Onderbouwing

Onze standpunten over de belangrijkste Covid-19 onderwerpen hebben we uitgewerkt, en blijven we uitwerken, in op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde artikelen. Deze artikelen zijn bedoeld om gedeeld te worden en voeding te geven aan het publieke debat. Ze zijn met hulp van onze klankbordgroep van gerenommeerde wetenschappers tot stand gekomen.

Er is de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid data verschenen over Covid-19. De snelheid waarmee studies worden gepubliceerd gaat soms ten koste van de kwaliteit. Veel studies berusten op observationeel onderzoek of extrapolatie via computermodellen. Dat maakt dat resultaten voor velerlei uitleg vatbaar zijn en dat er nog geen overeenstemming over is.

Het virus is voorlopig nog niet weg en de maatregelen hebben langetermijneffecten die moeten worden meegewogen bij toekomstige beleidskeuzes. Dat beleid moet niet alleen gebaseerd worden op ‘evidence based medicine’, maar ook op empirie en ‘medical common sense’.

Met inachtneming van het bovenstaande baseren wij onze zienswijze naar eer en geweten op de studies en informatie die wij betrouwbaar achten.