sep 14, 2022

Artsen Collectief stuurt brief naar Tweede Kamerleden over de Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

sep 14, 2022

Wij maken ons grote zorgen over de nieuw voorgestelde permanente ‘coronawet’ – het wetsvoorstel om de coronamaatregelen juridisch te verankeren in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarom stuurden wij onderstaande brief naar alle leden van de Tweede Kamer.
Naar verwachting wordt er 2 november over de wet gedebatteerd en gestemd.

 

Geacht Kamerlid,

Deze week wordt het plan van het Kabinet voor een verandering van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) behandeld in uw Kamer. Wij maken ons als Artsencollectief (met meer dan 2.500 BIG-geregistreerde artsen en medische professionals) ernstige zorgen over dit plan. Het plan is prematuur en de voorgestelde wijzigingen tasten op onaanvaardbare en in een democratie nog nooit vertoonde wijze de lichamelijke privacy en integriteit van gezonde mensen aan, alsmede de medische privacy van de arts-patiëntrelatie. Wij lichten deze bezwaren hieronder kort toe.

  1. Het wetsvoorstel is prematuur omdat er niet wordt gewacht op een grondige evaluatie van de tijdens de coronacrisis ingezette maatregelen, ondanks een dringend advies hiertoe van het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Juist bij ingrijpende wijzigingen zoals voorgesteld in dit Wetsvoorstel is een voorafgaande grondige evaluatie vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en bescherming van grondrechten volstrekt noodzakelijk. Dit is te meer het geval, omdat er geen sprake meer is van een acute, of zelfs maar een subacute crisissituatie, die als excuus zou kunnen dienen voor het overslaan van deze fase. De effectiviteit en de proportionaliteit van de tijdens de crisis ingezette maatregelen is in het geheel niet aangetoond en het op dit moment reeds beschikbare internationale onderzoek naar het effect van niet-medische interventies tijdens de crisis laat eerder het omgekeerde zien 1
  2. Inhoudelijk is van belang dat het wetsvoorstel zonder enige onderbouwing van de noodzaak diep ingrijpt in de privacy van de arts-patiëntrelatie door de beslissing over de inzet van maatregelen die de persoonlijke levenssfeer van gezonde mensen ernstig aantasten neer te leggen bij de politiek en weg te halen bij de arts en de individuele burger. Hierdoor wordt informed consent en “shared decision making”2 onmogelijk gemaakt. Artsen worden op deze wijze ook gedwongen om mee te werken aan deze maatregelen, ook als zij die niet in het belang achten van hun patiënten. Dit botst met de artseneed. Het klemt bovendien te meer, omdat politici medisch niet onderlegd zijn en zij zich zullen moeten verlaten op experts, die over het algemeen door hun positie niet geheel onafhankelijk kunnen opereren en in die situatie veel meer, in feite ongecontroleerde, macht verkrijgen dan in een democratie aanvaardbaar is. Los daarvan zouden deze experts wetenschappelijk structureel worden overvraagd, zie hiervoor het recente boek van prof. dr. Ronald Meester.3 Het gevaar voor verkeerde beslissingen, met grote medische en maatschappelijke schade, wordt zo levensgroot. Dit laatste is helaas in de afgelopen crisis genoegzaam aangetoond, daar is al wél voldoende evidentie voor.
  3. Voorbeelden (niet uitputtend) van maatregelen, waarvoor onvoldoende of geen evidentie van werkzaamheid bestaat: afstandsmaatregelen, mondkapjes, hygiëne- en beschermende maatregelen, quarantaine, lockdowns, avondklok, testplicht.

Wij zijn van mening dat zonder eenduidig wetenschappelijk bewijs voor het positieve effect van de ingezette maatregelen op de volksgezondheid, deze wetswijzigingen níet mogen worden doorgevoerd.

Wij lichten onze standpunten graag aan u toe en zien uit naar uw bijdragen in het Kamerdebat.

Hoogachtend,

Bestuur van het Artsencollectief

  1. https://www.jclinepi.com/action/showPdf?pii=S0895-4356%2821%2900087-1
  2. https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/snel-wat-weten-1/medisch-ethische-vraagstukken-in-het-kort-1/informed-consent-6.htm
  3. Wetenschap als nieuwe religie, Uitgeverij Ten Have, 2022

Hoe dan wel?

We zullen moeten leren leven met virussen en de oorzaken aanpakken die ten grondslag liggen aan deze crisis. Dat kan met een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona die zo min mogelijk nevenschade tot gevolg hebben, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan!
U kunt onze visie en bronvermeldingen vinden op onze site via www.artsencollectief.nl/hoedanwel  – ook verwijzen wij u naar onze brief die wij u stuurden januari j.l.

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.