mei 13, 2024

Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) ontvangt verklaring van aansprakelijkheid  

mei 13, 2024

De verklaring betreft zowel zakelijke als persoonlijke aansprakelijkheid bij wangedrag. De Zwitserse advocaat Philipp Kruse leverde deze kennisgeving persoonlijk af op het hoofdkantoor van de WHO rond het middaguur op maandag 6 mei 2024.

Dr. Tess Lawrie schrijft dd.7-5-2024  namens de leden van het World Council for Health (WCH) Steering Committee het volgende:

‘Hieronder vindt u de tekst van de Kennisgeving van Aansprakelijkheid, opgesteld met hulp van gespecialiseerde internationale advocaten en gezondheidswetenschappers, die deze week aan de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (hierna: WHO) Tedros Ghebreyesus en aan Dr. Maria van Kerkhove, Dr. Janet Diaz en Jeremy Farrar is bezorgd.

Onderwerp: Kennisgeving van schade en oproep om schadelijk beleid te stoppen

Beste Tedros Adhanom Ghebreyesus, (hierna: u)

Namens al de nu levende mannen, vrouwen, hun zonen en dochters en degenen die nog geboren zullen worden, laten wij u als directeur-generaal van de WHO hierbij weten dat:

  1. De door u verrichte handelingen als directeur-generaal van de WHO tijdens de Covid-19-periode, bestaande uit het valselijk informeren van wereldregeringen over een zogenaamde pandemie waardoor regeringen niet-bestaande medische noodsituaties hebben uitgeroepen, een integraal onderdeel waren (en nog steeds zijn) van een reeks gebeurtenissen die resulteren in massaal verlies van leven, immense lichamelijke schade en ongekend psychologisch leed en trauma voor de mensen op deze planeet;
  2. Deze acties ertoe lijken te hebben geleid dat regeringen onvoldoende geteste SARS-CoV-2 genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) inzetten die ten onrechte “vaccins” worden genoemd maar in feite gentherapieën zijn; onwetenschappelijke maskerprotocollen opleggen; onmenselijke en anti-wetenschappelijke “sociale afstandsmaatregelen” implementeren; ineffectieve en frauduleuze PCR-tests aankochten en inzetten die vervolgens worden gebruikt om valse “pandemiecasussen” te creëren om onwettige lockdowns, bedrijfssluitingen en huisarrest te rechtvaardigen.
  3. Wij eisen dat u met onmiddellijke ingang stopt met het ondernemen van verdere acties die valse en frauduleuze communicatie met regeringen met zich meebrengen, die leiden tot nog meer gevallen van het soort catastrofale resultaten zoals hierboven geschetst.

Kennisgeving van persoonlijke aansprakelijkheid

We stellen u er ook van op de hoogte dat als u niet stopt met uw voortdurende of herhaalde betrokkenheid of intentie daartoe met betrekking tot de bovengenoemde schade, u zowel persoonlijk als zakelijk aansprakelijk zult worden gesteld. Als persoon zult u gerechtelijk onderzocht worden voor criminele samenzwering. Als organisatiefunctionaris zult u worden onderzocht op grove nalatigheid, ernstig wangedrag in een openbaar ambt, bedrijfsfraude en mogelijk zelfs medeplichtigheid aan ‘dood door schuld door een rechtspersoon’.

Naar aanleiding van bovenstaande mededelingen en om ons standpunt te verduidelijken, maken we van deze gelegenheid gebruik om u met alle respect te herinneren aan uw positie en wettelijke verantwoordelijkheden.

Grondwettelijke Verplichting WHO

Volgens Artikel 1 van de WHO-Grondwet is het doel van de WHO: het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid voor alle volkeren. In uw rol als directeur-generaal van de WHO bent u dus verplicht om een verscheidenheid aan deskundigen te raadplegen, inclusief degenen die het niet eens zijn met uw aanbevelingen op het gebied van gezondheid, om ervoor te zorgen dat een optimale werkwijze ethisch en objectief wordt bevorderd, ter ondersteuning van de publieke gezondheid.

Al in 2021 waarschuwden internationale experts tegen de door het WHO-covidteam aanbevolen nieuwe covid-strategieën. In het bijzonder – maar niet beperkt tot – de experimentele gemodificeerde RNA-technologieën (ModRNA). Medische technologieën die in ‘warp speed’ (supersnel) werden ontwikkeld om zogenaamd als vaccins te functioneren.

De WHO-Grondwet stelt in Artikel 67 dat leden van de WHO “de voorrechten en (diplomatieke) onschendbaarheid mogen genieten die nodig zijn voor het bereiken van haar doel en voor het uitoefenen van haar functies”. Dergelijke voorrechten en onschendbaarheid zijn inmiddels overduidelijk oneerlijk, onrechtvaardig en gevaarlijk, maar zijn echter alleen van toepassing bij het vervullen van de doelstelling van Artikel 1.

Door uw eenzijdige aanbeveling van schadelijke covid-strategieën gelooft de wereldbevolking, vertegenwoordigd door de Wereldgezondheidsraad, niet dat u in overeenstemming met uw grondwettelijke verplichtingen in Artikel 1 hebt gehandeld. Als blijkt dat uw handelingen in strijd zijn met artikel 1, valt u niet onder artikel 67 van de WHO-Grondwet dat voorziet in de genoemde bescherming en immuniteit. Met andere woorden, u kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de miljoenen doden en het immense leed dat is veroorzaakt door uw rol in de onwettige goedkeuring van deze schadelijke aanbevelingen. Bovendien, gezien de flagrante belangenconflicten die spreken uit de activiteiten van de WHO die nauw verbonden zijn met commerciële belangen, is immuniteit niet gegarandeerd wanneer u handelt vanuit deze belangen.

Gevolgen van uw WHO-covidbeleid, -aanbevelingen, -advies en –nalatigheden

  1. Onmetelijk lijden en dood

In de afgelopen vier jaar hebben miljarden mensen die vertrouwden op en zich hielden aan het op de WHO gebaseerde advies aan regeringen wereldwijd, als gevolg daarvan voortdurend lichamelijk en geestelijk lijden, ziekte, invaliditeit, inkomensverlies, armoede, kindermishandeling, ander geweld en zelfs de dood ervaren.

  1. Schendingen van mensenrechten

Wereldwijd voerden regeringen strenge noodmaatregelen in, die rechtstreeks gebaseerd waren op de WHO-aanbevelingen, en bijgevolg resulteerden in wijdverspreide schendingen van fundamentele mensenrechten. Jongeren, kinderen en baby’s werden gemaskerd en geïnjecteerd. Mensen die hun recht op vrije meningsuiting, reizen, lichamelijke autonomie en keuzevrijheid uitten of wilden uitdrukken werden bedreigd, geïntimideerd, gedwongen, verwaarloosd, misbruikt en in sommige gevallen aangevallen, gevangengezet of gedood. De WHO deed niets om de schade te beperken.

  1. Het niet aanbevelen van goedkope, veilige en effectieve behandelingen en remedies voor covid-19

Covid-19 kan effectief behandeld worden met veilige en erkende multifunctionele generieke geneesmiddelen, waaronder ivermectine en hydroxychloroquine in combinatie met zink, vitamine D, vitamine C en andere immuunversterkende, gezondheidsbevorderende en antistollingsbehandelingen. Doordat dit niet bekend werd gemaakt en ivermectine in combinatie met zink niet op grote schaal werd aanbevolen voor vroegbehandeling, hebben miljoenen mensen geleden en stierven velen als gevolg van het feit dat hen geen effectieve vroege en late behandelingen werd aangeboden.
Door ivermectine alleen aan te bevelen in de context van klinische studies en door zich te onthouden van degelijk en praktisch advies over hoe het hoogste niveau van gezondheid te bereiken tijdens de covid-19-angst, werden ivermectine en andere effectieve behandelingen in veel landen achtergehouden ten gunste van dure GGO-medicijnen, gepatenteerde farmaceutische noodmedicijnen zonder veiligheidsstatus. Dus de wereldbevolking kan u persoonlijk verantwoordelijk houden voor de gevolgen van ernstige nalatigheid met betrekking tot veilige, effectieve behandelingen voor covid-19, ten gunste van GGO’s waarvan de veiligheidsstatus niet vrijgegeven is.

  1. Gevaarlijke GGO-gentherapieën ingezet onder het mom van vaccins.

U kunt ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor dood, verlies en lijden in verband met de SARS-CoV-2-‘vaccins’, omdat u mensen niet hebt geïnformeerd over het volgende:

1)    De materiële risico’s van deze “vaccins” op lange termijn zijn onbekend. Het LNP-modRNA-platform voldoet aan de wettelijke definities van de EU, het VK, Zuid-Afrika, Australië en de VS van een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) en van een gentherapie, waarbij materiële risico’s werden gevonden in een periode tot 15 jaar en misschien tot in het nageslacht. Mensen werden niet – zoals wettelijk vereist is – geïnformeerd dat de zogenaamde ‘vaccins’ in feite GGO’s zijn.

2)    Pfizer gebruikte één proces voor de samenstelling van de producten die ze indienden voor goedkeuring, maar een ander proces voor de productie van het product dat geleverd werd voor injectie aan de wereldbevolking. Dit laatste product is gemaakt met behulp van E.coli bacteriën en plasmide DNA, wat heeft geresulteerd in ernstige synthetische DNA-besmetting waarvan bevestigd is dat het kan integreren met het menselijk genoom. Het gebruik van plasmide DNA door Moderna heeft ook geleid tot ernstige besmetting met synthetisch DNA.

3) Pfizer-producten bevatten een van het SV40-virus afgeleide ‘genversterker-sequentie’. Deze gensequentie staat bekend om het faciliteren van het transport van het synthetische DNA in celkernen, waardoor er een reëel risico bestaat op chromosomale integratie. Dit dreigt tot een permanente genetische modificatie van geïnjecteerde mensen te leiden, zonder hun medeweten of toestemming en kan alleen maar schadelijk zijn.

4) De inhoud van deze genetische injecties blijft niet in de armspier.

5) Er worden spike-eiwitten geproduceerd voor een langere en onbekende periode, mogelijk voor onbepaalde tijd.

6) Deze spike-eiwitten veroorzaken uitgebreide microvasculaire bloedstolling en bloedstolsels in grote bloedvaten.

7) Spike-eiwitten zetten zich af in veel weefsels en organen, waaronder het hart, de hersenen, de testis, de eierstokken, de lever en de milt, waardoor weefseldegeneratie en ziekte ontstaan.

8) De grote hoeveelheid spike-eiwitten kan het immuunsysteem overbelasten, waardoor het verstoord raakt en het risico op allerlei infecties en op kankers toeneemt.

9) Het spike-eiwit is op zichzelf al giftig, maar dit vreemde antigeen markeert ook de eigen weefsels van de slachtoffers als niet-eigen, waardoor auto-immuunziekte in deze weefsels wordt getriggerd.

10) De antilichamen die worden gegenereerd zijn niet neutraliserend en verergeren de ziekte van covid; dit is een “antilichaamafhankelijke versterking” van de infectie.

11) Niet-opgegeven plasmide DNA in deze producten brengt nog meer gevaren met zich mee; vooral in het geval van Pfizer en de verborgen SV40 versterker- en promotorsequenties. Dit omvat de verstoring van tumorsuppressor-genen en draagt bij aan de lijst van mechanismen waarmee deze producten het risico op kanker vergroten.

12) Het kunstmatige modRNA in deze producten is hyperpersistent vanwege de substitutie van N1-methylpsudouridine in plaats van uracil. Dit verlengt de productie van de giftige spike-eiwitten, maar veroorzaakt ook ribosoomframe-verschuiving, zodat een verscheidenheid aan onvoorspelbare eiwitten en polypeptiden worden gegenereerd. Deze vormen een ernstig risico voor het ontstaan van een breed spectrum aan auto-immuunziekten.

13) Bovendien zijn de gepolyethyleerde lipide-nanodeeltjes, die de genetische lading afleveren in de cellen van de slachtoffers, op zichzelf al giftig.

  1. Schending van ‘informed consent’, geïnformeerde toestemming

Op basis van uw autoriteit als aangewezen directeur-generaal van de WHO, vertrouwde de meerderheid van de mensen over de hele wereld op uw woorden toen u verklaarde dat covid-19-GGO’s en -gentherapieën “veilig en effectief” waren. Deze bewering kan niet worden gestaafd en wordt verder onderuit gehaald door covid-19-vaccincontracten. Als zodanig werd het recht op vrije en geïnformeerde toestemming geschonden voor ieder mens dat werd geïnjecteerd met de experimentele covid-19-GGO-gentherapie genaamd ‘vaccins’.

Bovendien lijkt het erop dat u op geen enkel moment mensen heeft ingelicht over de risico’s die gepaard gaan met deze experimentele GGO-injecties, noch heeft u de toenemende rapporten over vaccinschade met het publiek gedeeld. Vigibase, het WHO-samenwerkingsverband met de Universiteit van Uppsala voor geneesmiddelenbewaking, bevat gegevens van meer dan vijf miljoen mensen waarvan wordt vermoed dat ze schade hebben geleden door de covid-19 genetische ‘vaccins’. Toch heeft u nagelaten om een transparante, onafhankelijke en tijdige analyse van deze gegevens te eisen en te garanderen. Dit is een directe schending van de Neurenberg Code, die in 1948 werd overeengekomen om medische experimenten op mensen zonder toestemming te voorkomen, na grove schendingen van de mensenrechten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gebrek aan advies, aanbevelingen, promotie en zorg voor vrije en geïnformeerde toestemming voor deze covid-19-GGO-gentherapieën, is aanleiding om u te vervolgen voor zowel schending van uw zorgplicht als voor mishandeling.

Uitnodiging vanuit de World Council for Health (WCH)

Wij zijn van mening dat de gezondheid van de wereldbevolking veel slechter is geworden door de door u ondernomen acties tijdens het vervullen van uw taken bij de WHO. Onder deze omstandigheden zijn wij moreel verplicht om u uit te nodigen om uw acties te verdedigen of om publiekelijk uw excuses aan te bieden met een plan voor herstel en genoegdoening. Een Algemene Vergadering van de WCH is gepland op 21 mei 2024 om uw reactie te horen en het eens te worden over verdere noodzakelijke acties.

In de tussentijd en in de toekomst eisen wij dat u met onmiddellijke ingang stopt met het verspreiden van desinformatie over de ggo-therapieproducten van covid-19.

Door de hieronder genoemde mannen en vrouwen:

World Council for Health (WCH) Steering Committee:

Shabnam Palesa Mohamed (WCH Afrika), Fahrie Hassan (WCH Afrika), Emma Sron (WCH Noord-Amerika), Dr. Marivic Villa (WCH Noord-Amerika), Dr. Mark Trozzi (WCH Noord-Amerika), Izumi Kamijo (WCH Azië), Rev. Dr. Wai Ching Lee (WCH Azië), Dr. Gilbertha St Rose (WCH Caribisch gebied), Christof Plothe DO (WCH Europa), Dr. Mazen Nasreddine (WCH Levant), Lucinda van Buuren (WCH Oceanië), Dr. Anne O’Reilly (WCH Oceanië), Prof. Héctor Carvallo (WCH Latijns-Amerika), Marco Albertazzi (WCH Latijns-Amerika), Dr. Tess Lawrie (WCH Hoofdcoördinator)

‘Kennisgeving aan een organisatie is kennisgeving aan bevoegden en vice versa’
(hier wordt gerefereerd aan de zg. agency-theorie, red.)

Bron: https://drtesslawrie.substack.com/p/the-notice-of-liability-delivered

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.