mei 14, 2024

Artsen Collectief en Teleartsen dringen aan op parlementaire actie richting WHO

mei 14, 2024

Op maandag 13 mei heeft advocaat mr. Meike Terhorst namens het Nederlands Teleartsen Genootschap en Stichting Artsen Collectief een brief gestuurd naar alle Nederlandse Tweede Kamerleden om in actie te komen richting de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De brief bevat een voorbeeldbrief die parlementariërs namens zichzelf of namens een groep Tweede Kamerleden aan de directeur-generaal van de WHO kunnen sturen.

Voorbeeld brief aan directeur-generaal van de WHO

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Bijgaand stuur ik u twee brieven, naar aanleiding van de aangenomen motie van Mona Keijzer c.s. om uitstel te vragen voor het in stemming brengen van de amendementen bij de IHR (2005) bij de vergadering van de WHO, die start 27 mei a.s. Dit, omdat de definitieve tekst van de amendementen niet zoals vereist op grond van artikel 55 lid 2 IHR, vier maanden van te voren zijn rondgestuurd aan de lidstaten en hun parlementen.

Omdat het kabinet niet bereid is de motie uit te  voeren, kunt u persoonlijk of in groepsverband, rechtstreeks de voorbeeldbrief sturen aan de directeur-generaal van de WHO.

In de uitzending van Blckbx today van 13 mei lichtte Terhorst de brief toe:

 

De hele brief aan onze parlementariërs (pdf) leest u hier:

Aan de leden van de Tweede Kamer

Alkmaar, 13 mei 2024

Onderwerp: open brief inzake uitbreiding zelfstandige wetgevende bevoegdheden directeur-generaal WHO door wijziging van de International Health Regulations (2005)

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Namens het Nederlandse Teleartsen Genootschap (NTG) en Stichting Artsen Collectief vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Zoals u wellicht heeft vernomen is het de bedoeling dat gedurende de vergadering van de WHO, de World Health Assembly in mei van dit jaar, wijzigingen van de International Health Regulations (IHR 2005) en/of een Pandemieverdrag zouden kunnen worden afgesproken. Het is de bedoeling van de WHO dat haar directeur-generaal zelfstandige wetgevende en uitvoerende bevoegdheden verkrijgt om een Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) uit te roepen, alsmede de in verband hiermee te nemen maatregelen gedurende de betreffende noodsituatie.

WHO en de Europese Unie hebben op 5 juni 2023een persbericht uitgestuurd dat ze samen toewerken naar een digitaal vaccinatiepaspoort, om internationaal te mogen reizen.1

De voorgenomen wijzigingen, die geheim worden gehouden, zouden de basis kunnen vormen voor een digitaal vaccinatiepaspoort. Naar onze overtuiging zal een internationaal digitaal vaccinatiepaspoort om internationaal te mogen reizen eenieder dwingen vaccinatie te accepteren, inclusief mRNA-vaccinaties die nog experimenteel van aard zijn. Een digitaal vaccinatiepaspoort om internationaal te mogen reizen is rechtstreeks in strijd met ons recht om te beslissen over ons eigen lichaam, welk recht is beschermd, onder meer, op basis van artikel 11 van de Grondwet en artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Uw Kamer heeft op 16 april jl. de motie van het lid Keijzer c.s. d.d. 10 april 2024 aangenomen2 over het uitstel vragen van de stemming over de amendementen van de International Health Regulations en Pandemic Agreement tijdens de Wereldgezondheidsvergadering van mei 2024. Indien deze motie niet wordt uitgevoerd door de regering, heeft u de mogelijkheid om direct een brief aan de directeur-generaal van de WHO te sturen. Een concept hiervoor is bijgevoegd bij deze brief.

1.    De voorgenomen wijzigingen van de IHR (2005) zijn niet vier (4) maanden voor de World Health Assembly 2024 aan de Lidstaten en Parlementen voorgelegd

De voorgenomen wijzigingen van de IHR 2005 worden geheim gehouden, waarschijnlijk tot aan de stemming, hetgeen in strijd is met artikel 55 sub 2 van de IHR 2005.3 Artikel 55 paragraaf 2 van de IHR 2005 bepaalt:

“The text of any proposed amendment shall be communicated to all States Parties by the Director-Genera/ at least four months before the Health Assembly at which it is proposed for consideration.”

[De tekst van elk voorgenomen amendement zal aan alle lidstaten ten minste vier maanden voorafgaand aan de World Health Assembly worden voorgelegd door de directeur­generaal].

WHO en haar directeur-generaal zijn juridisch verplicht zich aan de periode van ter inzage legging van vier (4) maanden ingevolge artikel 55 sub 2 van de IHR (2005) te houden op grond van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.4

WHO en haar directeur-generaal zullen onrechtmatig handelen volgens Internationaal Recht als amendementen van de IHR (2005) tijdens de World Health Assembly van 2024 ter stemming zullen worden voorgelegd, terwijl deze wijzigingen niet ten minste vier maanden voorafgaand aan de lidstaten zijn voorgelegd. Het niet voldoen aan de verplichting om amendementen vier maanden voorafgaande aan de stemming voor te leggen, laat een gebrek aan transparantie zien, onrechtmatigheid en minachting voor lidstaten, hun parlementen en burgers. Het is duidelijk dat de amendementen worden afgesproken achter gesloten deuren.

Er is geen open debat. Parlementen en de publieke opinie worden buitengesloten. De geheimzinnigheid dient een doel. WHO en haar directeur-generaal wensen zelfstandige wetgevende bevoegdheden te krijgen die superieur zijn aan de soevereiniteit van de lidstaten en haar burgers.

2.          Gepubliceerde niet-definitieve amendementen van de IHR (2005) bevestigen dat de directeur-generaal van de WHO zelfstandige wetgevende en uitvoerende bevoegdheden beoogt te verkrijgen

Een concept-“Article-by-Article”-voorstel voor amendementen van de IHR 2005 is gepubliceerd op de WHO-website.5 Op 17 april 2024 kwam een nog niet definitieve versie van de amenderingen van de International Health Regulations (2005) beschikbaar. De voorgenomen amendementen staan vetgedrukt.6

Zowel het “Article-by-Article”-voorstel en de recent vrijgekomen onderhandelingstekst van 17 april 2024 bepalen in Artikel 12 dat de directeur-generaal kan bepalen of en wanneer een ziekte een potentiële bedreiging – een “Public Health Emergency of International Concern” (PHEIC), of een “pandemic emergency” of “early action alert” oplevert.

In Annex 2 wordt mogelijk de omvang van ziekten die een PHEIC kunnen opleveren verder uitgebreid: elke ziekte die zich verspreidt (of wanneer de overdracht van mens-op-mens niet kan worden uitgesloten) kan leiden tot het uitroepen van een PHEIC. Wanneer een PHEIC is uitgeroepen door de directeur-generaal, kan dit leiden tot het verplichten tot nieuwe lockdowns of het nemen van andere maatregelen door lidstaten, en tot reisrestricties, inclusief het verplicht stellen van een digitaal vaccinatiepaspoort voor internationale reizen.

De directeur-generaal stelt volgens de IHR (2005) aanbevelingen op (zie Part III). Deze aanbevelingen hebben onder meer betrekking op welke geneesmiddelen mogen worden ingezet tijdens een pandemie. Deze aanbevelingen moeten lidstaten uitvoeren (artikel 15 lid 2). Zie ook Annex 1 Core Capacities, A 1 “each State Party shall develop, strengthen and maintain the core capacities (… ) (c) to prepare for the implementation of, and implement immediately preliminary control measures”. A1 lid 2 (c) (vi) en A3 verplicht lidstaten op te treden tegen “misinformation and disinformation”. Zie ook Annex 1 A.3. (i).

De recente tekst van 17 april 2024 bepaalt dat gezondheidsdocumenten (waarschijnlijk bewijs van vaccinatie) in een digitaal of niet digitaal formaat, vereist kunnen worden voor internationale reizen (artikel 35 sub 2).

In de recente tekst van 17 april 2024 staat in artikel 35 lid 4 “WHO(…) shall develop and update (… ) technical guidance, including specifications and standards related to the issuance and ascertainment of authenticity of health documents.” Dit betekent dat de WHO de standaard ontwikkelt voor “health documents”, waarmee waarschijnlijk een digitaal vaccinatiepaspoort wordt bedoeld.

Artikel 31 bepaalt dat lidstaten de toegang voor reizigers kunnen ontzeggen die niet meewerken aan een medische test, vaccinatie of medicatie. In artikel 31 paragraaf 2 is bepaald dat als er een groot openbaar publiek gezondheidsrisico bestaat, lidstaten reizigers mogen dwingen om een medische test, vaccinatie of medicatie-inname te ondergaan. De tekst van artikel 31 is niet nieuw en reeds onderdeel van de International Health Regulations (2005). Maar omdat de bevoegdheden van de directeur-generaal naar verwachting zullen worden uitgebreid, heeft dit effect op de reikwijdte van artikel 31.

In Annex 6 leden 1 en 3 van de IHR (2005) is bepaald dat de vaccinaties of medicatie moeten zijn goedgekeurd door de WHO. Welke wetten of regels zijn van toepassing op de goedkeuring van vaccinaties of medicatie door de WHO?

Om een person met een substantie te injecteren, tegen zijn of haar wil te dwingen medicatie in te nemen of een test te ondergaan is rechtstreeks in strijd met artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (ICCPR).

Artikel 7 ICCPR bepaalt: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.7 Deze bepaling is ook van kracht “ten tijde van een algemene noodtoestand, die een bedreiging vormt voor het bestaan van het volk en die officieel is afgekondigd” ingevolge artikel 4 leden 1 en 2 ICCPR. Ook artikel 3 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie verbiedt enige medische behandeling waarvoor geen vrijwillige geïnformeerde toestemming is gegeven.8

3.    Internationaal WHO-recht functioneert als een juridisch gat; er ontbreekt toezicht door de rechter

Het WHO-Verdrag9 en de International Health Regulations (2005)10 zijn verdragen naar internationaal recht. Rechters die binnen het nationale gerechtelijke system werken, achten zichzelf niet gerechtigd om over de rechtsgeldigheid van handelingen of aanbevelingen van WHO recht te spreken. Dit levert een juridisch gat (legal loophole) op. Doordat er geen juridische controle kan worden uitgeoefend over de WHO en haar besluiten of aanbevelingen, kan WHO nationale wetten en grondrechten, beschermd op grond van de Grondwet of internationale verdragen, opzij zetten of overrulen.

4.    WHO en EU werken samen toe naar een digitale ID/vaccinatiepaspoort

WHO en de Europese Unie hebben aangegeven dat zij toewerken naar een digitale ID en/of digitaal vaccinatiepaspoort. Op 5 juni 2023 werd er een persbericht uitgestuurd waarbij een programma bekend werd gemaakt “the landmark digital health initiative with the aim of a digital vaccination passport.11

In 2018-2019 startte de Europese Commissie al met een programma om naar een digitaal vaccinatiepaspoort of ID toe te werken.12 Op 26 april, 2018 is de Europese Commissie begonnen met een voorstel voor een EU digitaal vaccinatie paspoort13.

Amendementen van de IHR (2005) die mogelijk worden afgesproken tijdens de World Health Assembly van mei 2024 zouden de basis kunnen vormen voor een digitaal vaccinatiepaspoort. Een digitaal vaccinatiepaspoort voor internationale reizen of toegang tot bepaalde diensten zou persoonlijke vrijheden en grondrechten zoals vastgelegd in de Grondwet opzij zetten of overrulen.

Het belangrijkste persoonlijke grondrecht, namelijk om vrijwillige geïnformeerde toestemming te geven voor een medische behandeling, is in gevaar.

De internationale instanties, die een digitaal vaccinatiepaspoort zouden uitgeven, zoals de WHO en de EU, zouden onbeperkte macht verkrijgen, zonder dat checks and balances of rechterlijke controle daarop mogelijk is. Deze onbeperkte macht zou onafhankelijke wetenschap, ons rechtssysteem, vrije pers en onze persoonlijke vrijheden, opzij en buiten werking zetten.

5.    Concept-brief aan de directeur-generaal van de WHO en de Europese Commissie

Indien de motie van het lid Keijzer c.s. niet wordt uitgevoerd, dan kunt u als lid van de Tweede Kamer persoonlijk een brief rechtstreeks aan de directeur-generaal van de WHO sturen, met een kopie aan de Europese Commissie. Een mogelijk voorbeeld voor een dergelijke brief is bijgevoegd.

Ingevolge artikel 55 lid 2 van de International Health Regulations, is de directeur-generaal van de WHO verplicht om de definitieve tekst van de amenderingen van de International Health Regulations, ten minste vier maanden voorafgaande aan de World Health Assembly, aan alle lidstaten toe te zenden. Op dit moment, enkele weken voorafgaand aan de World Health Assembly die start op 27 mei 2024, is er nog steeds geen definitieve tekst beschikbaar. Opzettelijk wordt in strijd met de verplichting van openbaarheid achter gesloten deuren onderhandeld, waarschijnlijk tot aan de stemming. Hiermee schendt WHO haar eigen regels en pleegt de directeur-generaal mogelijk een onrechtmatige daad. Dit alles met het oogmerk om tot een digitaal vaccinatiepaspoort te komen. Terwijl dat digitale vaccinatiepaspoort in strijd is met artikel 7 van het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten en Artikel 3 van het Handvest van de Grondrechten van de EU.

Conclusie

De aangekondigde amendementen van de IHR (2005) kunnen gezien worden als een staatsgreep. Juridische instrumenten voor een staatsgreep hebben een verboden doel en strekking, zijn in strijd met de openbare orde, waardoor deze nietig moeten worden verklaard. Het kan nimmer rechtsgeldig worden geacht dat de Grondwet opzij wordt gezet en overruled, alsmede de wetgevende en andere bevoegdheden van ons parlement, ons rechtssysteem, de vrije wetenschap, vrije informatievoorziening, enkel om een concentratie van bevoegdheden te realiseren op het niveau van de directeur-generaal van de WHO, zonder dat er enige controle of checks and balances op deze macht mogelijk is. De Grondwet verbiedt dat persoonlijke grondwettelijk beschermde vrijheidsrechten, zoals het recht op de onaantastbaarheid van zijn/haar lichaam worden overruled door een algemeen publiek belang, zoals de publieke gezondheid, omdat dit tot medische tirannie kan leiden.

Wij verzoeken u daarom met klem een brief sturen aan de directeur-generaal van WHO om zo uw stem en de stem van uw kiezers tijdig te laten horen.

Met vriendelijke groet,
Meike Terhorst advocaat

Namens Stichting Artsen Collectief en Nederlandse Teleartsen Genootschap

Noten:

 1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3043
 2. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2024Z06259&did=2024Dl4485
 3. https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496
 4. https://www.ghr.agency/wp-content/uploads/2024/03/OpenLetterWHO_Art.55_IHR6March24.pdf
 5. https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihrl/WGIHR_Compilation-en.pdf
 6. https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf files/wgihr8/WGIHR8 Proposed Bureau text-en.pdf
 7. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
 8. https://rm.coe.int/16806f53e6
 9. https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
 10. https://www.ghr.agency/wp-content/uploads/2024/03/0penLetterWHO Art.55 IHR6March24.pdf: The International Health Regulations 2005 have been registered as a treaty in accordance with Article 102 of the Charter of United Nations under the category as a multilateral treaty in the U.N.T.S. Volume Number 2509 (p. 79) via the Certificate of Registration No. 56548.
 11. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3043
 12. https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-12/2019-2022_roadmap_en.pdf
 13. https://health.ec.europa.eu/system/files/2018-05/2017-2018_consultation_synopsis_en_0.pdf

De voorbeeldbrief aan de parlementariërs vindt u hier in pdf en in word.

Vindt u ons werk belangrijk? Steun ons dan met een donatie, zodat wij professionals zoals Meike Terhorst kunnen blijven steunen.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.