mrt 23, 2023

Heeft het verbod op ivermectine levens gekost?

mrt 23, 2023

In Nederland werden artsen die ivermectine voorschreven voor Covid-19-patiënten vervolgd door de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). Maar niet alleen in Nederland. Ivermectine is een van de veiligste medicijnen ter wereld en is miljarden malen voorgeschreven sinds de jaren 80. Het heeft onder meer antivirale eigenschappen, en de aanwijzingen dat het ook tegen Covid-19 werkt zijn sterk. Waarom moest ivermectine dan toch met alle macht worden tegengewerkt? Wereldwijd? En heeft dit mensenlevens gekost?

De Australische Kara Thomas, secretaris van de Australische Medical Professionals’ Society, en Andrew McIntyre, gastro-enteroloog aan de Sunshine Coast van Queensland, stellen deze vraag in hun opiniestuk voor de Australische Spectator.

Wij geven hier een integrale vertaling van dit artikel, dat grote parallellen met de Nederlandse situatie toont. Het oorspronkelijke artikel is hier te lezen:

“Het lijkt erop dat we in een realiteit leven waarin artsen worden gecensureerd en vroege behandelingen zoals ivermectine worden verboden, blijkbaar om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van het publiek in de uitrol van vaccins door de overheid niet wordt ondermijnd.

AHPRA (Australian Health Practitioner Regulation Agency) en National Boards bedreigden artsen op 9 maart 2021 met regelgevende maatregelen als ze uitspraken deden die ‘het vertrouwen van het publiek in de uitrol van vaccinaties ondermijnden’. De TGA (Therapeutic Goods Administration) verbood ook het gebruik van ivermectine voor de preventie of behandeling van Covid in september 2021, omdat mensen volgens de TGA mogelijk niet willen worden gevaccineerd als ze er toegang toe hadden . Zien we een trend?

(van de TGA-website)

In wiens belang worden deze beslissingen eigenlijk genomen? Ivermectine is veilig, goedkoop, volledig goedgekeurd en is effectief gebleken bij de preventie en behandeling van Covid, zoals zal worden aangetoond. Zoals herhaaldelijk uiteengezet in schattingen van de Senaat door Martin Fletcher, CEO van AHPRA, kunnen artsen hun klinisch oordeel en het best beschikbare bewijs gebruiken om hun patiënten te behandelen – behalve dat ze dat in dit land niet kunnen vanwege buitensporige overheidsreikwijdte. Deze beslissingen lijken geen medische betekenis te hebben, laat staan ​​dat ze lijken op openbare bescherming. Is het mogelijk dat de TGA, die voor 96 procent wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie, beperkingen en goedkeuringen beïnvloedt? Sommigen in de medische industrie hebben de vraag nu en in het verleden gesteld, inclusief een ‘vernietigende recensie’ van de BMJ (British Medical Journal) in juli 2022. De TGA heeft altijd volgehouden dat hun beslissingen onafhankelijk van financiële banden worden genomen. Toch suggereerde een analist van Goldman Sachs in een rapport uit 2018: ‘Is het genezen van patiënten een duurzaam bedrijfsmodel?’ Deze vragen doen zich voor wanneer wordt geprobeerd het verbod op ivermectine – een veilig, Nobelprijswinnend, essentieel geneesmiddel van de WHO dat een sterk signaal van voordeel vertoonde – te verklaren onder de vlag van plotselinge bezorgdheid over de veiligheid ervan.

Wat de TGA doet, is zich beroepen op de veiligheid en het gebrek aan bewijs tegen ivermectine, en vervolgens in plaats daarvan kiezen voor vaccins die slechts voorlopig zijn goedgekeurd, nieuw zijn, slecht zijn getest en waarvan de veiligheidsgegevens ontbreken. Dit zijn vaccins die in werkelijkheid niet goed werken en tegelijkertijd het hoogste percentage bijwerkingen hebben van alle geneesmiddelen die ooit zijn voorgeschreven, volgens informatie van de overheid, zowel in Australië als in het buitenland.

Op 10 september 2021 heeft een afgevaardigde van de secretaris van het ministerie van Volksgezondheid het advies van het Advisory Committee on Medicines Scheduling (ACMS) in overweging genomen en besloten de Gifnorm te wijzigen door een nieuwe bijlage D-vermelding voor ivermectine te creëren, en aldus het gebruik ervan als off-label behandelingsoptie voor Covid te elimineren. Dit gebeurde onder verwijzing naar onderafdeling 52E, lid 1, van de Therapeutic Goods Act 1989, in het bijzonder punt f), dat de secretaris de bevoegdheid geeft te handelen in alle andere aangelegenheden die hij noodzakelijk acht ter bescherming van de volksgezondheid.

De Australian Medical Professionals’ Society heeft op 29 september 2022 een publieke bijdrage geleverd aan de TGA-Consultatie met het argument dat de plaatsing op de giflijst van ivermectine ongepast was, niet gebaseerd op bewijs en niet in het belang van de geneeskunde in Australië. Onze inzending bevatte uitgebreid bewijsmateriaal waaruit bleek dat het gebruik van ivermectine gepaard ging met statistisch significante verminderingen in sterfte, tijd tot klinisch herstel en tijd tot virale klaring voor Covid. Er kan worden betoogd, en het wordt hier in feite ook betoogd, dat het ontzeggen van de toegang van Australiërs tot ivermectine een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en dat de ‘andere aangelegenheden’ van de minister niet op passende wijze zijn gebruikt om het publiek te beschermen.

De TGA heeft op 3 februari 2023 na een beoordeling van meerdere uitvoerig onderbouwde inzendingen besloten de huidige Gifnorm met betrekking tot ivermectine niet te wijzigen, “voor uw veiligheid” uiteraard. Dit besluit handhaaft het verbod voor artsen om ivermectine voor te schrijven, afzonderlijk of als onderdeel van een multidrugsprotocol voor de preventie of behandeling van Covid.

Naar onze mening zijn de goedkeuringsbesluiten van de TGA met betrekking tot ivermectine vanuit wetenschappelijk en medisch oogpunt onzinnig. De TGA verbood een goedkoop, veilig en volledig goedgekeurd hergebruikt geneesmiddel dat veelbelovend was voor de preventie en behandeling van Covid, met wereldwijd 95 klinische proeven. Het werd verboden ten gunste van het promoten van een voorlopig goedgekeurd (experimenteel) nieuw genetisch synthetisch mRNA-vaccin met nanodeeltjes van lipiden dat nooit werd getest op overdracht, en een slechte werkzaamheid van onbekende duur had met in feite beperkte betrouwbare veiligheidsgegevens, volgens de eigen rapporten van de TGA. De werkzaamheid van ivermectine is getest in meer dan 90 klinische onderzoeken met meer dan 100.000 patiënten, terwijl het Advisory Committee on Vaccines (ACV) de goedkeuring van Pfizer heeft aanbevolen op basis van gegevens van één onderzoek en de FDA de Emergency Use Authorization heeft afgegeven op basis van gegevens over de werkzaamheid bij 170 patiënten.

Volgens de risico/batenanalyse van de TGA is ten eerste de veiligheid van ivermectine in het geding en ten tweede is het bewijs voor de werkzaamheid bij Covid niet afdoende onderbouwd. Onze AMPS-inzending ging in op deze twee redenen om Australiërs de toegang tot ivermectine voor de behandeling van Covid te ontzeggen.

AMPS toonde aan dat ivermectine een bewezen veiligheid heeft – “meer dan 3,7 miljard doses ivermectine zijn sinds de jaren tachtig wereldwijd aan mensen toegediend”. In het AusPar-rapport 2013 van de TGA over ivermectine staat: “Er zijn geen significante veiligheidsproblemen geconstateerd bij het gebruik van ivermectine. Zeer belangrijk is dat het rapport geen veiligheidsproblemen vond, zelfs niet bij 10 keer de (toen) huidige goedgekeurde dosis van 200ug/kg. Het Amerikaanse National Institute of Health (NIH) heeft erkend dat “ivermectine op grote schaal is gebruikt en over het algemeen goed wordt verdragen”. Een recente systematische review stelde dat “ivermectine bij de gebruikelijke doses als uiterst veilig voor gebruik bij mensen wordt beschouwd”. In 2018 werd ivermectine toegevoegd aan de WHO-lijst van essentiële geneesmiddelen, en bij de ondersteuning van de indiening voor opname in de lijst concludeerde de WHO dat de bijwerkingen in verband met ivermectine “voornamelijk gering en van voorbijgaande aard” zijn. De klinische beoordelaar in het WHO-rapport stelde vast dat er geen significante veiligheidsproblemen of ernstige bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van ivermectine.

Ivermectine is een van de veiligste medicijnen ter wereld. Dat de TGA in 2021 besloot dat ivermectine ineens onveilig was, is daarom dan ook verbijsterend. Toevallig werd ivermectine verboden net toen de regering op het punt stond om vaccinatie-mandaten in te voeren. Correlatie is niet gelijk aan causaliteit…

In antwoord op de beweringen van de TGA dat er niet genoeg bewijs is voor de doeltreffendheid van ivermectine bij Covid, hebben wij uitgebreid bewijs van doeltreffendheid geleverd. Een uitgebreid systematisch overzicht vat de antivirale effecten van ivermectine samen, inclusief in vitro- en in vivo-studies van de afgelopen 50 jaar. In een ander artikel, getiteld Ivermectine: een bekroond geneesmiddel met verwachte antivirale activiteit, wordt gesteld dat ivermectine, een door de FDA goedgekeurd breedspectrum antiparasitair middel, antivirale activiteit heeft aangetoond tegen een aantal DNA- en RNA-virussen, waaronder het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Naast de antivirale voordelen van ivermectine is er ook onderzoeksliteratuur over de erkende “ontstekingsremmende capaciteit”.

Verder werd in een overzicht met de titel Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of Covid geconcludeerd:

Meta-analyses gebaseerd op 18 gerandomiseerde gecontroleerde behandelingsproeven van ivermectine bij Covid hebben grote, statistisch significante reducties in sterfte, tijd tot klinisch herstel en tijd tot virale klaring gevonden. Voorts melden de resultaten van talrijke gecontroleerde profylaxe-onderzoeken dat het risico om Covid op te lopen bij regelmatig gebruik van ivermectine aanzienlijk afneemt. Ten slotte wijzen de vele voorbeelden van ivermectine-distributiecampagnes die leiden tot een snelle afname van het ziekte- en sterftecijfer in de gehele bevolking erop dat er een oraal middel is geïdentificeerd dat effectief is in alle fasen van Covid.

Daarnaast is een online real-time meta-analyse van de klinische veiligheid en werkzaamheid van ivermectine bij de Covidziekte het overwegen waard; deze is te vinden op www.ivmmeta.com: per 9 september 2022 omvat deze 91 studies, waarvan 41 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken waarbij 11.141 patiënten betrokken waren. Deze bron illustreert de grote internationale belangstelling voor de klinische toediening van ivermectine voor mogelijk gebruik bij Covid. De op www.ivmmeta.com gepresenteerde klinische gegevens vormen een overtuigend bewijs voor de veiligheid en doeltreffendheid van ivermectine. Meer dan 20 landen (waaronder India, Mexico, regio’s in Peru, Argentinië, Japan, de Dominicaanse Republiek en Brazilië) hebben ivermectine gebruikt voor de behandeling van Covid. Samen suggereren de studies sterk dat “ivermectine het risico op Covid vermindert met zeer hoge betrouwbaarheid voor sterfte, beademing, IC-opname, ziekenhuisopname, progressie, herstel, [aantal] gevallen, virale klaring, en in gepoolde analyse… Meta-analyse met gebruikmaking van de ernstigste uitkomstmaat toont 62 procent [57-70 procent] en 83 procent [74-89 procent] verbetering voor vroege behandeling en profylaxe.

Uit een vergelijking van het bewijsmateriaal en de risico-batenanalyse voor de voorlopig goedgekeurde vaccins blijkt dat de vergelijkingen van het veiligheids- en doeltreffendheidsprofiel niet eens in de buurt komen. Om te beginnen betekent ‘voorlopig goedgekeurd’ per definitie dat gegevens over veiligheid en werkzaamheid ontbreken. Om onze verwarring te begrijpen over de beslissing om ivermectine te verbieden op grond van veiligheids- en doeltreffendheidsclaims hoeft men alleen maar te kijken naar de informatie over veiligheid en doeltreffendheid die door de TGA is verstrekt. In de eigen Australische openbare beoordelingsrapporten (AusPAR) van de TGA voor de voorlopige goedkeuring van Pfizer in januari 2021, die voorafgaand aan de uitrol van het vaccin werden gepubliceerd, staat dat er naast de onbekende veiligheid op langere termijn en de onbekende duur van de bescherming door het vaccin nog andere beperkingen zijn met de ingediende gegevens.

De volgende vragen zijn nog niet beantwoord:

  • Werkzaamheid van het vaccin tegen asymptomatische infectie en virusoverdracht.
  • Het gelijktijdig gebruik van dit vaccin met andere vaccins.
  • Vaccingegevens bij zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.
  • Werkzaamheid en veiligheid van het vaccin bij personen met immunodeficiëntie.
  • Werkzaamheid en veiligheid van het vaccin bij kinderen en jongeren < 16 jaar.
  • Een correlaat van bescherming moet nog worden vastgesteld. De immunogeniciteit van het vaccin kan in dit stadium niet worden beschouwd en gebruikt als surrogaat voor de beschermende werkzaamheid van het vaccin, zoals de FDA in mei 2021 heeft verklaard.
  • Andere belangrijke geïdentificeerde risico’s zijn anafylaxie.
  • Belangrijke potentiële risico’s zijn vaccin-geassocieerde versterkte ziekte (VAED), waaronder vaccin-geassocieerde versterkte ademhalingsziekte (VAERD).

In september 2021 gebruikte een afgevaardigde van de secretaris van het ministerie van Volksgezondheid diens bevoegdheid om op te treden in ‘alle andere aangelegenheden’ die de secretaris nodig acht om de volksgezondheid te beschermen, om de Australische bevolking de toegang tot ivermectine te verbieden. Een twijfelachtige beslissing die de strategie van de regering om alleen te vaccineren leek te ondersteunen. Ivermectine is veilig gebleken, is in miljarden doses toegediend met zeer weinig bijwerkingen, en er zijn uitgebreide gegevens waaruit blijkt dat het doeltreffend is bij de preventie en behandeling van Covid. De mRNA-Covid-injecties zijn noch veilig noch doeltreffend gebleken, zijn in miljarden doses toegediend, en hebben het hoogste percentage bijwerkingen van alle geneesmiddelen in de menselijke geschiedenis, waaronder een explosief stijgende sterfte door alle oorzaken. Een recente preprintanalyse met gebruikmaking van de Bradford-Hill-criteria toont een causaal verband aan met de uitrol van Covidvaccinaties. We lijken te maken te hebben met wat hij een iatrogene (=veroorzaakt door medisch handelen) pandemie noemt.

De vraag naar aanleiding van de hier gepresenteerde informatie is: wiens belangen zijn gediend met een verbod op ivermectine? Misschien heeft heeft  dr. Pierre Kory  gelijk als hij zegt: “Als je ziet dat onze gezondheidsinstanties letterlijk in dienst staan van de farmaceutische industrie wanneer zij de geloofwaardigheid van hergebruikte geneesmiddelen vernietigen, dan is dat angstaanjagend. Ze werken niet in het belang van patiënten of artsen, maar van de farmaceutische bedrijven”. Zijn opmerkingen werden gemaakt in verband met de rechtszaak in de VS waarbij een groep artsen de Food and Drug Administration en het Department of Health and Human Services aanklaagt voor hun poging om het voorschrijven van ivermectine voor de behandeling van Covid te verbieden.

Een verbod aan artsen om ivermectine voor te schrijven voor de preventie of behandeling van Covid lijkt niet de wetenschap te volgen, noch lijkt het te gaan om de bescherming van het publiek. In vergelijking met mRNA-injecties is ivermectine veilig en effectief en kan levens redden. Als onze TGA het bewijs niet kan volgen, wat volgen ze dan wel?”

Kara Thomas –  secretaris van de Australische Medical Professionals’ Society.

Andrew McIntyre – gastro-enteroloog aan de Sunshine Coast van Queensland en coördinator van de  juridische actie van Doctors Against Mandates .”

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.