieders mening en komen graag vanuit gesprek nader tot elkaar. Artsen en medisch specialisten kunnen ons benaderen via medici@artsencollectief.nl of via een van de bestuursleden. https://artsencollectief.nl/bestuur/