aug 16, 2022

“Onbegrijpelijk besluit gezien gebrek aan bewijs” aldus Britse artsen

aug 16, 2022

FDA keurt unaniem Covid vaccin goed voor 0-4 jaar

Het besluit van de Amerikaanse FDA om de Covid-vaccins goed te keuren voor kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar heeft onder Britse artsen en wetenschappers voor ophef gezorgd. Ze wijzen beleidsmakers op de onthutsend slechte kwaliteit van het onderzoek, waarop dit besluit is gebaseerd.

Allereerst reageerde de Britse HART-groep* (Health Advisory & Recovery Team) op het FDA-besluit met een open brief aan de overheid (zie brief hieronder). De HART-groep is bezorgd dat Britse beleidsmakers het FDA-besluit zullen volgen, terwijl het onderzoek van Pfizer van een onthutsend slechte kwaliteit is.

Van de 3013 kinderen in de vaccingroep die de eerste prik kregen waren er uiteindelijk slechts 992 beschikbaar voor evaluatie na een derde prik. Deze evaluatie ging tot uiterlijk zes weken na de derde prik. De HART-groep wijst erop dat een periode van zes weken veel te kort is voor een gedegen onderzoek naar de veiligheid.
De placebogroep werd hierna ook gevaccineerd, wat betekent dat er vanaf dat moment dus geen controlegroep meer was.
Verder concludeert de HART-groep dat de onderzoekers sommige getallen negeerden bij het presenteren van de uitkomst, en dat er uit andere getallen conclusies getrokken werden die methodisch-wetenschappelijk absoluut niet te verdedigen zijn.

Het FDA-besluit was ook voor 76 artsen in het Verenigd Koninkrijk aanleiding een open brief te sturen aan de Medical and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) en andere beleidsmakers (zie brief hieronder). Zij stellen dat het onjuist is dit vaccin voor deze jonge leeftijdsgroep goed te keuren. Net als de HART-groep voeren zij hiervoor veel (deels dezelfde) overtuigende argumenten aan, waarbij ze toevoegen dat de wijziging van het onderzoeksprotocol gedurende de trial in hun ogen onacceptabel is. Op grond van de aangevoerde getallen kan volgens deze artsen de effectiviteit van de vaccins helemaal niet worden aangetoond.
Daarnaast benadrukken ze dat kinderen onder de vier jaar helemaal geen risico lopen bij covid-infecties, terwijl de risico’s van de vaccins op langere termijn niet bekend zijn (gemotiveerd met een lange rij argumenten). Anders gezegd valt de risico-batenbalans op dit moment bepaald niet in het voordeel van het vaccin uit. Verder uiten zij stevige kritiek op de opdringerige reclame voor de vaccins waarmee jongeren bestookt werden en hekelen zij het totale gebrek aan informed consent.

De FDA hanteert als regel voor een EUA (emergency use authorization) dat er sprake moet zijn van een ernstige of levensbedreigende aandoening. Dat Covid-19 in die categorie valt wordt nergens onderbouwd in de aanvraag van Pfizer. Op dit moment, met de omikronvariant, is dat voor deze jonge leeftijdsgroep al zeker niet meer hard te maken. Alleen al daarom zou de aanvraag niet eens in behandeling moeten zijn genomen, stellen de artsen.

Wat de artsen ook merkwaardig vinden, is dat de de vorming van antistoffen tegen Covid als uitkomstmaat van het Pfizeronderzoek wordt gehanteerd. En dus niet de vraag of kinderen minder vaak in het ziekenhuis komen of minder vaak ernstige Covid krijgen navaccinatie. Het is gebleken dat het aantal kinderen dat ernstig ziek wordt van Covid of in het ziekenhuis komt zo laag is, dat een significant verschil met een dergelijke kleine groep nooit is aan te tonen. De vorming van antistoffen zegt niet zoveel over de effectiviteit van het vaccin, zeker als je de gevaccineerde kinderen slechts zes weken volgt.

De in de bovengenoemde brieven geuite verbazing over het gemak waarmee de FDA dit vaccin unaniem goedkeurde voor de jongste kinderen, is volgens het Artsen Collectief heel goed te begrijpen. De argumenten die beide groepen naar voren brengen om dit in het Verenigd Koninkrijk niét te doen zijn stevig en gebaseerd op veel wetenschappelijke literatuur. Het is te hopen dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zich hier kritischer zal opstellen en een wijzer besluit neemt, onafhankelijk van de FDA.

Lees ook: Update: myocarditis en pericarditis in jongen en jonge mannen 
Voor meer informatie over ons standpunt omtrent kinderen, ga naar onze onderbouwingspagina Kinderen.

*De HART-groep is een groep wetenschappers, economen, psychologen en andere academici, die tot doel heeft wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek.)

Open brief HART-groep

Amerikaanse FDA keurt unaniem covid-vaccin goed voor 0-4 jarige kinderen – “Onbegrijpelijk besluit gezien gebrek aan bewijs”

16 juni 2022

Ondanks alle bewijs van ineffectiviteit van het kindervaccin van Pfizer en het nog steeds bestaande totale gebrek aan gegevens over de langetermijnschade, kwam de FDA op 15 juni bij elkaar en besloot op dezelfde voet door te gaan. Als we kijken naar de laatste 18 maanden zal de MHRA (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) na een respectabel aantal weken volgen en daarna de JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, dat de UK Health adviseert). Inderdaad, het vaccineren van deze leeftijdsgroep staat al op de lijst voor een JCVI-discussie. Voordat Britse beleidsmakers enig besluit nemen, zouden ze er goed aan doen de gedetailleerde brief van Robert F Kennedy aan de FDA te lezen .

Het was deprimerend dat in de  open vergadering van de FDA geen van de leden erop wees dat twee maanden follow-up totaal ontoereikend zijn voor het onderzoeken van veiligheid, en dat ook niemand het niveau van antilichamen als maat voor succes ter discussie stelde. Er bestaat geen niveau van antilichamen dat bescherming biedt tegen Covid, dus hoe kan dit als maat gebruikt worden? Jonge kinderen hebben hun verminderde risico voor Covid grotendeels te danken aan een superieure aangeboren immuniteit. In de presentatie aan de FDA overlegde Pfizer bewijs dat bij kinderen de enige antilichamen die werden aangemaakt gericht waren tegen het Wuhan-spike-eiwit; er waren geen detecteerbare antilichamen tegen het omikron-spike-eiwit.

In dezelfde bijeenkomst werd ook Moderna goedgekeurd voor kinderen, ondanks dat verschillende landen dit vaccin hebben laten vallen voor iedereen jonger dan 30 jaar. Hun lange document (189 pagina’s getypt met enkele regelafstand) werd pas twee werkdagen voor de bijeenkomst aan de leden gestuurd.

Maar hoe zit het met de Pfizer-data waarop het besluit blijkbaar gebaseerd was? De inzending van Pfizer moet wel het meest extreme geval van datamanipulatie en slechte wetenschap zijn dat ooit aan de FDA gepresenteerd is. De studie was goedgekeurd op basis van 4500 deelnemers, maar 3000 daarvan haalden het einde van de studie niet. Alleen dit is al voldoende om de bevindingen van nul en generlei waarde te maken. Er waren drie verschillende meetwaarden die gebruikt werden om de effectiviteit te onderzoeken: totaal aantal covid-infecties, ‘ernstige’ covid-infectie en ziekenhuisopnames.

De onderzoekers vonden drie weken na de eerste dosis 30% meer covidgevallen in de vaccinatiegroep, voor het gemak werden deze data maar over het hoofd gezien, net zoals het feit dat de resultaten na de tweede dosis geen voordeel lieten zien werd genegeerd. Vervolgens telde een hele week na de derde dosis niet mee. Het betekent al met al dat 97% van de covidgevallen in het onderzoek genegeerd werd. Ten slotte concentreerden zij zich op zeven gevallen in de placebogroep meer dan een week na vaccinatie en drie in de vaccinatiegroep. Op basis van die kleine getallen over die uiterst korte periode claimden zij effectiviteit. Pfizer beschreef deze kwestie als volgt:

“De effectiviteit van het vaccin na dosis 3 kan niet precies worden geschat vanwege het beperkte aantal gevallen dat werd gevonden tijdens de geblindeerde follow-up, zoals weergegeven in de brede betrouwbaarheidsintervallen die geassocieerd zijn met de schattingen.”

Ze rapporteerden ook over twaalf kinderen die twee covid-episodes doormaakten. Elf van hen waren gevaccineerd voordat ze die tweede infectie kregen. Dit maakt elke claim op vermindering van covid twijfelachtig.

‘Ernstige covid’ werd voor dit onderzoek gedefinieerd als een toegenomen hartfrequentie of ademhalingsfrequentie zich voordeed. In de groep van 2-4 jaar oud waren er zes ernstige covidgevallen in de vaccinatiegroep (hoewel twee van hen gevaccineerd waren nadat ze eerst placebo gekregen hadden) en slechts één geval in de placebogroep. Hoewel deze aantallen klein zijn. suggereren ze dat het vaccin eerder zorgt voor een toename van het risico op ernstige covid dan dat het dit risico vermindert.

Van de kinderen die op de Eerste Hulp werden gezien of werden opgenomen vanwege het onderzoek was er:

Eén kind met covid na mRNA: 2 jaar oud, opgenomen met laag zuurstofgehalte en piepen na dosis 2 van mRNA, positief voor covid maar ook positief voor het para-influenzavirus. Ontslagen na drie dagen in het ziekenhuis.

Eén kind met covid na placebo: 14 maanden oud, ontwikkelde een rhinovirus/enterovirusinfectie en testte negatief op covid na placebo. Testte positief negen dagen na de eerste test. Had een koortsstuip en ging naar een Eerste Hulp. Werd niet geregistreerd als ziekenhuisopname voor Covid.

Vijf kinderen met mogelijk nadelige bijwerkingen:

 • Een kind van 6 maanden dat ademhalingsproblemen kreeg en daarna een stuip, bevestigd middels een EEG, twee dagen na dosis 2 van mRNA. Eén dag opgenomen. Verdere symptomen uiteindelijk verdwenen na zeventien dagen.
 • Kind van 4 jaar oud met koorts, kuitpijn en uitslag, begon twee dagen na dosis 2 van mRNA. Zeven dagen opgenomen.
 • Twee 4-jarige kinderen met appendicitis na mRNA, wat gegeven de toegenomen incidentie in het volwassenenonderzoek verband hiermee kan hebben. Geen appendicitis in de placebogroep.
 • 2 jarig kind ging naar de Eerste Hulp met koortsstuip, 21 dagen na dosis 1 van mRNA met onbekende oorzaak. Heeft ook tweede dosis gekregen.

Andere ziektes waarvoor geen bezoek aan een ziekenhuis nodig was:

 • 2 jarig kind in de placebogroep met covid, had verlaagd zuurstofgehalte maar geen bezoek aan een ziekenhuis.
 • Zes kinderen hadden na mRNA koorts van meer dan 40 graden.
 • Eén kind had na placebo koorts van meer dan 40 graden.

In het algemeen was er geen vermindering van covid (het verschil in het hele onderzoek was niet statistisch significant, zelfs niet voor een bepaalde subgroep); er was meer ernstige covid in de vaccinatiegroep en één ziekenhuisopname in de vaccinatiegroep.

De veiligheid werd slechts zes weken gemonitord voordat besloten werd de kinderen in de placebogroep te vaccineren, waarmee volkomen voorbij werd gegaan aan het belang van het verzamelen van echte veiligheidsgegevens. Er waren drie kinderen die hoge koorts hadden, zij zaten allemaal in de vaccinatiegroep.

Het is ongelooflijk dat deze studie ooit ethisch werd goedgekeurd, gegeven het gebrek aan langetermijn-veiligheidsgegevens voor deze nieuwe behandelingen, bij een leeftijdsgroep die geen risico loopt op ernstige ziekte of overlijden. De FDA-Vaccins en Gerelateerde Biologische Producten Advies Commissie stemde unaniem voor autorisatie van de producten in noodsituaties. Dit is een aanduiding die gebruikt wordt om ernstig letsel of overlijden te voorkomen – hoe kunnen zij dit claimen en hoe kan dit relevant zijn voor kinderen jonger dan 5 jaar?

Je kunt kijken naar Dr Clare Craig die een aantal van deze punten uitlegt in een recente Twitter thread.

Volg @hartgroup_org voor verdere updates. Als de beleidsmakers falen en hun werk niet goed doen en wetenschappelijke censuur ongelofelijk is toegenomen, is het cruciaal dat we samenwerken als samenleving om andere gezichtspunten te laten zien en horen aan zoveel mogelijk mensen om weer een gevoel van evenwicht in het debat terug te krijgen.

Bron: https://www.hartgroup.org/fda-approve-covid-vaccine-for-0-4-years/

 

Open brief 76 artsen aan de MHRA

Hieronder een brief, ondertekend is door 76 artsen, aan de Medical and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) en andere UK-overheidsfunctionarissen in Groot-Brittannië . In de brief wordt uitgebreid aangegeven waarom het recente besluit van de Amerikaanse. FDA om Covid-19-vaccinaties goed te keuren voor zuigelingen en jonge kinderen niet mag worden overgenomen in het Verenigd Koninkrijk. De brief is goed onderbouwd en accuraat. Laten we hopen dat de mainstream media in de USA en in het Verenigd Koninkrijk hier op een onbevooroordeelde manier over zullen schrijven.

30 juni 2022

We schrijven u vanuit onze bezorgdheid met betrekking tot de aankondiging dat de FDA een Emergency Use Authorization voor zowel Pfizer- als Moderna- Covid-19-vaccins heeft toegekend voor peuters.

We willen er bij u op aandringen zeer zorgvuldig te overwegen of steeds jongere kinderen gevaccineerd moeten worden tegen SARS-CoV-2, ondanks de geleidelijke maar significante vermindering van de virulentie van de opeenvolgende varianten van het virus, het zich opstapelende bewijs dat de effectiviteit van de vaccins snel afneemt, de groeiende zorgen over de langetermijnschade van de vaccins, en de wetenschap dat de meerderheid van deze jonge leeftijdsgroep al herhaaldelijk is blootgesteld aan SARS-CoV-2 en aantoonbaar effectieve immuniteit hebben. De risico-batenbalans die het uitrollen van mRNA-vaccins bij ouderen en kwetsbaren ondersteunde, is geenszins van toepassing op de vaccinatie van kleine kinderen in 2022.

We willen de toevoeging van Covid-19-vaccinatie aan het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen ter discussie stellen, zolang er geen klinische noodzaak is aangetoond, er bekende en onbekende risico’s zijn (zie hieronder) en het feit dat deze vaccins alleen nog maar voorwaardelijk zijn toegelaten op de markt.

Het is opmerkelijk dat de Pfizer documentatie die aan de FDA gepresenteerd werd grote hiaten in het opgevoerde bewijs laat zien:

 • Het protocol werd midden in de trial veranderd. Het oorspronkelijke schema met twee doses wekte slechts een geringe immuunrespons op met een effectiviteit die ver beneden de vereiste standaard lag. Er werd een derde dosis toegevoegd op het moment dat een groot deel van de oorspronkelijke placebogroep al gevaccineerd was.
 • Er was geen statistisch significant verschil in ziektelast tussen de placebo- en de vaccinatiegroep in zowel de groep van 6 – 23 maanden als de groep van 2 – 4 jaar oud, zelfs na de derde dosis. Verbazingwekkend genoeg werden de resultaten gebaseerd op slechts drie deelnemers in de jongere leeftijdsgroep (één gevaccineerd en twee placebo) en slechts zeven deelnemers in de groep van 2-4 jaar (twee gevaccineerd en vijf placebo). Inderdaad varieerde voor de jonge leeftijdsgroep het betrouwbaarheidsinterval van minus 367% tot 99%. De fabrikant stelde dat de aantallen te laag waren om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Bovendien is er nog het geringe aantal data afkomstig van kinderen die meer dan zeven dagen na de derde dosis geïnfecteerd raakten.
 • Over de hele tijdsperiode (zie de tabellen 19 en 20 op pagina 39) waren er vanaf de eerste dosis in totaal 225 geïnfecteerde kinderen in de groep gevaccineerden en 150 in de placebogroep, wat uitgerekend een vaccineffectiviteit geeft van slechts 25% (namelijk 14% voor de groep van 6-23 maanden, en 33% voor de groep van 2-4 jaar).
 • Bij de aanvullende immunogeniciteitstudies tegen omikron waar de FDA om verzocht had, ging het om slechts 66 kinderen die een maand na de derde dosis getest werden (zie pagina 35).

Het is onbegrijpelijk dat de FDA vond dat dit voldoende bewijs levert om een besluit te nemen om gezonde kinderen te vaccineren. Als het op veiligheid aankomt, zijn de data nog zwakker: slechts 1057 kinderen, waarvan sommigen niet meer geblindeerd, werden slechts twee maanden opgevolgd. Het is opmerkelijk dat Zweden en Noorwegen het vaccin niet aanbevelen voor kinderen van 5 – 11 jaar en dat Nederland het niet aanbeveelt voor kinderen die al Covid-19 hebben gehad. De directeur van de Deense Health and Medicines Autoriteit stelde recent dat met wat er nu bekend is, het besluit om kinderen te vaccineren een vergissing was.

We vatten hieronder het overweldigende wetenschappelijk bewijs tegen deze vaccinatie samen.

1. Extreem laag risico bij Covid-19 voor jonge kinderen

 • In heel 2020 en 2021, is geen enkel kind in de leeftijd van 1-9 jaar overleden waar Covid-19 de enige diagnose was op het overlijdensformulier, volgens de gegevens van de ONS.
 • Een gedetailleerde studie in Engeland van 1 maart 2020 tot 1 maart 2021 liet slechts zes kinderen onder de 18 jaar zien die overleden zonder comorbiditeit. Er waren geen sterfgevallen in de leeftijdsgroep van 1-4 jaar.
 • Kinderen ruimen het virus makkelijker op dan volwassenen.
 • Kinderen hebben effectieve, stevige en blijvende immuunreacties.
 • Sinds de komst van de omikronvariant zijn de infecties in het algemeen veel milder. Dat geldt ook voor niet-gevaccineerden onder de 5 jaar.
 • Op dit moment (juni 2022) wordt aangenomen dat 89% van de 1-4-jarigen al een SARS-CoV-2-infectie gehad heeft.
 • Recente data uit Israël laten een uitmuntend langdurige immuniteit zien na infectie bij kinderen, met name bij 5-11-jarigen.

2. Slechte werkzaamheid van de vaccins 

 • Bij volwassenen is duidelijk geworden dat de effectiviteit van het vaccin geleidelijk afneemt in de loop van de tijd, waardoor boosters nodig zijn met regelmatige tussenpozen. De effectiviteit is met name sneller afgenomen tegen de laatste omikronvarianten.
 • Bij kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar neemt de effectiviteit sneller af dan bij 12-17-jarigen, wat mogelijk te maken heeft met de lagere dosis. Eén studie uit New York toonde dat de effectiviteit tegen omikron daalde tot slechts 12% na 4-5 weken en tot negatieve waarden na 5-6 weken na de tweede dosis.
 • In de Pfizer trial van 0-4-jarigen, daalde de effectiviteit na twee doses naar negatieve waarden, waardoor het onderzoeksprotocol veranderd moest worden. Na een derde dosis was er de suggestie van effectiviteit van 7-30 dagen, maar er zijn geen data na die 30 dagen om te zien hoe snel de effectiviteit zal afnemen.

 3. Potentiële schade door Covid-19-vaccins voor kinderen

 • Er zijn veel zorgen geweest over myocarditis bij adolescenten en jongvolwassenen, met name bij mannen na de tweede dosis; dit wordt geschat op één op de 2600 bij actieve post-marketing-surveillance in Hong Kong. Het bewijs van blijvende hartafwijkingen bij adolescenten met myopericarditis na mRNA-vaccinatie, zoals te zien op een cardiale MRI bij follow-up naj 3-8 maanden, suggereert dat dit verre van ‘mild en kortdurend’ is. Deze potentiële langetermijneffecten vereisen verdere studie en vergen de strengste toepassing van het voorzorgsprincipe met betrekking tot de jongste en meest kwetsbare kinderen.
 • Hoewel postvaccinatie-myocarditis minder vaak voor lijkt te komen bij 5-11-jarigen dan bij oudere kinderen is de aandoening niettemin toegenomen boven de baseline.
 • In de Pfizerstudie, had 50% van de gevaccineerde kinderen systemische bijwerkingen, inclusief prikkelbaarheid en koorts. De diagnose myocarditis is veel lastiger te stellen bij jongere kinderen. Er zijn geen troponinewaarden of ECG-studies gedocumenteerd. Zelfs een gevaccineerd kind in de trial dat werd opgenomen met koorts, kuitpijn en een verhoogde CPK, werd niet onderzocht op d-dimeer, antilichamen tegen trombocyten of troponine.
 • In Pfizers voorwaarden na de autorisatie, worden studies geëist in de groep 5-11-jarigen om te kijken naar myocarditis, maar ze zijn niet verplicht de resultaten te rapporteren voor 2027.
 • Even zorgwekkend zijn de tot nu onbekende negatieve effecten op het immuunsysteem. In de trial van 0-4-jarigen werden slecht zeven kinderen beschreven met “ernstige” Covid-19, zes gevaccineerde kinderen en één die placebo kreeg. Eveneens geldt dat van de twaalf kinderen met terugkerende infecties er tien gevaccineerd waren en slechts twee placebo hadden gekregen. Dit zijn allemaal veel te kleine getallen om ongunstige bijwerkingen uit te sluiten zoals antibody dependent enhancement (ADE) en andere effecten op het immuunsysteem.
 • Ook is de vraag onbeantwoord over Original Antigenic Sin. Het is een belangrijk gegeven, dat in een grote Israëlische studie degenen die geïnfecteerd raakten na vaccinatie een slechtere immuunrespons hadden dan degenen die gevaccineerd waren na infectie. In de Moderna-trial werden N-antilichamen aangetoond bij slechts 40% van degenen die geïnfecteerd raakten na vaccinatie, vergeleken met 93% van degenen die geïnfecteerd raakten na placebo.
 • Er is bewijs dat zowel de aangeboren als de adaptieve immuunreactie ontregeld worden door het vaccin. De mogelijkheid een verzwakt immuunsysteem te ontwikkelen zou desastreus zijn voor kinderen, terwijl zij juist de meest competente aangeboren immuniteit hebben, die inmiddels effectief getraind is door het circulerende virus.
 • Het is geheel onbekend of er enig ongewenst effect zal zijn op de T-cel-functie, wat leidt tot een toename van kanker.
 • Eveneens, in termen van de voortplantingsfunctie, toonden beperkte  bio-distributie dierstudies concentraties van lipid-nanopartikels in eierstokken en testis aan. Volwassen spermadonoren hadden een verminderd aantal spermacellen, met name het beweeglijk sperma daalde drie maanden na vaccinatie en bleef bij vier tot vijf maanden na vaccinatie op een lager peil.
 • Zelfs voor volwassenen ontstaan er zorgen over een toenemend aantal ernstige ongewenste effecten, die leiden tot een overmaat aan ziekenhuisopnames door Covid-19.

4. Informed consent

 • Voor 5-11-jarigen adviseert de JCVI een “niet dringend aanbod” van vaccinaties, waarbij specifiek gewezen wordt op het belang van een volledige informed consent zonder dwang.
 • Het gebruik van ‘therapy dogs’, advertenties inclusief beelden van Superman en informatie over kindervaccinaties die vrienden en familie zouden beschermen, gaat duidelijk in tegen het concept van volledig geïnformeerd en vrijuit gegeven consent.
 • Het gebrek aan publieksinformatie over de andere en nieuwe technologie die gebruikt wordt in Covid-19-vaccins in vergelijking met standaard-vaccins, en het achterwege laten van informatie over het gebrek aan langetermijngegevens over de veiligheid, grenst aan desinformatie.

 5. Effecten op het vertrouwen van het publiek

 • Vaccins tegen veel ernstiger ziektes, zoals polio en mazelen, moeten prioriteit krijgen. Het promoten van een onnodig en nieuw, op genetica gebaseerd vaccin bij jonge kinderen brengt het risico met zich mee dat het vertrouwen van ouders in het hele vaccinatieprogramma ondermijnd wordt.
 • De slechte kwaliteit van de data die door Pfizer zijn gepresenteerd brengt het risico met zich mee dat de farmaceutische industrie in diskrediet wordt gebracht en de regelgevers ook, als dit product geautoriseerd wordt.

Samengevat, jonge gezonde kinderen lopen een minimaal risico bij Covid-19, zeker sinds de komst van de omikronvariant. De meesten zijn al herhaaldelijk blootgesteld aan het SARS-CoV-2-virus en zijn toch gezond gebleven, of hebben een korte milde ziekte gehad. Zoals hierboven aangegeven, hebben de vaccins kortdurende effectiviteit, hebben zij bekende risico’s op korte- en middellangetermijn en is de veiligheid op lange termijn niet aangetoond. Data over klinisch relevante effectiviteit bij kleine kinderen zijn schaars of ontbreken. Bij oudere kinderen, voor wie de vaccins al zijn toegelaten, zijn deze gepromoot op een ethisch dubieuze manier, met een potentieel nadeel voor andere vitale delen van het kindervaccinatieprogramma.

Voor een kleine minderheid van de kinderen voor wie het potentiële voordeel van vaccinatie duidelijk en ondubbelzinnig opweegt tegen de potentiële schade, zou vaccinatie kunnen worden gefaciliteerd door beperkte toelatingen. Of we nu het voorzorgsprincipe volgen of de opdracht First Do No Harm, voor zulke vaccins is geen plaats in een standaard-kindervaccinatieprogramma.

(getekend):

Professor Angus Dalgleish, MD, FRCP, FRACP, FRCPath, FMed Sci, Principal, Institute for Cancer Vaccines & Immunotherapy (ICVI)
Professor Anthony Fryer, PhD, FRCPath, Professor of Clinical Biochemistry, Keele University
Professor David Livermore, BSc, PhD, Retired Professor of Medical Microbiology, UEA
Professor John Fairclough FRCS FFSEM retired Honorary Consultant Surgeon
Lord Moonie, MBChB, MRCPsych, MFCM, MSc, House of Lords, former Parliamentary Under-Secretary of State 2001-2003, formerCconsultant in Public Health Medicine
Dr Abby Astle, MA(Cantab), MBBChir, GP Principal, GP Trainer, GP Examiner
Dr Michael D Bell, MBChB, MRCGP, retired General Practitioner
Dr Alan Black, MBBS, MSc, DipPharmMed, Retired Pharmaceutical Physician
Dr David Bramble, MBChB, MRCPsych, MD, Consultant Psychiatrist
Dr Emma Brierly, MBBS, MRCGP, General Practitioner
Dr David Cartland, MBChB, BMedSci, General practitioner
Dr Peter Chan, BM, MRCS, MRCGP, NLP, General Practitioner, Functional medicine practitioner
Michael Cockayne, MSc, PGDip, SCPHNOH, BA, RN, Occupational Health Practitioner
Julie Coffey, MBChB, General Practitioner
John Collis, RN, Specialist Nurse Practitioner, retired
Mr Ian F Comaish, MA, BM BCh, FRCOphth, FRANZCO, Consultant Ophthalmologist
James Cook, NHS Registered Nurse, Bachelor of Nursing (Hons), Master of Public Health
Dr Clare Craig, BMBCh, FRCPath, Pathologist
Dr David Critchley, BSc, PhD in Pharmacology, 32 years’ experience in Pharmaceutical R&D
Dr Jonathan Engler, MBChB, LlB (hons), DipPharmMedDr Elizabeth Evans, MA (Cantab), MBBS, DRCOG, Retired Doctor
Dr John Flack, BPharm, PhD, retired Director of Safety Evaluation at Beecham Pharmaceuticals and retired Senior Vice-president for Drug Discovery SmithKline Beecham
Dr Simon Fox, BSc, BMBCh, FRCP, Consultant in Infectious Diseases and Internal Medicine
Dr Ali Haggett, Mental health community work, 3rd sector, former lecturer in the history of medicine
David Halpin, MB BS FRCS, Orthopaedic and trauma surgeon (retired)
Dr Renée Hoenderkampf, General Practitioner
Dr Andrew Isaac, MB BCh, Physician, retired
Dr Steve James, Consultant Intensive Care
Dr Keith Johnson, BA, DPhil (Oxon), IP Consultant for Diagnostic Testing
Dr Rosamond Jones, MBBS, MD, FRCPCH, retired consultant paediatrician
Dr Tanya Klymenko, PhD, FHEA, FIBMS, Senior Lecturer in Biomedical Sciences
Dr Charles Lane, MA, DPhil, Molecular Biologist
Dr Branko Latinkic, BSc, PhD, Molecular Biologist
Dr Felicity Lillingstone, IMD DHS PhD ANP, Doctor, Urgent Care, Research Fellow
Dr Theresa Lawrie, MBBCh, PhD, Director, Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, Bath
Katherine MacGilchrist, BSc (Hons), MSc, CEO/Systematic Review Director, Epidemica Ltd.
Dr Geoffrey Maidment, MBBS, MD, FRCP, Consultant physician, retired
Ahmad K Malik FRCS (Tr & Orth) Dip Med Sport, Consultant Trauma & Orthopaedic Surgeon
Dr Kulvinder Singh Manik, MBBS, General Practitioner
Dr Fiona Martindale, MBChB, MRCGP, General Practitioner
Dr S McBride, BSc (Hons) Medical Microbiology & Immunobiology, MBBCh BAO, MSc in Clinical Gerontology, MRCP(UK), FRCEM, FRCP (Edinburgh). NHS Emergency Medicine & Geriatrics
Mr Ian McDermott, MBBS, MS, FRCS(Tr&Orth), FFSEM(UK), Consultant Orthopaedic Surgeon
Dr Franziska Meuschel, MD, ND, PhD, LFHom, BSEM, Nutritional, Environmental and Integrated Medicine
Dr Scott Mitchell, MBChB, MRCS, Emergency Medicine Physician
Dr Alan Mordue, MBChB, FFPH. Retired Consultant in Public Health Medicine & Epidemiology
Dr David Morris, MBChB, MRCP(UK), General Practitioner
Margaret Moss, MA (Cantab), CBiol, MRSB, Director, The Nutrition and Allergy Clinic, Cheshire
Dr Alice Murkies, MD FRACGP MBBS, General Practitioner
Dr Greta Mushet, MBChB, MRCPsych, retired Consultant Psychiatrist in Psychotherapy
Dr Sarah Myhill, MBBS, retired GP and Naturopathic Physician
Dr Rachel Nicholl, PhD, Medical researcher
Dr Christina Peers, MBBS, DRCOG, DFSRH, FFSRH, Menopause specialist
Rev Dr William J U Philip MB ChB, MRCP, BD, Senior Minister The Tron Church, Glasgow, formerly physician specialising in cardiology
Dr Angharad Powell, MBChB, BSc (hons), DFRSH, DCP (Ireland), DRCOG, DipOccMed, MRCGP, General Practitioner
Dr Gerry Quinn, PhD. Postdoctoral researcher in microbiology and immunology
Dr Johanna Reilly, MBBS, General Practitioner
Jessica Righart, MSc, MIBMS, Senior Critical Care Scientist
Mr Angus Robertson, BSc, MB ChB, FRCSEd (Tr & Orth), Consultant Orthopaedic Surgeon
Dr Jessica Robinson, BSc(Hons), MBBS, MRCPsych, MFHom, Psychiatrist and Integrative Medicine Doctor
Dr Jon Rogers, MB ChB (Bristol), Retired General Practitioner
Mr James Royle, MBChB, FRCS, MMedEd, Colorectal surgeon
Dr Roland Salmon, MB BS, MRCGP, FFPH, Former Director, Communicable Disease Surveillance Centre Wales
Sorrel Scott, Grad Dip Phys, Specialist Physiotherapist in Neurology, 30 years in NHS
Dr Rohaan Seth, BSc (hons), MBChB (hons), MRCGP, Retired General Practitioner
Dr Gary Sidley, retired NHS Consultant Clinical Psychologist
Dr Annabel Smart, MBBS, retired General Practitioner
Natalie Stephenson, BSc (Hons) Paediatric Audiologist
Dr Zenobia Storah,MA (Oxon), Dip Psych, DClinPsy, Senior Clinical Psychologist (Child and Adolescent)
Dr Julian Tompkinson, MBChB MRCGP, General Practitioner GP trainer PCME
Dr Noel Thomas, MA, MBChB, DCH, DObsRCOG, DTM&H, MFHom, retired doctor
Dr Stephen Ting, MB CHB, MRCP, PhD, Consultant Physician
Dr Livia Tossici-Bolt, PhD, Clinical Scientist
Dr Carmen Wheatley, DPhil, Orthomolecular Oncology
Dr Helen Westwood MBChB MRCGP DCH DRCOG, General Practitioner
Mr Lasantha Wijesinghe, FRCS, Consultant Vascular Surgeon
Dr Damian Wilde, PhD, (Chartered) Specialist Clinical Psychologist
Dr Ruth Wilde, MB BCh, MRCEM, AFMCP, Integrative & Functional Medicine Doctor

Bron: Letter to the U.K. Gov from 76 Doctors (substack.com)

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.