Onderbouwing

Onze standpunten over de belangrijkste Covid-19 onderwerpen hebben we uitgewerkt in onderstaande op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde artikelen. Deze artikelen zijn bedoeld om gedeeld te worden en voeding te geven aan het publieke debat. Ze zijn met hulp van onze klankbordgroep van gerenommeerde wetenschappers tot stand gekomen.

Er is de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid data verschenen over Covid-19. De snelheid waarmee studies worden gepubliceerd komt de kwaliteit niet altijd ten goede. Veel studies berusten op observationeel onderzoek of extrapolatie via computermodellen. Dat maakt dat resultaten voor velerlei uitleg vatbaar zijn en dat er nog geen consensus is. Wij pretenderen dan ook niet volledig te zijn, noch dat wij de waarheid in pacht hebben. Wel proberen wij naar eer en geweten onze zienswijze neer te zetten op basis van de studies en informatie die wij betrouwbaar achten. In de huidige tijd lijkt wetenschap ons soms af te leiden van een heldere kijk op wat ethisch verantwoord is. Daarnaast hebben het gevoel van urgentie en het acute handelen tot een smalle focus geleid waarbij de lange termijn uit het oog lijkt verloren. Het virus is voorlopig nog niet weg en het meewegen van langetermijneffecten van maatregelen is belangrijk. Omdat dit een nieuwe situatie is wordt beleid, naast bewijs vanuit evidence based medicine ook gebaseerd op empirie en ‘medical common sense’.

Angst

De psychische gevolgen van de maatregelen. Hoofdstuk 1 : inleiding De dood hoort wezenlijk bij het leven. Er…

Lees meer