jan 12, 2022

Vaccineren van gezonde kinderen is medisch en ethisch onverantwoord

jan 12, 2022

De Gezondheidsraad adviseert het coronavaccin beschikbaar te stellen voor gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar. Demissionair minister Hugo de Jonge van VWS nam dit advies nog dezelfde dag over. Vanaf 18 januari zullen de eerste prikuitnodigingen op de deurmat vallen. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen van vaccineren op tegen de nadelen. Het Artsen Collectief komt tot een andere conclusie, omdat er nog weinig bekend is over het vaccineren van jonge kinderen met de nieuwe mRNA-vaccins en de gezondheidswinst verwaarloosbaar lijkt.

Waarom zou men jonge kinderen willen vaccineren? Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 3 IVRK) moeten bij beslissingen over vaccinatieprogramma’s voor kinderen de belangen van het kind leidend zijn. Tot voor kort werd een vaccin vrijwel uitsluitend toegediend met het doel ernstige ziekten bij het kind zelf te voorkomen. Met de coronavaccins zou dit principe worden verlaten. Kinderen worden namelijk nauwelijks ziek van corona. Als zij wel een corona infectie ontwikkelen, belanden zij niet snel in het ziekenhuis.

Gezondheidswinst verwaarloosbaar

Het vaccin levert volgens de Gezondheidsraad directe gezondheidswinst op, omdat het ongeveer 100 tot 150 gevallen van het Multisystem Inflammatory Syndrome – Children (MIS-C) zou kunnen voorkomen. Dit is een zeer zeldzame, maar wel ernstige ontstekingsreactie, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. MIS-C is een ziekte die in sommige gevallen uitgelokt kan worden door een virusinfectie. Het coronavirus zou één van die virussen kunnen zijn.

Uit de COPP-studie, waarin de gegevens staan van alle kinderen (0-17 jaar) die vanaf het voorjaar van 2020 de polikliniek bezochten of in het ziekenhuis werden opgenomen met Covid-19, blijkt dat een Covid-besmetting bij kinderen mild verloopt, slechts een heel kleine groep zal ernstig ziek worden. Om hoeveel kinderen gaat het?
Nederland telt 3,3 miljoen 0-18 jarigen. Hoewel de gegevens mogelijk niet compleet zijn, werden de laatste anderhalf jaar 350 kinderen opgenomen met Covid-19. Bij 118 kinderen werd MIS-C vastgesteld en 61 kinderen (waarvan 48 met MIS-C) werd als ernstig ziek beoordeeld. Geen enkel kind uit deze studie is aan een corona-infectie of aan MIS-C overleden. Gekeken naar de mogelijke opbrengst betekent dit dus dat er 100.000 kindervaccinaties nodig zijn om tien ziekenhuisopnames en twee ernstige ziektegevallen te voorkomen. De gezondheidswinst die te behalen valt is dus verwaarloosbaar.

De meeste kinderen al voldoende antistoffen?

Uit een Nederlandse studie blijkt dat minstens tweederde van de Nederlandse kinderen jonger dan 12 jaar al besmet is geweest met het  SARS-CoV-2 virus. Het overgrote deel van de jonge kinderen in ons land heeft daarmee reeds de gewenste natuurlijke immuniteit opgebouwd. Van de natuurlijke immuniteit weten we ondertussen weten dat deze breed en langdurig is. Voor hen vervalt de noodzaak van een vaccin.

De Gezondheidsraad benadrukt dat vaccinatie de overdracht van het virus tot op zekere hoogte kan  voorkomen. Bewijs dat vaccineren de overdracht vermindert ontbreekt echter. Integendeel, er is inmiddels voldoende aangetoond dat na vaccinatie de afname van virusoverdracht slechts tijdelijk wordt afgeremd. Ofwel, binnen weken tot maanden kan een gevaccineerde net zo makkelijk het virus overbrengen als iemand die het coronavaccin niet heeft gehad. Het is niet aannemelijk dat dit bij kinderen anders zou zijn.

Vals dilemma

Een ander argument dat de Gezondheidsraad noemt om kinderen vaccinatie aan te bieden is dat het vaccineren van kinderen lockdowns en andere maatregelen zou kunnen voorkomen. Dit wordt ‘indirecte gezondheidswinst’ genoemd. Dit is een vals dilemma. Onterecht wordt de zogenaamde keuze tot schoolsluiting gezet tegenover de keuze tot het vaccineren van jonge kinderen. Schoolsluitingen zijn schadelijk voor kinderen, net als verminderde toegang tot sport en contact met leeftijdsgenoten. Deze schade wordt niet voorkomen door vaccinatie, maar met het opheffen van de coronamaatregelen. De verantwoordelijkheid voor deze crisis mag nooit bij kinderen en hun ouders worden gelegd.

Veiligheid vaccins bij jonge kinderen

Het onderzoek waarop de Gezondheidsraad baseert dat het vaccin veilig en effectief is, is uitgevoerd bij welgeteld 2200 kinderen (1.500 kregen het vaccin en 700 het placebo). De studie is uitgevoerd door de fabrikant van het vaccin en de data van het onderzoek zijn niet inzichtelijk voor bijvoorbeeld de EMA of de Gezondheidsraad. In het onderzoek werden de kinderen slechts twee maanden opgevolgd. De (middel)lange termijn effecten zijn dus nog niet bekend. De Gezondheidsraad houdt zelf, naast de gebruikelijke vaccinatie bijwerkingen als koorts en hoofdpijn, wel rekening met myocarditis als bijwerking. Dat het vaccin zelf ook MIS-C zou kunnen veroorzaken wordt niet meegenomen.

Het gepubliceerde feitenrapport van Pfizer  vermeldt dat ernstige bijwerkingen kunnen optreden, maar nog “in onderzoek” zijn. De reeds gepubliceerde bijwerkingen, op last van de rechter vrijgegeven, stellen niet gerust, net zoals de gerapporteerde bijwerkingen in het Amerikaanse VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System). Ook de huidige en niet goed verklaarde oversterfte in Nederland roept vragen op. Daarmee staat de verhouding tussen de te verwachten gezondheidswinst en mogelijke nadelen van vaccinatie voor kinderen ter discussie.

Heb ik de dood van opa op mijn geweten?

Vaccineren doe je voor jezelf en niet voor anderen. Groepsimmuniteit opwekken door middel van vaccinatie werd in maart door Jona Walk en Bert Mulder al in twijfel getrokken. Ook na vaccinatie kan je het virus nog steeds doorgeven aan anderen.

Kinderen kunnen en mogen niet ingezet worden om doelen van volwassenen te realiseren. Toch dreigen jonge kinderen nu als ‘schild’ te worden gebruikt om kwetsbare volwassenen te beschermen. Volgens Marc Dullaert van Stichting KidsRights, voorheen Kinderombudsman, is dit onethisch en in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

“Wanneer kinderen er zelf
niets aan hebben, mag inenten niet.” 

Hij krijgt bijval van onder meer Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law. Het vaccineren van kinderen in de basisschoolleeftijd, alleen om kwetsbare groepen te beschermen, kan ook volgens Buijsen juridisch gezien niet door de beugel: “Wanneer kinderen er zelf niets aan hebben, mag inenten niet.”

Vraag jonge kinderen of ze opa en oma
willen beschermen door een prikje te nemen,
en ze zeggen “ja”.

Toch doemen nu al chantage en manipulatie op aan de horizon. Vraag jonge kinderen of ze opa en oma willen beschermen door een prikje te nemen, en ze zeggen “ja”. Zijn 12-minners echter wel “in staat om dat soort afwegingen te maken?”, vraagt Dullaert zich af. Blijven scholen straks alleen open bij een voldoende aantal gevaccineerde kinderen? Wij hopen dat ons land verschoond blijft van dit soort vormen van druk en drang, maar we zijn er niet bepaald gerust op.

Weging van voor- en nadelen

Op basis van de argumentatie kunnen wij het advies van de Gezondheidsraad niet volgen. Een urgente reden om gezonde kinderen in te enten ontbreekt. De ziektelast is bij kinderen zeer gering. Er mag niet lichtzinnig voorbij worden gegaan aan het feit dat het vaccin nog maar op een zeer kleine groep jonge kinderen getest is en er nog maar weinig bekend is over de bijwerkingen. Het gaat hier om een groep jonge, gezonde kinderen die nog een heel leven voor zich hebben en waarbij men een nieuw soort vaccin, gebaseerd op mRNA-techniek, op grote schaal wil toepassen. Eenmaal gezet, is dit nooit meer ongedaan te maken.

Ondanks het advies om jonge kinderen in te enten tegen het coronavirus, benadrukt de Gezondheidsraad in haar advies dat alle vormen van drang vermeden moeten worden. Die woorden stemmen ons positief. Tegelijkertijd vragen we ons af wat deze woorden waard zijn. Ook in het advies van de tieners zou volgens de raad alle vormen van drang vermeden moeten worden. Hiervan heeft zowel de politiek als het OMT zich niets aangetrokken. We willen ouders daarom op het hart drukken dat ze zich goed laten informeren voordat ze besluiten hun kind te laten vaccineren.

Deelt u onze zorgen?

Deel dit artikel dan zoveel mogelijk in je omgeving zodat we dit gesprek met elkaar gaan voeren en we een wijs besluit nemen aangaande onze gezonde kinderen.

Ouders van kinderen (5 tot en met 11 jaar) met onderliggende aandoeningen adviseren wij naar de huisarts te gaan.

En verder?

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.