• 22203 vrienden
  • 1672 geverifieerde medici

LINKS

Op deze pagina verwijzen we je naar websites van organisaties, die zich -net als het Artsencollectief- inzetten voor een risicogestuurd gezondheidsbeleid, gerichte bescherming van kwetsbare groepen en zo min mogelijk nevenschade. Ook delen we informatiekanalen die ons objectief informeren over de pandemie.

Herstel-NL
Herstel-NL is een groep professionals die zich grote zorgen maken over het coronabeleid en de gevolgen daarvan voor Nederland. Er zijn onder meer artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers bij aangesloten. Herstel-NL heeft een herstelplan voor Nederland gemaakt, een coronabeleid met minder maatschappelijke nevenschade, dat op korte termijn ingevoerd kan worden. 

Omgekeerde lockdown
Deze site beschrijft de framing door selectief gebruik van data sinds het uitbreken van de pandemie en hoe het beleid zinvoller ingericht kan worden.

Break-out Team
Het Break-out Team is een groep van 25 onafhankelijke Nederlandse denkers en doeners. Het heeft 11 bouwstenen opgesteld voor een intelligente en inclusieve exitstrategie. Op hun website zijn oplossingen op maat te vinden. Met meer bewegingsruimte, vanuit eigen verantwoordelijkheid.

PANDA~Pandemics | Data & Analytics
PANDA ‎is een multidisciplinair collectief van vooraanstaande economen, data scientists, statistici, medische professionals, advocaten, ingenieurs en zakenmensen. Het is een economisch en politiek onafhankelijke organisatie., die wil informeren met solide wetenschap. PANDA brengt de wereldwijde nevenschade van het COVID-19 beleid in kaart. Documenten van PANDA kunnen dienen als basis voor beleidsvorming en besluitvorming. PANDA wordt gefinancierd door haar leden, spreekbeurten en het publiek.‎ 

Blue Truth
Deze groep bestaat uit mensen die bij de in de politie werken of hebben gewerkt. Zij maken zich zorgen over het beleid dat de overheid heeft bepaald tijdens de coronacrisis en de uitvoering die van de politie verlangd wordt.
Politiemensen verbinden zich via dit platform in hun wens tot het opnieuw inzetten van de politie waar zij voor bedoeld is: bescherming van het volk.  

Regenboogteam
Het Regenboogteam is een multidisciplinair gelegenheidsteam van bezorgde burgers, waaronder Bob de Wit, Michaela Schippers, Unico van Kooten en Remi B. Je kunt hun acties op social media volgen. Bijvoorbeeld de actie ‘Walk a silent mile’ van Unico van Kooten.
https://lnkd.in/d7H7NXm of #WalkaSilentMile
Of ‘the Happiness project’ van professor M. Schippers,
https://fb.watch/3rPrysrOCS/

HART ~Health Advisory& Recovery Team
HART is een groep Engelse artsen, wetenschappers, economen, psychologen en andere academische experts. Zij schrijven wetenschappelijk onderbouwde artikelen en nieuwsberichten over COVID-19  en publiceren deze op hun website. Je kunt op de website ook publieke brieven en verklaringen van verschillende organisaties vinden, gericht aan medische organisaties, beroepsorganisaties, beleidsmakers en de overheid.

Medische kanalen

Great Barrington Declaration
Een initiatief van artsen en gezondheidswetenschappers waarbij wordt opgeroepen tot een beleid, van ‘gerichte bescherming’ van risicogroepen. De mensen met de meeste risico’s van ziekte en overlijden zouden moeten worden beschermd, terwijl de mensen met de minste risico’s  zich vrij zouden moeten kunnen bewegen en natuurlijke immuniteit opbouwen. De petitie van deze internationale groep gezondheidswetenschappers en epidemiologen werd door zeer veel burgers, wetenschappers en gezondheidszorg professionals ondertekend. Het is nog steeds mogelijk de petitie te ondertekenen.

Critical Care
De internationale Front Line Covid-19 Critical Care Alliance is opgericht door kritische zorgspecialisten van grote academische medische centra. Ze hebben gezamenlijk meer dan 1.000 medische artikelen gepubliceerd. Op basis van het snel opkomende onderzoek naar COVID-19, de vroege klinische ervaring in China, hun decennialange klinische ervaring en onderzoek naar ernstige infectieziekten, ontwikkelden deze specialisten de ‎‎MATH + Hospital Treatment Protocol voor Covid-19‎‎.‎ 

Doctors for Covid Ethics
Een platform van medici en wetenschappers uit meer dan 30 landen, die er voor willen zorgen, dat een hoge medisch-ethische standaard, patiëntveiligheid en mensenrechten onder alle omstandigheden behouden blijven.

ZorgMedewerkers Verenigd
Een platform voor en door verpleegkundigen en verzorgenden, die willen leven en werken in een samenleving die elk mens in zijn waarde laat.  De zorgmedewerkers staan op voor zorg waarbij mensen kunnen leven en sterven zonder eenzaamheid, angst en dwang. Naast cijfers over ziekte en sterfte, horen ook menselijkheid, integriteit en autonomie de inhoud van het publieke debat te bepalen. Door het delen van ervaringsverhalen vragen zij aandacht  voor de nevenschade op het vlak van fysieke- en mentale gezondheid.

Jeugdhulp Collectief
Een platform van pedagogisch, orthopedagogische en maatschappelijk hulpverleners. Vanuit pedagogisch perspectief wil dit collectief bijdragen aan een open debat over het Coronabeleid. De belangen van kinderen en jongeren moeten hierin een prominente plek krijgen en serieus worden meegewogen.

Federatie voor Gezondheid, missie Veerkracht.
Dat investeren in gezondheid en veerkracht cruciaal is voor ons allemaal, als individu én als samenleving, heeft de huidige coronapandemie nog maar eens bevestigd. We staan op een kantelpunt. Nú is het moment om een gezamenlijk en krachtig signaal af te geven over de noodzaak samen in actie te komen voor een duurzaam gezonde en veerkrachtige toekomst. Kijk voor Missie Veerkracht op de website van de Federatie voor Gezondheid.

Nurses For Freedom
Een platform van zorgmedewerkers, die zich niet kunnen vinden in de disproportionele overheidsmaatregelen rondom COVID-19. Ze vragen aandacht voor het werkelijke probleem in de zorg, namelijk het tekort aan handen aan het bed, onvoldoende beloning en het  schaarste model waarbij zorg en personeel worden uitgekleed.  NFF geeft een nieuwsbrief uit. Je kunt je aansluiten bij hun platform op Facebook.

World Doctors Alliance
Een onafhankelijke non-profit wereldwijde alliantie van artsen, verpleegkundigen en andere professionals in de gezondheidszorg, die ervaringen en publicaties delen met het oog op het beëindigen van alle lockdowns en aanverwante schadelijke maatregelen. Ze streven herstel van de universele gezondheid na en universele zelfbeschikking over psychologisch en fysiek welzijn, in lijn met Hippocrates’ eed “First do no harm”. ‎

KAMG
De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid signaleert belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot de volksgezondheid, die een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen.   De KAMG is nauw betrokken bij de bestrijding van de coronacrisis en de gevolgen ervan. KAMG volgt de ontwikkelingen op de voet.

Swiss Policy Research
Swiss Policy Research  presenteert recente feiten over COVID-19 met fulltext referenties uit de internationale literatuur. De database is gemaakt door experts op diverse terreinen,  als service voor iedereen die realistische risicoschattingen wil maken. Ook  wordt aandacht besteed aan de achtergronden van nepnieuws en propaganda.

Verbinding

Platforms die zich hard maken voor een inclusieve samenleving zonder medische apartheid.

Keuze Vrij bij Mij
Hét platform waar iedereen altijd welkom is. Waar je allerhande ondernemers en aanbieders van diensten vindt, die je altijd welkom heten, ook zonder test of vaccin. Zodat we in vrijheid kunnen blijven leven.

Wij de ouders
Burgercollectief ter bescherming van kinderen tegen schadelijk coronamaatregelen op school. Ouders kunnen met elkaar in contact komen via de website. Er is ondersteuning voor onder andere het voeren van gesprekken met leraren en directies op school, het voeren van juridische procedures en het ontwikkelen van alternatief onderwijs.

Telegram groepen
Via de app Telegram kun je de volgende groepen volgen:

  • Teachers for Freedom
  • Onderwijs zonder grenzen
  • De parallelle samenleving

Informatie kanalen

Over nu
Dit nieuwsplatform van onafhankelijke journalisten, schrijvers en deskundigen volgt met een kritische en beschouwende blik de ontwikkelingen rond het coronavirus.  Omdat in crisistijd meer controle  op de macht, reflectie, bezinning en evaluatie nodig zijn. Het platform voort eigen onderzoek en analyses uit. De auteurs schrijven op persoonlijke titel.

Dr. Erwin Kompanje
Schrijft als medisch-ethicus kritisch over de moeilijke tijden waar we ons in bevinden.

De Nieuwe Wereld
De Nieuwe Wereld is een online platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek.

Black Box TV
Blckbx is een video-content platform van en voor vrije denkers met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onder leiding van oprichter en TV-producent Flavio Pasquino werkt Blckbx aan een constante stroommaatschappijkritische programma’s.  Systemische conflicten worden bloot gelegd en oplossingen aangereikt. Het project wordt betaald uit fondsen van stichting “The Great Reset”, een entiteit zonder winstoogmerk, die met haar naam een knipoog maakt naar de anorganische transitie die voor ons ligt.

Maurice de Hond
Op de  site van Maurice de Hond vind je diverse facetten van zijn leven terug. Wat hij vroeger deed en vandaag doet. Wat  hem opvalt over wat er in Nederland en de wereld gebeurt. De Hond is opiniepeiler. Hij wijst als statisticus met grote regelmaat op inconsistenties in de presentatie van de cijfers rondom COVID-19 door media en overheidsorganisaties.

The Fat Emperor
Hulp bij het decoderen van wetenschap voor toepassingen in de praktijk met behulp van onder andere infografics. Van Ivor Cummins

Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie
BPOC 2020 doet onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van COVID-19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe getuigen; deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren. De volgende vraag staat steeds centraal: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege COVID-19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

Be United
BeUnited is een belangenorganisatie vóór en dóór het MKB, waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. BeUnited gaat uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Café Weltschmerz
Café Weltschmerz is een platform van burgers en journalisten, dat zich sterk maakt voor een geloofwaardig en transparant openbaar bestuur met andere perspectieven. Vrijwel dagelijks worden podcasts gemaakt, interviews met een grote diversiteit aan gasten. Café Weltschmerz bouwt aan een platform als alternatief voor YouTube.

Disclaimer

Het Artsencollectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde webpagina’s. Het collectief ondersteunt het inwinnen en delen van informatie zonder censuur. Het vernoemen van een pagina betekent niet, dat het Artsencollectief alle opvattingen deelt.

Hoe jij een bijdrage kunt leveren
Je kunt ons op verschillende manier ondersteunen. Door je aan te sluiten bij onze doelen en vriend te worden. Maar ook door mee te helpen of geld te doneren. Alle hulp is welkom!