jun 7, 2024

Oversterfteonderzoek noemt ook coronavaccins als mogelijke oorzaak

jun 7, 2024

Een Nederlands peer reviewed onderzoek gepubliceerd in BMJ Public Health over de aanhoudende oversterfte in 47 westerse landen van 2020-2022, noemt coronavaccinatie als een van de mogelijke oorzaken (1).

Het artikel dat een jaar lang het peer review-proces onderging is hierin uniek, omdat vaccinatie als mogelijke oorzaak van de oversterfte in de toonaangevende medische literatuur tot nu toe onbenoemd bleef. Andere tot nu toe vooral benoemde mogelijke oorzaken worden ook hier genoemd: covid-19, impact van de lockdowns en uitgestelde zorg.

De auteurs berekenen dat de oversterfte in 2020 11,4% bedroeg en in 2021-2022 13,8% respectievelijk 8,8%. De aanhoudende oversterfte is volgens de auteurs zorgwekkend, vooral omdat na een jaar van oversterfte door een luchtwegvirus waar vooral de zwakkeren in de samenleving aan sterven, een periode van ondersterfte gebruikelijk is.

De auteurs schrijven over de vaccinaties in de inleiding van hun onderzoek:

Hoewel er covid-19-vaccins werden verstrekt om burgers te beschermen tegen morbiditeit en mortaliteit door het covid-19-virus, zijn er ook vermoedelijke ernstige bijwerkingen gedocumenteerd.

De ernst van de bijwerkingen kan (verlenging van) ziekenhuisopname tot gevolg hebben. Ook kunnen zij oorzaak zijn van een geboorteafwijking en leiden tot aanhoudende/significante invaliditeit of zelfs overlijden.

De […] meeste van deze ernstige bijwerkingen hebben betrekking op veel voorkomende klinische aandoeningen, bijvoorbeeld ischemische beroerte, acuut coronair syndroom en hersenbloedingen. De algemeenheid hiervan voorkomt klinische verdenking en daarom worden de verschijnselen niet opgemerkt als mogelijk ongunstige reacties op het vaccin.

Zowel medische professionals als burgers hebben ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na vaccinatie gerapporteerd aan verschillende officiële databases in de westerse wereld, zoals VAERS in de VS, EudraVigilance in de Europese Unie en Yellow Card Scheme in Groot-Brittannië. Uit een onderzoek waarin de bijwerkingsmeldingen na mRNA-covid-19-vaccins aan VAERS en EudraVigilance werden vergeleken met griepvaccins, bleek een hoger risico op ernstige bijwerkingen voor covid-19-vaccins. Deze reacties omvatten hart- en vaatziekten, stolling, bloedingen, gastro-intestinale voorvallen en tromboses.

Talrijke onderzoeken meldden dat vaccinatie tegen covid-19 myocarditis, pericarditis en auto-immuunziekten kan veroorzaken.

Postmortale onderzoeken hebben ook myocarditis, encefalitis, immuuntrombotische trombocytopenie, intracraniale bloedingen en diffuse trombose als gevolg van covid-19-vaccinaties laten zien. De Food and Drug Administration (FDA) merkte in juli 2021 op dat de volgende potentieel ernstige bijwerkingen van Pfizervaccins verdere monitoring en onderzoek verdienen: longembolie, acuut myocardinfarct, immuuntrombocytopenie en gedissemineerde intravasculaire coagulatie.

In de discussiesectie gaan de auteurs ook in op de relatie tussen vaccinatie en oversterfte, en waarom deze tot nu toe onduidelijk bleef.

In een onderzoek naar de oversterfte in de VS werd tijdens de eerste twee jaar van de pandemie een aanzienlijke toename waargenomen van de oversterfte, die werd toegeschreven aan niet-covid-oorzaken. Het hoogste aantal extra sterfgevallen werd veroorzaakt door hartziekten, 6% boven de uitgangswaarde gedurende beide jaren. De sterfte door diabetes was in het eerste jaar 17% boven de uitgangswaarde en in het tweede jaar 13%. De sterfte door de ziekte van Alzheimer was 19% hoger in jaar 1 en 15% hoger in jaar 2.

In termen van percentage werden grote stijgingen geregistreerd voor aan alcohol gerelateerde sterfgevallen (28% ten opzichte van de uitgangswaarde tijdens het eerste jaar en 33% tijdens het tweede jaar) en drugsgerelateerde sterfgevallen (33% boven de basislijn in jaar 1 en 54% in jaar 2).

Eerder onderzoek bevestigde een diepgaande onderrapportage van bijwerkingen na immunisatie, waaronder sterfgevallen. In de medische gemeenschap ontbreekt consensus over de zorg dat mRNA-vaccins meer schade zouden kunnen aanrichten dan aanvankelijk werd voorspeld. Franse studies suggereren dat covid-19-mRNA-vaccins gentherapieproducten zijn die op lange termijn strenge monitoring van bijwerkingen vereisen. Hoewel de gewenste immunisatie door vaccinatie plaatsvindt in immuuncellen, rapporteren sommige onderzoeken een brede biodistributie en persistentie van mRNA in veel organen gedurende weken.

Het gelijktijdige begin van oversterfte en covid-19-vaccinatie in Duitsland is een veiligheidssignaal dat verder onderzoek nodig maakt. Ondanks deze zorgen worden de voor verder onderzoek naar deze verbanden benodigde gegevens uit klinisch onderzoek niet met het publiek gedeeld. Autopsies om werkelijke doodsoorzaken te bevestigen worden zelden uitgevoerd.

De studie van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht is inmiddels opgepikt door de Britse krant The Telegraph, die er op de voorpagina melding van maakte (zie ook: Covid-vaccins hebben mogelijk bijgedragen aan stijging sterftecijfer).

Ook de Britse Youtube commentator Dr. John Campbell besteedde er onmiddellijk aandacht aan, en een X bericht van de Britse Cardioloog Dr. Aseem Malhotra hierover bereikte meer dan 2 miljoen gebruikers binnen 24 uur.

Wellicht dat de Nederlandse reguliere media op een later tijdstip nog aandacht besteden aan dit onderzoek  van eigen bodem.

Het Artsen Collectief waarschuwt al jaren voor de risico’s van het bevolkingsbreed inzetten van de coronavaccins, en besteedde de afgelopen jaren veel aandacht voor de associatie met hartklachten, onverwacht overlijden, zwangerschapscomplicaties, oversterfte en kanker.

Door een donatie kunnen wij ons werk voortzetten!

Referentie

  1. Saskia Mostert, Marcel Hoogland, Minke Huibers, Gertjan Kaspers – Excess mortality across countries in the Western World since the COVID-19 pandemic: ‘Our World in Data’ estimates of January 2020 to December 2022: BMJ Public Health 2024;2:e000282.

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.