sep 28, 2022

Wet Publieke Gezondheid: geen gehoor bij artsenverenigingen

sep 28, 2022

Wij maken ons grote zorgen over de nieuw voorgestelde permanente ‘coronawet’ – het wetsvoorstel om de coronamaatregelen juridisch te verankeren in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Wij zijn van mening dat zonder eenduidig wetenschappelijk bewijs voor het positieve effect van de ingezette maatregelen op de volksgezondheid, deze wetswijzigingen níet mogen worden doorgevoerd.

Daarom stuurden wij op 12 september 2022 onderstaande brief naar verschillende artsenverenigingen – waaronder de artsenfederatie KNMG, de Federatie Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap – met het verzoek zich te mengen in deze medische besluitvorming.

Helaas kregen wij van geen van hen een reactie, met uitzondering van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband, die echter meende dat de brief beter onder de aandacht van inhoudelijke artsenverenigingen gebracht zou moeten worden (die niet reageerden).

Op 14 september stuurden wij ook een brief naar alle leden van de Tweede Kamer. Hierop hebben wij ook helaas geen reactie ontvangen.
Naar verwachting vindt er op 2 november een debat plaats over dit wetsvoorstel waarna in de Kamer gedebatteerd en gestemd moet gaan worden.

De brief naar de artsenverenigingen geven wij hieronder weer:

Geachte …,

Met deze brief wil het Artsencollectief uw aandacht vragen voor de noodzaak tot zichtbare, publiekelijk gevoerde discussie vanuit de medische verenigingen ten aanzien van de Eerste tranche wijzigingen die het kabinet voorstelt voor de Wet publieke gezondheid.

Deze wijzigingen moeten een juridische basis bieden voor de tijdelijke coronawet, die dan permanent wordt. Dit wil het kabinet omdat de Eerste Kamer weigerde een vijfde verlenging van de tijdelijke coronawet aan te nemen.

Het gaat om een eerste aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg), waarmee het kabinet bijvoorbeeld bij een opleving van corona, maar ook bij andere ziekten, de inmiddels bekende maatregelen weer kan verplichten. Kamerleden, maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Veiligheidsregio’s vallen zowel over inhoud van het wetsvoorstel als over de haast waarmee het wordt ingediend.

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseerde het kabinet het wetsvoorstel nog niet bij de Kamer in te dienen maar de resultaten van de evaluatie (van de aanpak en bestrijding van de coronapandemie) in het voorstel mee te nemen. Het kabinet wil echter noch daarop, noch op de uitkomsten van andere lopende onderzoeken en de parlementaire enquête wachten.

Gezien deze opvallende houding van het kabinet én het negeren van de noodzaak tot evaluatie door de Raad van State voorafgaand aan hun advies, is het Artsencollectief van mening dat het essentieel is om ook vanuit uw platform een duidelijk signaal aan de Tweede Kamer af te geven over de zowel de inhoud als de procedure van deze wetswijzigingen.

De basis van bezwaar tegen deze wetswijzigingen is het ontbreken van bewijs voor het positieve effect van de wijzigingen op de volksgezondheid.[1] [2]

Naar onze mening zijn deze wetswijzigingen een opmaat naar het wegnemen van medisch inhoudelijke verantwoordelijkheid bij de arts, de mogelijkheid tot het verkrijgen van een onafhankelijk informed consent en ‘shared decision making’ tijdens de bestrijding van epidemieën/ pandemieën. Daarnaast ontstaat zo grond voor medische discriminatie en schending van de Code van Neurenberg.

Mocht uw organisatie van mening zijn dat er wel afdoende wetenschappelijk bewijs is voor de positieve effecten van de voorgestelde wetswijzigingen dan ontvangen wij die graag, zodat de mogelijkheid ontstaat om op zeer korte termijn op inhoud van gedachten te wisselen over deze urgente zaak.

Hieronder een selectie van onderwerpen van de Eerste tranche wetswijzigingen in de Wpg.

Selectie Medisch-ethische bezwaren Eerste tranche wetswijzigingen van de Wet publieke gezondheid:

 • De wijzigingen bieden een permanente juridische basis voor onwenselijke medisch-inhoudelijke ingrepen vanuit de politiek in de levens van gezonde mensen, waarbij de persoonlijke autonomie, lichamelijke integriteit en medische privacy worden doorbroken.
 • Een gedegen, grootschalige inhoudelijke evaluatie heeft tot op heden niet plaatsgevonden.
  Er is daarom nog altijd geen toetsingskader voor medisch nut, effectiviteit, noodzaak en proportionaliteit van maatregelen, noch naar de schadelijkheid ervan. Data worden niet open-source beschikbaar gesteld en (verzoeken) om inhoudelijke evaluatie worden getraineerd (zie bijvoorbeeld de motie-Agema hierover).
 • De maatregelen in het wetsvoorstel hebben niet alleen ingrijpende gevolgen voor de maatschappij maar ook voor het medisch handelen.
  Medische besluiten en bevoegdheden worden weggehaald bij artsen en bij de politiek neergelegd.
 • Het biedt bevoegdheidsgrondslagen voor het nemen van collectieve maatregelen voor de aanpak van A-ziekten met pandemisch potentieel. Waarbij dat pandemische potentieel bij herhaling werd gebaseerd op modellen die niet veel later foutief bleken. Zoals begin 2020 de conclusies van het Imperial College London.

Een selectie van inhoudelijke bezwaren:

 • Veilige-afstandsnorm: Generieke afstandsnormen zijn zowel sociaal-maatschappelijk als op volksgezondheidsniveau schadelijk. Het beperkt de opbouw en het behoud van groepsimmuniteit. Het gaat verspreiding niet tegen bij aerosolvormende ziekteverwekkers.
 • Hygiëne- en beschermende maatregelen: Er is geen eensluidend bewijs voor de werkzaamheid van (niet-medische) mondkapjes buiten de ziekenhuissetting op het verminderen van overdracht. Wel is er bewijs dat verkeerd gebruik een gezondheidsrisico kan vormen, evenals het overmatig handenwassen.
 • De minister van VWS kan maatregelen opleggen aan zorgaanbieders en zorglocaties, waardoor de professionele afweging als arts voor de individuele patiënt wordt beperkt.
 • Quarantaine: Niet bewezen zinvol. Wel bewezen schadelijke maatschappelijke en persoonlijke gevolgen.
 • Testplicht: Testen (PCR) maakt fors inbreuk op de ‘integriteit van het lichaam’, de kern van onze eed. Testen als toegangseis biedt niet alleen schijnveiligheid maar ook onnodige medicalisering en maatschappelijke uitval. De uitslagen van lopende onderzoeken en rechtszaken dienen te worden meegewogen voordat er iets over testen wordt veranderd in de wet.
 • Boetes: Handhaving en sanctionering kunnen worden afgedwongen met behulp van boetes, wat kan leiden tot onrechtmatig gebruik van het overheids-geweldsmonopolie en tot ongerechtvaardigde discriminatie van bevolkingsgroepen.

Het nieuwe normaal?

Het opnemen van de voorgestelde – brede, collectieve en vrijheidsbeperkende – maatregelen in de Wet publieke gezondheid (Wpg) normaliseert een aanpak van infectieziekten die het domein van gezondheid overstijgt. Niet alleen heeft iedereen ervaren hoe diep de maatregelen ingrepen in het dagelijks leven, ook werd duidelijk hoe deze hun weerslag hadden op de mentale gezondheid van velen. Mensen werden niet alleen ziek van corona, ook van de maatregelen.

Modellen zijn geen mensen

De wet bepaalt dat iedereen – altijd – een veilige afstand tot de ander moet houden. De ‘ander’ wordt dus wettelijk vastgelegd als mogelijke bron van gevaar. Daarbij gaan we collectief virussen bestrijden op basis van modellen. Mensen zijn geen modellen. Niet iedereen denkt er hetzelfde over, stelt dezelfde prioriteiten en/of neemt dezelfde risico’s. Wat voor de één als noodzakelijk voelt voor epidemiebestrijding, is voor de ander verhindering van een goed en waardevol leven. Maatschappelijke waarden laten zich niet vangen in getallen en modellen.

Nood is niet regulier

Dit wetsvoorstel maakt grondrechtbeperkende maatregelen onderdeel van een reguliere aanpak ten koste van menselijkheid en lichamelijke integriteit. Het geeft de overheid zeggenschap over onze gezondheid en ons dagelijks leven. Het maakt normaal wat niet normaal mag worden.

We zijn er nog niet

Het kabinet heeft besloten de wet in tranches aan te passen. Er volgen er dus nog meer. Gezien de medisch-ethische bezwaren die bij de eerste tranche al op te merken zijn, vinden wij het essentieel dat de medische verenigingen zich actief mengen in de voorbereidende besluitvorming.

Wij zijn van mening dat zonder eenduidig wetenschappelijk bewijs voor het positieve effect van de ingezette maatregelen op de volksgezondheid, deze wetswijzigingen níet mogen worden doorgevoerd.

Een openbare spoedbrief met uw zorgen hierover aan de Tweede Kamer lijkt ons op dit moment essentieel. Wij denken hier desgewenst graag in mee.

Hoogachtend,

Het bestuur van het Artsencollectief

[1] https://www.pandata.org/wp-content/uploads/PANDA_WHO_Review.pdf
[2] https://artsencollectief.nl/wp-content/uploads/2021/12/ACC_een-open-gesprek-over-de-inhoud.pdf

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.