Onderbouwingen

Onze zorgen over de belangrijkste Covid-19-onderwerpen onderbouwen we met artikelen die op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd. Omdat de onderzoeken in ontwikkeling zijn en blijven, leveren deze continu nieuwe inzichten op. We werken deze onderbouwingen dan ook voortdurend bij, en dat blijven we doen.

Deze artikelen zijn bedoeld om gedeeld te worden en voeding te geven aan het publieke debat. Ze zijn met hulp van gerenommeerde wetenschappers tot stand gekomen.

Er is de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid data verschenen over Covid-19. De snelheid waarmee studies worden gepubliceerd gaat soms ten koste van de kwaliteit. Veel studies berusten op observationeel onderzoek of extrapolatie via computermodellen. Dat maakt dat resultaten voor velerlei uitleg vatbaar zijn en dat er nog geen overeenstemming over is.

Het virus is voorlopig nog niet weg en de maatregelen hebben langetermijneffecten die moeten worden meegewogen bij toekomstige beleidskeuzes. Dat beleid moet niet alleen gebaseerd worden op ‘evidence based medicine’, maar ook op empirie en ‘medical common sense’.

Met inachtneming van het bovenstaande baseren wij onze zienswijze naar eer en geweten op de studies en informatie die wij betrouwbaar achten.

Angst

Er is sprake van een angstpandemie rondom corona. De schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor onze psychische gezondheid, zoals minder sociale contacten, minder bewegen en het ontstaan van financiële problemen, zijn zodanig groot dat zij niet in verhouding staan tot het doel ervan. Angst zonder perspectief tast gezondheid en draagvlak aan.

Cijfers in perspectief

Elke dag zien we van alle kanten cijfers voorbij komen over de coronacrisis. Wij zetten deze cijfers in perspectief.

Gezondheid

Van gezondheidszorg naar gezondheid. Er is bij preventie en behandeling van corona enorm veel gezondheid te winnen met leefstijladviezen op het gebied van voeding, beweging en ontspanning en ook zingeving. Zo versterken we zelf ons afweersysteem en zorgen we dat we gezond zijn en gezond blijven! Het Artsen Collectief pleit voor inzetten op gezondheid in plaats van gezondheidbeperkende maatregelen, het testen van gezonde mensen en massavaccinatie.

Huisarts

Er moet meer nadruk komen op behandeling van Covid-19 in de eerste lijn en meer transmurale samenwerking komen. De huisartsen worden met het huidige testbeleid weinig betrokken. Niet een positieve PCR-test maar een klinische diagnose door een huisarts bepaalt uiteindelijk of iemand ziek is.

Immuniteit

Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. De opbouw en aanwezigheid van immuniteit, van nature, door versterking ervan vanuit leefstijl, of voor sommige kwetsbare groep door een vaccin, zijn belangrijke punten om uit de huidige maatregelen situatie te komen.

Kinderen

Het coronavirus is op zichzelf ongevaarlijk voor voor de leeftijdsgroep 5 – 11 jaar. De kans op ernstige ziekte is voor kinderen extreem klein. Het Artsen Collectief benadrukt dat kinderen niet moeten lijden onder een probleem dat zich niet of nauwelijks onder hen voor doet. Het is bovendien onethisch om kinderen in te zetten als schild voor kwetsbaren en ouderen.

Long Covid

Het Artsen Collectief vindt dat ‘Long Covid’ geen argument is om de brede coronamaatregelen in stand te houden. We moeten natuurlijk zorgen voor de relatief kleine groep mensen die langdurig klachten houdt. Op dezelfde manier als we doen voor patiënten die de nasleep ervaren van andere infectieziekten zoals Pfeiffer, Lyme en Q- koorts.

Mondkapjes

Het Artsen Collectief is tegen een algemene mondkapjesplicht. Er is onvoldoende bewijs dat het dragen van een mondkapje door de algemene bevolking invloed heeft op de verspreiding van het coronavirus. Bijwerkingen en schadelijke effecten komen steeds meer aan het licht.

Nevenschade

Het huidige generieke coronabeleid grijpt in op elk vlak van onze samenleving en ons mens-zijn. Het Artsen Collectief gelooft dat dit beleid onze gezondheid meer schaadt dan dat zij die bevordert of beschermt. Het middel mag niet erger zijn dan de kwaal.

Testbeleid

Het Artsen Collectief vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een sneltest/PCR-test meet geen virussen. Daarom kan de test op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig.

Vaccinatie 

Er is een legitieme plek voor bewezen werkzame en veilige vaccins voor duidelijke risicogroepen. Massale vaccinatie van de algehele bevolking tegen Covid-19, met de op dit moment beschikbare vaccins, is echter onverantwoord en onnodig. Daarnaast vindt het Artsen Collectief dat vaccinatie altijd vrijwillig moet zijn en is het tegen het ‘vaccinatiepaspoort’.

Vroegbehandeling

Vroegbehandeling van Covid-19-infecties kan patiënten uit het ziekenhuis houden en daarmee de druk op de zorg verminderen. Het Artsen Collectief deed samen de stichting Mijn Data Onze Gezondheid een citizen science pilotproject naar de effecten van een aantal middelen die voor vroegbehandeling bij de huisarts in aanmerking komen. Helaas moeten wij concluderen dat de tegenwind op dit onderwerp te groot is. In onderstaand artikel lees je hier meer over en waar we ons samen met Mijn Data Onze Gezondheid de komende tijd op gaan richten.
Uiteraard blijven we de vorderingen rondom vroegbehandeling nauw volgen. Op onze nieuws pagina vind je actuele artikelen rondom dit thema.

Zwangeren

Het is begrijpelijk dat er bij zwangere vrouwen en hun partners veel vragen en zorgen zijn over de eventuele gevolgen voor moeder en kind van een coronabesmetting en van vaccinatie. Volgens het RIVM is vaccineren veilig voor moeder en (ongeboren) kindje, terwijl in het begin een coronavaccinatie nog werd afgeraden. Nog niet alle data mbt effectenen en bijwerkingen rondom vaccinatie zijn bekend, en de kans dat gezonde zwangere vrouwen en vrouwen met een gezonde leefstijl ernstige Covid-19 krijgen, is klein. Daarom roept het Artsen Collectief op terughoudend te zijn met het vaccineren van deze groep zwangere vrouwen tot er meer langetermijndata bekend is.