jun 29, 2021

Kinderen, jongeren en hun perspectief

jun 29, 2021

Vandaag kwam het advies van de Gezondheidsraad naar buiten omtrent het vaccineren van gezonde tieners.  De Gezondheidsraad adviseert om het COVID-19-vaccin van BioNTech/Pfizer beschikbaar te stellen voor alle adolescenten van 12 tot en met 17 jaar die daarvan zelf gebruik wensen te maken.

Het Artsen Collectief is zeer bezorgd over deze kwestie en roept de Tweede Kamer nadrukkelijk op om geen overhaaste beslissing te maken: ‘Willen we jongeren als immunologisch schild gebruiken?’

We schreven hierover de volgende opinieartikelen:

Op 14 juni jl. stuurden wij een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om onze bezorgdheid te uiten omtrent het advies van de Gezondheidsraad om gezonde kinderen vanaf 12 jaar tegen corona te vaccineren: “Laten we geen gok nemen met onze kinderen”.

Met de steeds luider wordende roep tot massaal vaccineren vinden wij het verspreiden en bediscussiëren van achtergrondinformatie over nut en noodzaak van het vaccineren van gezonde mensen, jongeren en kinderen essentieel. Daarom zetten wij hier de onderzoeken, studies en artikelen op een rij die wellicht jouw perspectief op deze kwestie beïnvloeden.

Kinderen, jongeren en hun perspectief

In 2020 was 22 procent van de Nederlandse bevolking jonger dan 20 jaar. Dat zijn 3.830.200 kinderen en jongeren. Volgens de wekelijkse rapportage van het RIVM overleden tussen februari 2020 en juni 2021 uit deze groep ten gevolge van Covid-19:
– drie jonger dan 20 jaar .
-twee in de leeftijd van 15-20 jaar en
-een in de leeftijd van 0-4 jaar ().
Of dit met of zonder onderliggend lijden was, is ons niet bekend.
Ter vergelijking: in de leeftijdscategorie onder de 20 jaar sterven jaarlijks onverhoopt zo’n 14 kinderen aan verdrinking en zo’n 49 aan een verkeersongeval.

De overgrote meerderheid van kinderen en jongeren krijgt geen of slechts milde klachten. Kinderen hebben nauwelijks aandeel in de verspreiding van het coronavirus.
Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft het Pfizer-vaccin voorwaardelijk goedgekeurd op basis van één onderzoek dat te klein en te beperkt is om eventuele bijwerkingen op de (middel)lange termijn te vinden. Over mogelijke schade op de lange duur weten we niets. Pfizer deed een studie onder kinderen van 12-15 jaar (1.118 kinderen kregen twee injecties) en jongeren van 16-25 jaar (1.803 kregen twee injecties). Bron: New England Journal of Medicine 27 Mei 2021 DOI: 10.1056/NEJMoa2107456.

Uit de bijsluiter van het Pfizervaccin dat kinderen tussen de 12 en 16 jaar die gevaccineerd werden blijkt dat 0,4% kans op ernstige bijwerkingen hadden. (Pagina 27 van pdf)

Het aantal jongeren dat aan deze experimenten deelneemt is dusdanig klein dat de detectiedrempel veel te laag is om massavaccinatie te rechtvaardigen. De kans om  serieuze bijwerkingen te vinden is kleiner dan 1 op 2.000. Met andere woorden; bijwerkingen die zich voordoen met een kans van kleiner dan 1 op 2.000 worden niet gevonden. Gezien de ervaringen bij volwassenen is dit zeer zorgelijk.

Vaccinatie leidt tot bekende bijwerkingen en heeft nog onbekende risico’s, ook bij kinderen.
Vaccinatie van volwassenen met de verschillende coronavaccins leidt in een aantal gevallen tot serieuze bijwerkingen. Variërend van – maar niet beperkt tot – anafylactische shock, verlammingen, vorming bloedstolsels en overlijden. De meeste van deze ernstige bijwerkingen zijn pas na de start van massavaccinaties duidelijk geworden. De incidentie van stollingsproblemen lopen in de leeftijdsgroep 20-50 jaar op tot 1 op 50.000. Het optreden van hartspierontsteking (myocarditis) in met name jonge mannen van 20-40 jaar wordt geschat op 1 op 5.000. Bij het vaccineren van miljoenen mensen lopen helaas veel mensen dit risico.

De verspreiding (biodistributie) van de LNP-mRNA vaccins over het lichaam is maar zeer beperkt onderzocht. Resultaten uit dierstudies laten zien dat het LNP-mRNA in ovaria stapelt. De effecten hiervan op ontwikkeling, vruchtbaarheid en gezondheid van nageslacht zijn niet bekend. Voor de duidelijkheid: de tijd dat deze vaccins in mensen gebruikt worden is korter dan negen maanden. Bron: document Japans/Engels.

Kinderen vaccineren als ‘schild’?

“We moeten kinderen vaccineren om het R-getal te verlagen”, stelt Jaap van Dissel. “Je moet kinderen alleen vaccineren als dat voor henzelf voldoende nut heeft, niet enkel omdat het de R-waarde onder de 1 houdt”, stelt epidemioloog en kinderarts dr. Patricia Bruijning (UMC Utrecht).
Het Artsen Collectief is het hartgrondig eens met Bruijning. Als kinderen voor het eerst in de historie gevaccineerd worden ‘voor een ander’, dient de veiligheid onomstotelijk vast te staan. Maar die veiligheidsdata zijn er nog niet.
“Kinderen hebben de afgelopen anderhalf jaar veel opgeofferd en onze jeugd is de toekomst. Wij moeten onze kinderen beschermen en hun lichamelijke integriteit niet opofferen voor volwassenen. Dat is de omgekeerde wereld.”
­
­
·  Een strategie waarbij kinderen gevaccineerd worden om ouderen te beschermen veroordeelt hen tot een jaarlijkse inenting
 met een vaccin waarvan de risico’s slechts ten dele bekend zijn en voor kinderen onaanvaardbaar in relatie tot het voordeel voor het kind zelf. Jaarlijks herhaalde vaccinatie zou kunnen leiden tot het stapelen van risico’s op serieuze bijwerkingen, zowel op de korte, middellange en lange termijn. Het feit dat bijwerkingen na de tweede injectie vaker voorkwamen en erger waren, is verontrustend. Wie weet wat een volgende vaccinatie gaat doen?·  Kinderen moeten niet gebruikt worden als immunologisch schild voor ouderen die mogelijk een groter risico lopen op ernstige Covid-19. Wanneer de effectiviteit van vaccinatie op de middel- en lange termijn daadwerkelijk boven de 90% blijft, is er geen reden voor kinderen om zich te laten vaccineren puur en alleen om ouderen te beschermen. Als de vaccins onverhoopt niet zo effectief blijken te zijn, dan valt daarmee het voordeel van vaccinatie voor niet-risicogroepen weg en slaat de balans door naar nadeliger bijeffecten.·  Daarnaast is er onzekerheid of de huidige vaccins bescherming bieden tegen de toekomstige coronavirusvarianten. De huidige vaccins maken gebruik van genetische sequenties van het Sars-CoV-2 virus dat in 2019 opdook in China. Sinds die tijd zijn er heel veel nieuwe genetische varianten ontstaan en het is onzeker in welke mate de huidige vaccins bescherming tegen deze varianten biedt. Het is dus zeer onzeker of het beoogde doel (het blokkeren van virustransmissie door kinderen ook te vaccineren) dan ook gehaald zal worden. Het blootstellen van kinderen aan deze risico’s – met een voor hen zelf nadelige kosten/baten balans – zou door de onzekere, maar mogelijk negatieve lange termijneffecten, een dubbel nadeel op maatschappelijk niveau kunnen betekenen door bijvoorbeeld vroegtijdige uitval van de arbeidsmarkt of verminderde vruchtbaarheid en persoonlijk leed.·  Binnenkort komen er nieuwe vaccins beschikbaar met een beter risicoprofiel. Fase 2-3-studies met vaccins, die gebaseerd zijn op traditionele vaccintechnologie, hebben goede interimresultaten opgeleverd. Omdat er van dit soort producten meer bekend is en de langetermijnbijwerkingen van bestaande vaccins die van dergelijke technologie gebruik maken bekend zijn, is het raadzaam de introductie van deze middelen af te wachten. De recombinant-eiwitvaccins van GSK-Sanofi en van Novavax komen waarschijnlijk dit najaar beschikbaar in Europa.

·  De kans is groot dat er binnen afzienbare tijd medicijnen voor de behandeling van Sars-CoV-2-infectie toegelaten worden.
Er zijn wereldwijd indrukwekkende resultaten gemeld bij de behandeling van corona-infecties. Deze strategieën worden verder ontwikkeld voor specifieke epidemiologische situaties. De kortdurende uitbraak van Covid-19 in India is effectief gereduceerd door hygiënische maatregelen en profylactische en therapeutische behandeling van familieleden van en patiënten met Covid-19. Zie: Revised guidelines for Home Isolation of milda symptomatic COVID19 cases.
Er is internationaal veel druk om de geneesmiddelen die hierbij gebruikt worden (bijv. ivermectine) voor dergelijk gebruik vrij te geven.

 

Meer lezen over ons standpunt omtrent vaccinatie bij gezonde tieners:

–        NRC ‘Gebruik tieners niet als immunologisch schild’> 
–        Telegraaf ‘Gezonde tieners inenten is omgekeerde wereld 

 

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.