LINKS

Op deze pagina verwijzen we je naar een aantal websites van organisaties die volgens ons interessant zijn in deze ‘coronatijd’. Meerdere van onder genoemde organisaties zetten zich – net als het Artsen Collectief – in voor een risicogestuurd gezondheidsbeleid, gerichte bescherming van kwetsbare groepen en zo min mogelijk nevenschade.

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde webpagina’s. Het collectief ondersteunt het inwinnen en delen van informatie zonder censuur. Het noemen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt.

Collectieven in Nederland die zich, met het Artsen Collectief, inzetten voor een inclusieve samenleving zonder medische apartheid

Beter in de Buurt – Een platform waar je in contact komt met dienstverleners en aanbieders op alle gebieden van het dagelijks leven, onderverdeeld in Vitaliteit, Educatie, Voeding en Diensten. Jij als mens bepaalt in vrijheid wat jij nodig hebt en waar je voor kiest met oog voor de wereld om jou heen.

Vitaliteit in de Buurt – Onderdeel van Beter in de Buurt, is een vrije manier van uitwisseling van vitaliteits- en zorgdiensten. Kies zelf welke vitale diensten of zorg je afneemt en bij wie.

COV Collect – Een initiatief van Beter in de Buurt en is bedoeld als handreiking vanuit burgers om de zorg te ontlasten.

Keuze Vrij bij Mij – Hét platform waar iedereen altijd welkom is. Waar je allerhande ondernemers en aanbieders van diensten vindt, die je altijd welkom heten, ook zonder test of vaccin. Zodat we in vrijheid kunnen blijven leven.

New Dutch – Professionele bemiddeling in het zorgdomein voor bewuste individuele zorgprofessionals en werkgevers waarbij zelfbeschikkingsrecht en lichamelijke integriteit altijd voorop blijven staan.

Society 4.0  – Een samenleving waar de belangen van burgers in zijn algemeenheid centraal staan.

ZorgMedewerkers Verenigd – Een platform voor en door verpleegkundigen en verzorgenden, die willen leven en werken in een samenleving die elk mens in zijn waarde laat.  De zorgmedewerkers staan op voor zorg waarbij mensen kunnen leven en sterven zonder eenzaamheid, angst en dwang. Naast cijfers over ziekte en sterfte, horen ook menselijkheid, integriteit en autonomie de inhoud van het publieke debat te bepalen. Door het delen van ervaringsverhalen vragen zij aandacht voor de nevenschade op het vlak van fysieke- en mentale gezondheid.

Verzorgdezorg – Twee intensivisten hebben op persoonlijke titel een site opgezet, omdat ze ‘het zat zijn’: ‘Jarenlang wordt de zorg al stelselmatig uitgehold en beperkt in persoonlijke groei. Gezien het huidige klimaat, moet er verandering komen en snel.’ De beide medisch specialisten hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin ze hun zorgen uiten en oproepen de zorg structureel veranderen, zodat de arbeidsomstandigheden binnen de zorg drastisch worden verbeterd en er geluisterd wordt naar de mensen op de werkvloer. Op hun site is – naast de brandbrief – ook een petitie te vinden die kan worden ondertekend.

Jeugdhulp Collectief – Een platform van pedagogisch, orthopedagogische en maatschappelijk hulpverleners. Vanuit pedagogisch perspectief wil dit collectief bijdragen aan een open debat over het Coronabeleid. De belangen van kinderen en jongeren moeten hierin een prominente plek krijgen en serieus worden meegewogen.

Medisch Ethisch Contact – Een groep artsen die schrijven over de ethische dilemma’s waar ze mee te maken krijgen en vinden dat er een ethische herbezinning nodig is.

Nurses For Freedom – NNF is een platform van zorgmedewerkers, die zich niet kunnen vinden in de disproportionele overheidsmaatregelen rondom COVID-19. Ze vragen aandacht voor het werkelijke probleem in de zorg, namelijk het tekort aan handen aan het bed, onvoldoende beloning en het schaarste model waarbij zorg en personeel worden uitgekleed. NFF geeft een nieuwsbrief uit. Je kunt je aansluiten bij hun platform op Facebook.

Federatie voor Gezondheid, missie Veerkracht – Dat investeren in gezondheid en veerkracht cruciaal is voor ons allemaal, als individu én als samenleving, heeft de huidige coronapandemie nog maar eens bevestigd. We staan op een kantelpunt. Nú is het moment om een gezamenlijk en krachtig signaal af te geven over de noodzaak samen in actie te komen voor een duurzaam gezonde en veerkrachtige toekomst. Kijk voor Missie Veerkracht op de website van de Federatie voor Gezondheid.

Wij de ouders – Burgercollectief ter bescherming van kinderen tegen schadelijk coronamaatregelen op school. Ouders kunnen met elkaar in contact komen via de website. Er is ondersteuning voor onder andere het voeren van gesprekken met leraren en directies op school, het voeren van juridische procedures en het ontwikkelen van alternatief onderwijs.

Blue Truth – Deze groep bestaat uit mensen die bij de politie werken of hebben gewerkt. Zij maken zich zorgen over het beleid dat de overheid heeft bepaald tijdens de coronacrisis en de uitvoering die van de politie verlangd wordt.
Politiemensen verbinden zich via dit platform in hun wens tot het opnieuw inzetten van de politie waar zij voor bedoeld is: bescherming van het volk.

Collectief van vrijheidsjuristen – De Vrijheidsjuristen ziet het als haar maatschappelijke plicht om de burger bewust te maken van wat vrijheden zijn en inhouden. Ze zetten zich in voor de burger die al langere tijd, of plotseling, tot een groep behoort wiens rechten niet meer worden gerespecteerd; voor de burger die zijn of haar vrijheden verloren ziet gaan. Voor iedereen dus, want iedereen kan ineens berooft worden van zijn of haar vrijheden wanneer het leven door een meerderheid wordt gedicteerd.

Be United (MKB) – BeUnited is een belangenorganisatie vóór en dóór het MKB, waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. BeUnited gaat uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De Vierde Golf – DVG is een collectief van o.a. wetenschappers, artsen, juristen, oud-politici, kunstenaars en ondernemers uit verschillende linkse politieke hoeken. DVG zoekt alternatieve benaderingen, niet alleen solidariteit met mensen die kwetsbaar zijn voor het virus, maar ook met de gedupeerden van het beleid. Niemand mag worden uitgesloten of tot zondebok gemaakt. Daarbij vormen linkse beginselen het morele kompas. Lidmaatschap wordt binnenkort mogelijk.

Telegram groepen…Via de Telegram app kun je de volgende groepen volgen:

 

Samenwerkingsverbanden voor en door dokters en wetenschappers

Great Barrington Declaration – Een initiatief van artsen en gezondheidswetenschappers waarbij wordt opgeroepen tot een beleid, van ‘gerichte bescherming’ van risicogroepen. De mensen met de meeste risico’s van ziekte en overlijden zouden moeten worden beschermd, terwijl de mensen met de minste risico’s  zich vrij zouden moeten kunnen bewegen en natuurlijke immuniteit opbouwen. De petitie van deze internationale groep gezondheidswetenschappers en epidemiologen werd door zeer veel burgers, wetenschappers en gezondheidszorg professionals ondertekend. Het is nog steeds mogelijk de petitie te ondertekenen.

Global Covid Summit – Een internationale samenwerking van artsen, medisch specialisten en wetenschappers. Ze ondertekenden de zg. Rome Covid Verklaring om burgers bewust te maken van de fatale gevolgen van het verstoren van levensreddende behandelingen en van het onderdrukken van een open wetenschappelijk debat.

Critical Care – De internationale Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC Alliance) is opgericht door kritische zorgspecialisten van grote academische medische centra. Ze hebben gezamenlijk meer dan 1.000 medische artikelen gepubliceerd. Op basis van het snel opkomende onderzoek naar COVID-19, de vroege klinische ervaring in China, hun decennialange klinische ervaring en onderzoek naar ernstige infectieziekten, ontwikkelden deze specialisten de ‎‎MATH + Hospital Treatment Protocol voor Covid-19‎‎.‎ Protocol voor preventie en behandeling van Covid-19 ziekte van FLCCC Alliance

Doctors for Covid Ethics – Een platform van medici en wetenschappers uit meer dan dertig landen, die er voor willen zorgen, dat een hoge medisch-ethische standaard, patiëntveiligheid en mensenrechten onder alle omstandigheden behouden blijven.

World Doctors Alliance – Een onafhankelijke non-profit wereldwijde alliantie van artsen, verpleegkundigen en andere professionals in de gezondheidszorg, die ervaringen en publicaties delen met het oog op het beëindigen van alle lockdowns en aanverwante schadelijke maatregelen. Ze streven herstel van de universele gezondheid na en universele zelfbeschikking over psychologisch en fysiek welzijn, in lijn met Hippocrates’ eed “First do no harm”.

Vroedvrouwen Verenigd (VV) – Een groep BIG-geregistreerde vroedvrouwen, die zich buigt over de maatregelen in de geboortezorg rondom COVID-19. VV streeft evidence-based verloskundig beleid en informed consent na en probeert het gesprek op gang te brengen onder collega’s en beleidsmakers. VV volgt de actualiteit en heeft voor het publiek een Telegramkanaal met relevant nieuws over zorginhoudelijke, organisatorische, publieke en politieke ontwikkelingen rondom corona. Voor informatie en contact kun je mailen met vroedvrouwenverenigd@protonmail.com

KAMG – De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid signaleert belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot de volksgezondheid, die een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen. De KAMG is nauw betrokken bij de bestrijding van de coronacrisis en de gevolgen ervan. KAMG volgt de ontwikkelingen op de voet.

Organisaties voor dataresearch

LAREB – Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. Op hun site is een overzicht van bijwerkingen van coronavaccins te vinden. Meldingen van bijwerkingen gaan via (huis)artsen naar het Lareb, maar patiënten (en nabestaanden) kunnen daar desgewenst ook zelf coronavaccins bijwerkingen melden.

NIVEL – Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Er werken zo’n honderd wetenschappers. Elke week berekent het Nivel aan de hand van de geregistreerde klachten door huisartsen, het aantal patiënten dat voor de eerste keer contact opneemt met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. De resultaten worden op het Coronadashboard weergegeven.

Het LCI van het RIVM – De LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) is onderdeel van het RIVM. De LCI ontwikkelt samen met deskundigen op het gebied van infectieziektebestrijding in het land richtlijnen voor de preventie en bestrijding van infectieziekten. De LCI is 24/7 bereikbaar om overheid en professionals inhoudelijk te adviseren. De LCI-richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken zijn er voor en door professionals in de infectieziektebestrijding.

Weekcijfers RIVM – Wekelijkse update coronavirus.

Epidemiologisch Rapport RIVM – Epidemiologisch rapport van SARS-CoV-2 in Nederland van 27 februari 2020 t/m 9 november 2021.

NICE – Stichting NICE faciliteert op verzoek van het ministerie van VWS en het RIVM sinds half maart 2020 de registratie van COVID-19 patiënten op de Nederlandse intensive care (IC) en verpleegafdelingen. Ook zijn er inzichten en informatie over de demografie, comorbiditeiten en uitkomsten te vinden van COVID-19 patiënten op de Nederlandse IC’s en de ontwikkelingen over de tijd.

De Groene Rekenkamer – De GRK is opgericht door ingenieurs, wetenschappers en journalisten. Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen en de daaraan gekoppelde conclusies zien zij als de enig juiste wijze om objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief of contraproductief zijn. Op basis van onafhankelijke eigen toetsing van wetenschappelijke en technische bronnen wordt nagerekend of overheidsgeld wordt uitgegeven aan zinnige maatregelen die de vooraf geformuleerde doelen dichterbij brengen”.

DHD – De stichting DHD (Dutch Hospital Data) verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en umc’s. Ze geven die data terug in de vorm van informatie en beheren standaarden voor de registratie ervan. Ze zijn van en voor alle ziekenhuizen in Nederland. DHD is opgericht door de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

ECDC – Het ECDC is een EU-agentschap om te strijden tegen infectieziekten. De kernfuncties bestrijken surveillance, epidemische intelligentie, respons, wetenschappelijk advies, microbiologie, paraatheid, volksgezondheidstraining, internationale betrekkingen, gezondheidscommunicatie en het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance. Op de site zijn veel data te vinden over Covid-19.

Eurosurveillance – Sinds 1995 biedt Eurosurveillance de Europese volksgezondheidsgemeenschap een open-accessplatform om relevante bevindingen over overdraagbare ziekte, -preventie en -bestrijding uit te wisselen.
Eurosurveillance, een wekelijkse, elektronische, peer-reviewed publicatie, heeft tot doel tijdig feiten en richtsnoeren te verstrekken aan professionals in de volksgezondheid en besluitvormers op het gebied van infectieziekten om de uitvoering van effectieve preventie- en bestrijdingsmaatregelen te vergemakkelijken.

Swiss Policy Research – Swiss Policy Research presenteert recente feiten over COVID-19 met fulltext referenties uit de internationale literatuur. De database is gemaakt door experts op diverse terreinen,  als service voor iedereen die realistische risicoschattingen wil maken. Ook wordt aandacht besteed aan de achtergronden van nepnieuws en propaganda.

PANDA~Pandemics | Data & Analytics – PANDA ‎is een multidisciplinair collectief van vooraanstaande economen, data scientists, statistici, medische professionals, advocaten, ingenieurs en zakenmensen. Het is een economisch en politiek onafhankelijke organisatie, die wil informeren met solide wetenschap.
PANDA brengt de wereldwijde nevenschade van het COVID-19 beleid in kaart. Documenten van PANDA kunnen dienen als basis voor beleidsvorming en besluitvorming. PANDA wordt gefinancierd door haar leden, spreekbeurten en het publiek.‎

The Fat Emperor – The Fat Emperor is een site voor hulp bij het decoderen van wetenschap voor toepassingen in de praktijk met behulp van onder andere infografics. De site is van Ivor Cummins.

Maurice de Hond – Op de site van Maurice de Hond vind je diverse facetten van zijn leven terug. Wat hij vroeger deed en vandaag doet. Wat hem opvalt over wat er in Nederland en de wereld gebeurt. De Hond is opiniepeiler. Hij wijst als statisticus met grote regelmaat op inconsistenties in de presentatie van de cijfers rondom COVID-19 door media en overheidsorganisaties.

Stiftung Corona Ausschuss – Een groep advocaten, onder leiding van topadvocaat Reiner Fuellmich, doet (internationaal) onderzoek naar de juistheid van de coronamaatregelen middels interviews met talrijke gerenommeerde wetenschappers. Onder meer artsen en medisch specialisten.
Alle interviews zijn live te volgen en terug te kijken.

Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie – BPOC 2020 doet in Nederland onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van COVID-19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe getuigen; deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren.
De volgende vraag staat steeds centraal: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege COVID-19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”
Bij het BPOC kunnen ook bijwerkingen van vaccins gemeld worden.

Meldpunt Vaccinatiedwang – Het doel van dit meldpunt is het inzichtelijk maken van hoe burgers de drang en dwang ervaren omtrent coronavaccinaties.

Collectieven die zich bezighouden met onderzoek/oplossingsrichtingen over alle sectoren heen

Regenboogteam – Het Regenboogteam is een multidisciplinair gelegenheidsteam van bezorgde burgers, waaronder professor Bob de Wit, Professor Michaéla Schippers, Unico van Kooten en Remi B. Je kunt sommigen op social media volgen. Bijvoorbeeld de actie ‘Walk a silent mile’ van Unico van Kooten of #WalkaSilentMile of ‘the Happiness project’ van professor Michaela Schippers.

Break-out Team – Het Break-out Team is een groep van 25 onafhankelijke Nederlandse denkers en doeners. Het heeft elf bouwstenen opgesteld voor een intelligente en inclusieve exitstrategie. Op hun website zijn oplossingen op maat te vinden. Met meer bewegingsruimte, vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Herstel-NL – Herstel-NL is een groep professionals die zich grote zorgen maken over het coronabeleid en de gevolgen daarvan voor Nederland. Er zijn onder meer artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers bij aangesloten. Herstel-NL heeft een herstelplan voor Nederland gemaakt, een coronabeleid met minder maatschappelijke nevenschade, dat op korte termijn ingevoerd kan worden. 

(Nieuwe) media

Over Nu – Dit nieuwsplatform van onafhankelijke journalisten, schrijvers en deskundigen volgt met een kritische en beschouwende blik de ontwikkelingen rond het coronavirus. Omdat in crisistijd meer controle  op de macht, reflectie, bezinning en evaluatie nodig zijn. Het platform voort eigen onderzoek en analyses uit. De auteurs schrijven op persoonlijke titel.

Dr. Erwin Kompanje – Schrijft als medisch-ethicus kritisch over de moeilijke tijden waar we ons in bevinden.

De Nieuwe Wereld – De Nieuwe Wereld is een online platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek.

Blckbx.TV – Blckbx is een video-content platform van en voor vrije denkers met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onder leiding van oprichter en TV-producent Flavio Pasquino werkt Blckbx aan een constante stroom maatschappijkritische programma’s.  Systemische conflicten worden blootgelegd en oplossingen aangereikt. Het project wordt betaald uit fondsen van stichting “The Great Reset”, een entiteit zonder winstoogmerk, die met haar naam een knipoog maakt naar de anorganische transitie die voor ons ligt.

Café Weltschmerz – Café Weltschmerz is een platform van burgers en journalisten, dat zich sterk maakt voor een geloofwaardig en transparant openbaar bestuur met andere perspectieven. Vrijwel dagelijks worden podcasts gemaakt, interviews met een grote diversiteit aan gasten. Café Weltschmerz bouwt aan een platform als alternatief voor YouTube.

Blogs van artsen betrokken bij het Artsen Collectief: